دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازده سهام، قیمت بازار، اطلاعات حسابداری، سود حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

β3Reti,t DTi,t+ εi,t
که در آن:
EPSi,t سود هر سهم شرکت i درسال t،
Pi,t-1 قیمت بازار هر سهم شرکت i در ابتدای سال t ،
Reti.t بازده شرکت i در سال t و
DTi.t متغیر مصنوعی (دامی) است که اگر بازده شرکت i در سال t منفی باشد یک و در غیر اینصورت صفر خواهد بود.
چنانچه بازده سهام مثبت باشد، معادله بالا به صورت زیر در خواهد آمد:
〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) = β0 + β2Reti,t+εi,t
یعنی β2پاسخ سود را نسبت به اخبار خوشايند میسنجد. در صورتی که بازده سهام منفی باشد، مدل باسو به صورت زیر در خواهد آمد:
〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) = β0 + β1+ )β2 + β3 (Reti.t +εi,t
یعنیβ2+β3 پاسخ سود را نسبت به اخبار ناخوشايند میسنجد و چون پاسخ سود نسبت به اخبار بد(ناخوشایند)، سریعتر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب(خوشایند) است، بنابراینβ2β2+β3 ، یعنی باسو از β3به عنوان معیاری برای سنجش محافظهکاری استفاده کرد. بدین صورت که اگرβ30باشد، به این معنی خواهد بود که محافظهکاری در شرکت های مورد بررسی وجود دارد. در این تحقیق به جای β2+β3 از نماد γ1 و به جای β0 + β1 از نماد γ0 استفاده شده است.

نگارهی 1-3: رابطه مفروض بین سود حسابداری و بازده سهام در صورت وجود محافظهکاری

در شکل بالا، EPS سود هر سهم و R بازده سهام است. در ناحیهی اول (A ) مشاهداتی با بازده سهام مثبت و سود هر سهم مثبت وجود دارد. در ناحیهی دوم( B)، مشاهداتی با بازده سهام منفی و سود هر سهم مثبت وجود دارد. در ناحیهی سوم ( C) ، مشاهداتی با بازده سهام منفی و سود هر سهم منفی وجود دارد و در ناحیهی چهارم ( D)، مشاهداتی با بازده سهام مثبت و سود هر سهم منفی وجود دارد.
3-6-2- شیوه استخراج مدل دوم
مروري بر پژوهشهاي انجام شده در رابطه بين بازارهاي سرمايه و صورتهاي مالي نشان دهنده تحقيقات گستردهاي است كه از انتشارات بسيار مهم براون، بال(1968) و بيور(1968) سرچشمه ميگيرد. انگيزه اصلي اين تحقيقات، بدست آوردن شواهدي بود كه نشان دهد آيا ارقام موجود در صورتهاي مالي نشان دهنده عملكرد مالي شركت مي باشد يا نه؟ آنها در تحقيقات خود دريافتند كه سود حسابداري داراي محتواي اطلاعاتي است.
با الهام گرفتن از كارهاي انجام شده توسط بال و براون و بيور، چند محقق رابطه بين معيارهاي مختلف سودآوري و بازده سهام يا بازده غيرعادي سهام را بررسي كردند. آن مطالعات در اين چارچوب انجام ميشدند كه بازده سهام متغير وابسته است و اطلاعات حسابداري متغير مستقل ميباشد.
در غياب مدلهاي لازم در ارتباط با رابطه سود حسابداري با بازده سهام، بيشتر محققين از روششناسي بال و براون(1986) پيروي كرده و به بررسي رابطه بين بازدههاي غيرعادي و سود غيرمنتظره تمركز كردهاند. تعداد زيادي از این تحقيقات بيان ميكنند كه در سود حسابداري محتواي اطلاعاتي وجود دارد. اما، رابطه بين سود غيرمنتظره و بازدههاي غيرعادي با توجه به آناليزهاي آماري ضعيف بوده است. براي فراهم آوردن يك مدل جايگزين براي رابطه بازده/سود، استون و هاريز(1991) مدلي را استفاده كردند که رابطه بين سود سال جاري(تقسيم بر قيمت بازار سهام) و تغييرات سود(تقسيم بر قيمت بازار سهام) با بازده سهام سركت را توضيح ميداد. آنها نشان دادند كه هرچه رابطه بين سود حسابداري و بازده سهام شركت بيشتر باشد، رابطه ارزشي سود حسابداري نيز بيشتر خواهد بود. بر این اساس، برای نشان دادن رابطه ارزشیِ بيشتر اطلاعات حسابداری ، ارتباط سود حسابداری و تغییرات سود حسابداری با بازده سهام مورد بررسی قرار میگیرد و هرچه این ارتباط قویتر بوده و همبستگی بین سود و تغییرات سود با تغییرات قیمت سهام بیشتر باشد، نشان دهنده رابطه ارزشی بالای اطلاعات حسابداری(که سود حسابداری نمادی ازآن است) خواهد بود. آنها بررسيهاي خود را در بين شركت هاي آمريكايي و در طول 19 سال انجام دادند و به طور كلي يافتند كه هر دو متغير سود و تغييرات سود در توضيح دادن بازده سهام شركت، مربوط هستند.
استون و هاريز، ابتدا رابطه بين سود حسابداري (تقسيم بر قيمت بازار سهام) و بازده سهام را بررسي كردند. مدل مورد نظر دراين بررسي به صورت زير بود:
Reti;t = α0 + α1(〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) )+εi,t
آنها سپس رابطه بين تغييرات سود حسابداري(تقسيم بر قيمت بازار سهام) و بازده سهام را بررسي كردند. مدل مورد نظر در اين بررسي به صورت زير بود:
Reti;t = α0 + α1(〖∆EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) )+εi,t
سرانجام پس از تجزيه و تحليلهاي آماري و مطالعاتي كه انجام شد، مدل پيشنهادي استون و هاريز در تشريح رابطه بازده و سود و نيز سنجش رابطه ارزشی اطلاعات حسابداري(سود حسابداري) به شرح زير بود:
Reti;t = α0 + α1(〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) )+α2(〖∆EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) )+εi,t
که در آن:
EPSi,t سود هر سهم شرکت i در سال t،
Pi,t-1 قیمت بازار هر سهم شرکت i در ابتدای سال t ،
Reti.t بازده شرکت i در سال tو
ΔEPSi,t تفاوت سود هر سهم در دو نقطه زمانی، یعنی در ابتدا و پایان سال t براي شركت i می باشد.

3-7- مدلهای تحقیق
: مدل اول〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) = β0 + β1DTi.t+ β2Reti.t+ β3Reti.t DTi.t+ εi.t
که در آن:
EPSi,t: سود هر سهم شرکت i درسال t،
Pi,t-1: قیمت بازار هر سهم شرکت iدر ابتدای سالt ،
:Reti,t بازده شرکتi در سالt و
DTi,t: متغیر مصنوعی (دامی) است که اگر بازده شرکت i در سال t منفی باشد یک و در غیر اینصورت صفر خواهد بود.
این مدل برای آزمون فرضیه اول(سنجش میزان محافظهکاری) و همچنین برای طبقهبندی شرکتها بر اساس میزان محافظهکاری که برای آزمون فرضیه دوم نیار است استفاده شده است.

: مدل دومReti,t = α0 + α1(〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) )+α2(〖∆EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) )+εi,t
که در آن:
ΔEPSi,t: تفاوت سود هر سهم در دو نقطه زمانی، یعنی در ابتدا و پایان سال t براي شركتi ،
Reti;t: بازده شرکتi در سالt و
Pi,t-1: قیمت بازار هر سهم شرکت iدر ابتدای سالt میباشد.
مدل دوم برای آزمون فرضیه دوم(سنجش رابطه ارزشی) استفاده شده است.
3-8- متغیرهای تحقیق
متغیر به ویژگی یا صفت و یا عاملی اطلاق میشود که بین افراد جامعه مشترک بوده و میتواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی را داشته باشد. تقریباً در هر تحقیقی شناخت متغیرها، اندازهگیری و بررسی نحوه آثار و روابط آنها با یکدیگر مورد نظر است. متغیرها انواع گوناگونی دارند و بر اساس مبانی مختلف طبقهبندی میگردند(حافظنیا، 1387، ص 41).
متغیرهای تحقیق که در مدلها استفاده میشود به شرح زیر میباشد:
3-8-1- متغر وابسته مربوط به مدل اول
سود هر سهم(EPSi,t) که برای همگن شدن بر قیمت هر سهم عادی در ابتدای سال مالی تقسیم شده است (〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) ).
دادههای مربوط به سود هر سهم و قیمت بازار هر سهم از نرم افزار تدبیر پرداز گرفته شده است.
3-8-2- متغر وابسته مربوط به مدل دوم
بازده سهام(Reti,t) که برای محاسبه آن از بازده نه ماه آخر سال t و سه ماه اول سال t+1 استفاده شده است.
دادههای مربوط به بازدهی از نرم افزار تدبیر پرداز گرفته شده است.
3-8-3- متغیر های مستقل مربوط به مدل اول
بازده سهام(Reti,t) که برای محاسبه آن از بازده نه ماه آخر سال t و سه ماه اول سال t+1 استفاده شده است.
3-8-4- متغیرهای مستقل مربوط به مدل دوم
سود هر سهم(EPSi,t) که برای همگن شدن بر قیمت هر سهم عادی در ابتدای سال مالی تقسیم شده است (〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) ).
تغییرات سود هر سهم(ΔEPSi,t) که برای همگن شدن بر قیمت هر سهم عادی در ابتدای سال مالی تقسیم شده است .(〖∆EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) )
برای محاسبه تغییرات سود هر سهم، سود هر سهم در سال t برای شرکت i، منهای سود هر سهم در سال t-1، برای همان شرکت خواهد شد.

ΔEPSi,t= EPSi,t- EPSi,t-1
3-9- روش آزمون فرضیات و مدلهای تحقیق
در این تحقیق برای آزمون فرضیهها از مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره و برای سنجش محافظهکاری از معیار باسو(1997) استفاده شده است. باسو در سال 1997 میلادی، محافظهکاری را در نتیجه انعکاس سریعترِ اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود تفسیر کرد. تفاوت بین میزان حساسیت سود به اخبار بد و اخبار خوب( و زمانی که حساسیت سود نسبت به اخبار بد بیشتر است) به عنوان محافظهکاری تعریف می شود.
برای اندازهگیری رابطه ارزشیِ (محتوای اطلاعاتی ) اطلاعات حسابداری از مدل برآورد شده استون و هاریز(1991) استفاده شده و هر چقدر آمارهی t وR2 بدست آمده مربوط به این مدل بزرگتر باشد، نشان دهنده این است که سود حسابداری رابطه ارزشیِ بالاتری دارد.
برای اهداف این تحقیق، شرکتها بر حسب محافظهکاریشان به سه گروهِ شرکتهای دارای محافظهکاری سطح یک، شرکت های دارای محافظهکاری سطح دو و شرکت های دارای محافظهکاری سطح سه تقسیم شدهاند و رابطه ارزشیِ سود هر گروه از شرکتها با استفاده از مدل استون و هاریز مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه دوم تحقیق در صورتی تأئید میشد که رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری، برای شرکتهایی که در گروه محافظهکاری سطح یک(محافظهکاری بالا) قرار گرفتهاند بیشتر از شرکتهایی که در گروه محافظهکاری سطح دو(محافظهکاری متوسط) قرار گرفتهاند، باشد و همچنین رابطه ارزشی اطلاعات حسابداریِ شرکتهایی که در گروه محافظهکاری سطح دو قرار گرفتهاند بیشتر از شرکتهایی که در گروه محافظهکاری سطح سه(محافظهکاری پائین) قرار گرفتهاند باشد. قابل ذکر است که در این تحقیق فرض بر این است که میزان محافظهکاری شرکتها در طول زمان بدون تغییر بوده است. به عنوان مثال، اگر شرکتی که در سطح محافظهکاری بالا قرار گیرد در طول دوره زمانی تحقیق میزان محافظهکاری آن کم و زیاد نمیشود تا به سطوح محافظهکاری دیگر انتقال پیدا کند.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارها Excel وSPSS استفاده شده است.
3-10- روش گردآوری دادهها
اطلاعات و دادههای مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر حسب نوع آنها از منابع مختلفی گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مباحث نظری از منابع کتابخانهای و پایگاههای علمی و مقالات خارجی و داخلی جمعآوری شد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق عموماً با استفاده از نرم افزار تدبیر پرداز، پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورتهای مالی شرکتها، گزارشات منتشر شده توسط بورس و روزنامه های اقتصادی بدست آمد.
3-11- خلاصه فصل
در این فصل، ابتدا روش تحقیق مورد نظر که از نوع شبه تجربی میباشد شرح داده شد و سپس جامعه آماری، نمونه آماری و فرضیات تحقیق که متشکل از دو فرضیه می باشند توضیح داده شد. مبانی نظری فرضیات و چگونگی بدست آمدن مدلهای استفاده شده در تحقیق، مدلهای تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل مدلهای تحقیق و روش گردآوری اطلاعات، دیگر قسمتهای ذکر شده در این فصل بودند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4-1- مقدمه
در این فصل بر اساس مطالب بیان شده در فصول قبل و همچنین فرضیات مطرح شده به آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل مدلهای تحقیق خواهیم پرداخت. در ابتدا آمار توصیفی تحقیق ارائه شده و جداول همبستگی و کواریانس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش بعدی این فصل به آمار استنباطی تحقیق و آزمون فرضیات با استفاده از مدلهای تشریح شده خواهیم پرداخت و در خاتمه خلاصه فصل ذکر خواهد شد.
4-2- آمار توصیفی تحقیق
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق برای کل مشاهدات در نگاری 4-1 آورده شده است. متغیرهای این تحقیق، سود هر سهم(که برای همگن شدن بر قیمت بازار ابتدای سال هر سهم تقسیم شده است)، تغییرات سود هر سهم(که برای همگن شدن بر قیمت بازار ابتدای سال هر سهم تقسیم شده است)، بازده سهام، متغیر مصنوعی و متغیر مصنوعی ضربدر بازدهی میباشد. همچنین، آمار توصیفی مشاهدات مربوط به بازدههای منفی و بازدههای مثبت در نگارههای 4-2 و4-3 به ترتیب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، هزینه سرمایه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آزمون فرضیه، رگرسیون، بازده سهام، انحراف معیار