دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازده سهام، صورتهای مالی، سود حسابداری، اطلاعات مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ناشي از اعمال رويههاي محافظهكارانه براي اندازهگيري و شناخت اوليهی اقلام در صورتهاي مالي است. به سبب و جود اين رويههاي محافظهكارانه، ارزشهاي دفتري همواره كمتر از ارزش هاي بازار هستند. از جمله اين رويه ها ميتوان به شناسايي مخارج تحقيق و توسعه به عنوان هزينه و نه يك دارايي اشاره كرد. در حالي كه بازار به منافع آينده اين گونه مخارج ارزشهايي را اختصاص مي دهد، ترازنامه واحد تجاري به انعكاس آنها نميپردازد. بخش موقت نيز ناشی از برخوردهاي محافظهكارانه در دورههايي پس از شناخت اوليه اقلام دارايي و بدهي است. در دوره هاي مزبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جديد، زيانها و كاهش ارزشها به سرعت شناسايي مي شود، ولي افزايش ارزشها منعكس نميشود. در واقع، شناسايي افزايش ارزش خالص داراييها به آينده موكول مي شود. بدين ترتيب و تا زماني كه شواهد قابل اتكايي از افزايش ارزش خالص داراييها فراهم شود، ارزش دفتري خالص داراييها از ارزش بازارآانها كمتر خواهد بود. با در دسترس قرار گرفتن شواهد مزبور و انعكاس افزايش ارزش در مبالغ دفتري، اختلاف بين ارزشهاي بازار و ارزشهاي دفتري به كمترين مقدار ممكن خواهد رسيد. بيور و رايان(2000) در ابتدا بخشهاي موقت و دائمي را به ترتيب تأخير و سوگيري حسابداري ناميدند و سپس در سال 2005، دو اصطلاح محافظهكاري شرطي و غيرشرطي را براي اشاره به بخشهاي موقت و دائمي به كار گرفتند.

2-3-3- معيار عدمتقارن زماني در شناسايي سود و زيان
باسو(1997) از پيشگامان انجام تحقيقات در مورد محافظهكاري در دهه اخير بوده است و اولين پژوهشهاي مطرح در اين زمينه را انجام داده است كه حاصل آن ارائه مدلي براي بررسي ميزان محافظهكاري بوده است. مدلي كه او به كار برد داراي دو متغير اصلي است. اين متغير ها سود حسابداري و بازده سهام مي باشد.
سود، برآوردي است كه حسابداري از تغيير ثروت سهامداران طي سال مالي به عمل می آورد در حالی که بازده، برآوردی است که بازار از میزان تغییر ثروت سهامداران طی سال مالی به دست مي دهد. از اين منظر، هر چند سود و بازده سهام هر دو معياري براي سنجش يك موضوع مشابه، يعني ميزان تغيير در ثروت سهامداران هستند، اما تفاوتهايي نيز بين اين دو وجود دارد. يك تفاوت مهم، نحوه برخورد آنها با آثار رويدادهايي است كه دامنه تأثير آنها دورههاي آينده را نيز در بر ميگيرد(گرگریو و اسکرات44، 2007). همان طور كه در فرضيه بازار كارا مطرح ميشود، قيمت و بازده سهام منعكس كنندهی تمام اخبار و اطلاعات موجود است. به بيان ديگر، بازده سهام منعكس كننده هم اخبار خوب و هم اخبار بد ميباشد. تمام اخبار و اطلاعات موجود بدون اينكه تفاوتي بين آنها وجود داشته باشد، در بازده منعكس مي شوند. اين در حالي است كه در محاسبه و گزارش سود حسابداري، درجات بالاتري از قابليت اتكا براي شناسايي سودها و اخبار خوشايند در برابر زيانها و اخبار ناخوشايند لازم است(باسو، 1997). تفاوتي كه بين سود و بازده از لحاظ انعكاس آثار رويدادهاي مختلف به شرح پيشگفته وجود دارد، زمينه مناسبي را براي سنجش محافظهكاري فراهم ميكند. اخبار ناخوشایند هم در سود و هم در بازده دورهی جاری منعکس می شوند، در حالی که برخی افزایش در ارزش داراییها و برخی درآمدها (اخبار خوشايند) بدون انعکاس در سود حسابداری، فقط در بازده منعکس می شوند. سود حسابداری شناسایی این درآمدها یا افزایشها در داراييها را به دورههای آینده منتقل می کند، در حالی که بازده سهام آنها را در دوره جاری لحاظ میدارد. براي مثال، اگر واحد تجاري پروژهاي را با ارزش فعلي خالص مثبت آغاز كند، قيمت و بازده سهام واحد تجاري به سبب اجراي اين پروژه افزايش خواهد يافت، زيرا بازار مطلع شده كه ارزش واحد تجاري افزايش يافته است. اما سود حسابداري، هيچگاه ارزش فعلي خالص مثبت اين پروژه را منعكس نميكند(مهرانی و محمدآبادی، 1388).
در مدل باسو(1997)، محافظه كاري به معناي شناسايي و انعكاس سريعتر اخبار ناخوشايند (برای مثال،كاهش ارزش داراييها) نسبت به اخبار خوشايند(برای مثال، افزايش ارزش داراييها) ميباشد. او بازده سهام را به عنوان شاخصي براي تعيين نوع اخبار موجود پيرامون واحد تجاري به كار برد، زيرا بازده سهام اطلاعاتي را كه بازار دريافت كرده، منعكس مي كند و اين اطلاعات نه تنها از محل سود حسابداري، بلكه از منابع مختلفي تامين مي شود.
با توجه به توضیحات فوق، میتوان انتظار داشت که بین سود حسابداری و بازدههای منفی در قیاس با بازده های مثبت، ارتباط قویتری وجود داشته باشد، زیرا سود حسابداری همزمان با بازدههای منفي، اخبار ناخوشایند را منعکس می سازد، ولی بر خلاف بازدههای مثبت، شناسایی و انعکاس اخبار خوشایند را تا حدی به تاخیر میاندازد.
بر اساس آنچه که گفته شد باسو برای پیشبینیهای خود از رگرسیون زیر استفاده کرد:

= β0 + β1DTi.t+ β2Reti.t+ β3Reti.t DTi;t+ εi,t 〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1)

EPSi,t سود هر سهم شرکت i درسال t،
Pi,t-1 قیمت بازار هر سهم شرکت i در ابتدای سالt
Reti;t بازده شرکت i در سال t،
DTi;t متغیر مجازی (دامی) است که اگر بازده شرکت i در سال t منفی باشد یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود.
2-3-4- ساير روش هاي اندازهگيري محافظهكاري
خان و واتس‌(2007) از ديگر محققاني هستند كه به ابداع روشي براي اندازهگيري محافظهكاري پرداختند. از نظر آنان، محافظهكاري تابعي است از ميزان اهرم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص داراييها و اندازه واحد تجاري. براي سنجش ميزان محافظهكاري اعمال شده در صورتهاي مالي يك شركت در يك سال خاص، آنها سه متغير ذكر شده را در مدل باسو جايگزين كرده و مدل مزبور را براي هر سال تخمين ميزنند. سپس با كمك سه متغير مزبور و با استفاده از ضرايب حاصل از تخمين سالانه مدل، به محاسبه شاخص كمي براي محافظهكاري ميپردازند. مقادير بالاتر اين شاخص نشانگر سطوح بالاتر محافظهكاري هستند.
پائيك و همكاران45(2007) در پژوهشهاي خود، معيار ديگري براي بررسي وجود محافظهكاري به كار ميبرند. از نظر آنها، احتمال تكرار تغييرات مثبتِ سود براي چند دوره، بيشتر از احتمال تغييرات منفي سود براي چند دوره است. زيرا به كارگيري رويههاي حسابداريِ محافظهكارانه، سبب ميشود تا شناسايي زيانها به سرعت و در دوره جاري صورت گيرد، ولي شناسايي و انعكاس سودهاي احتمالي به تدريج و طي چند دوره انجام مي شود.
2-4- بخش سوم: رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری
در یک جامعه، تمامی افراد در پی افزایش رفاه خویش و کسب منفعت و بازده هستند. سرمایهگذاران نقدترین دارایی خود را در یک بازار سرمایه به سهام تبدیل میکنند و در زمان تصمیمگیری و در انتخاب سهام شرکتها بررسیهای دقیقی انجام میدهند تا به بازده مورد نظرشان دست یابند(مریم صفر پور و جواد صفر پور، 1387 ). بازده یک سرمایهگذار بیانگر منافع حاصل از سرمایهگذاری میباشد. سرمایهگذاران در پی فرصتهای سرمایهگذاری هستند تا بازده سرمایهی آنها حداکثر شود. لذا سرمایهگذاران نیاز به اطلاعاتی دارند که بتوانند بازده یک سرمایهگذاری را پیشبینی کنند. برای این گونه تصمیمگیریها، تصمیمگیرندگان باید اطلاعات قابل اتکا و مربوط در اختیار داشته باشند. برای آگاهی از تغییرات بازده سهام اطلاعاتی مورد نیاز است که بخشی از این اطلاعات از طریق سيستم حسابداري شرکتها تأمین می گردد. سيستم حسابداري اطلاعاتی را فراهم میآورد که برای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.
محصول نهایی سيستم حسابداری، ارائه اطلاعات به استفادهکنندگان مختلف برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی در قالب گزارشهای حسابداری است. آن گروه از گزارشهای حسابداری که با هدف تأمین نیازهای اطلاعاتی استفادهکنندگان خارج از شرکت تهیه و ارائه می شود ، در حیطه حسابداری مالی قرار گرفته و تحت عنوان اطلاعات حسابداری از آنها نام برده میشود. محصول نهایی حسابداری مالی، گزارشهایی است که اصطلاحاً به آنها گزارشهای مالی اطلاق می شود و در برگيرنده صورت هاي مالي ميباشد(کرمی، 1387).
صورتهای مالی هسته اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهد و مهمترین فرآورده سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم و سودمند برای تصميمگيري، ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوریِ بنگاه اقتصادی است(مریم صفر پور و جواد صفر پور، 1387 ).این صورتهاکه در واقع حاوی اطلاعات حسابداری مورد نیاز برای تصمیمگیری فعالان بازار سرمایه می باشد اثرات مختلفی را بر روی تصمیمات اقتصادی سرمایهگذاران و دیگر استفادهکنندگان از صورت های مالی میگذارد. رابطه ارزشي اطلاعات حسابداري، توانايي ايجاد قدرت پيش بيني در سرماي گذاران و ساير استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري در اتخاذ تصميمات اقتصادي آتي و تعديل تصميمات قبلي ميباشد. سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و ساير فعالان بازار سرمايه خواستار اطلاعاتي هستند كه آنها را در رسيدن به بازده مورد نظر ياري كند. هرچه اطلاعات حسابداري تهيه شده، مربوطتر بوده و قابلیت اتکای بیشتری داشته باشد و توانايي تأثيرگذاري بيشتري بر تصميمات افراد ذكر شده در راستاي تأمين اهدافشان داشته باشد رابطه ارزشي بيشتري خواهد داشت.
2-4-1- معیارهای ارزشمند بودن اطلاعات مالی
به طور کلی میتوان گفت که ارزشمند بودن صورت هاي مالي(اطلاعات مالی) مستلزم داشتن ویژگی هایی مانند قابل اتکا بودن، مربوط بودن، قابل مقایسه بودن، قابل فهم بودن میباشد(کمیتهی تدوین استانداردهای حسابداری، 1386)؛ ویژگیهایی که بر تصمیمگیریهای استفاده کنندگان از صورتهای مالی در تحلیل متغیر هایی مانند قیمت و بازده سهام تأثیر میگذارد. در اين تحقيق، هبستگي زياد بين سود و بازده، نشان دهنده رابطه ارزشي بالاتر سود حسابداري(به عنوان نمادي از اطلاعات حسابداري) مي باشد.
2-4-1-1- مربوط بودن
اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر تصمیمات اقتصادی استفادهکنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا تأئید یا تصحیح ارزیابیهای گذشتهی آنها مؤثر واقع شود. ویژگی مربوط بودن اطلاعات مبتنی بر مفاهیم سودمندی در پیش بینی و انتخاب خاصه اندازهگیری میباشد که هر یک از این مفاهیم در زیر تشریح می گردد(کمیتهی تدوین استاندارهای حسابداری، 1386).
2-4-1-1-1- سودمندی در پیشبینی
اطلاعات مالی باید به گونهای فراهم شود که استفادهکننده را در پیشبینی نتایج حاصل از فعالیتهای جاری و آتی یک واحد انتفاعی کمک کند. اطلاعات در مورد وضعیت و عملکرد مالی گذشته، اغلب برای پیشبینی وضعیت و عملکرد آتی و دیگر موضوعاتی که مورد علاقهی استفاده کنندگان می باشد مثل پرداخت سود سهام، تغییرات در ارزش اوراق بهادار، توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهدات خود در سررسید و یا در موارد مشابه آن مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که آینده همواره با ابهامات و تردیدهایی مواجه است، لذا هر قدر اطلاعات مالی بتواند موجبات کاهش ابهامات مزبور را فراهم نموده و به پیشبینیهای نسبتاً صحیحتر و قابل اتکاتری منجر شود، سودمند بوده و رابطه ارزشی بیشتری خواهد داشت(کمیتهی تدوین استاندارهای حسابداری، 1386).

2-4-1-1-2- انتخاب خاصه اندازهگیری
طبق فرض واحد اندازهگیری در حسابداری، کلیه اقلام منعکس در صورتهای مالی باید بر حسب واحد پولی ملی که شاخص اندازهگیری رویدادهای مالی است، گزارش شود و لیکن خواص یا مختصات متعددی جهت سنجش ارزش اقلام گزارشهای مالی میتواند استفاده گردد که بر خی از خاصه های مزبور عبارتند از: بهای تمام شدهی تاریخی، ارزش متعارف، ارزش خالص بازیافتنی، ارزش فعلی، ارزش جایگزینی و ارزش دفتری. انتخاب خاصهای که قرار است در صورتهای مالی آورده شود باید مبتنی بر مربوط بودن آن به تصمیمات اقتصادی استفادهکنندگان باشد. در حالی که بهای تمام شدهی تاریخی همچنان به عنوان خاصه اصلی عناصر صورتهای مالی است و لیکن خواص دیگر نیز ممکن است تحت شرایط معین، مربوط تلقی شده و در گزارشهای مالی از آن استفاده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تقارن اطلاعاتی، صورتهای مالی، عدم تقارن، اقلام تعهدی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازده سهام، سود حسابداری، بازده غیر عادی، اطلاعات حسابداری