دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازده سهام، سود حسابداری، بازده غیر عادی، اطلاعات حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان مبنایی مناسب در برآورد عایدات آتی، زمان وصول و درجه قطعیت آن به کار گرفت. همانطوري كه قبلا گفته شد به دليل تاثيرگذاري بسيار زيادي كه سود بر روي تصميمات مالي سرمايهگذاران و ساير استفادهكنندگان از صورت هاي مالي دارد مي توان ار آن به عنوان نمادي از اطلاعات حسابداري نام برد. يعني مي توان گفت كه سود حسابداري مبنايي است كه از آن مي توان براي پيشبيني بازده سهام شركت استفاده كرد.
استون و هاريز46(1991) نشان دادند كه هرچه ارتباط بين سود حسابداري و بازده سهام شركت بيشتر باشد، رابطه ارزشي سود حسابداري(به عنوان نمادي از اطلاعات حسابداري) نيز بيشتر خواهد بود. بنابراين، برای نشان دادن رابطه ارزشیِ بيشتر اطلاعات حسابداری ، رابطه سود حسابداری و تغییرات سود حسابداری با بازده سهام مورد بررسی قرار میگیرد و هرچه این رابطه قویتر بوده و همبستگی بین سود و تغییرات سود با تغییرات قیمت سهام بیشتر باشد، نشان دهنده رابطه ارزشی بالای اطلاعات حسابداری(که سود حسابداری نمادی ازآن است) خواهد بود. نمونهای از تحقیقات انجام شده در این ارتباط به شرح زیر می باشد:
تحقیقات اولیه پیرامون رابطه بین سود حسابداری و قیمت سهام توسط بال و براون47(1968) انجام شده است که در تحقیق آنها رابطه بین تغییرات بین سود غیر منتظره و میانگین نرخ بازده غیرعادی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجاییکه در آن زمان کوتاهترین زمانی که اطلاعات نرخ بازده سهام میتوانست در دسترس قرار گیرد ماهانه بود به همین دلیل بازده های ماهانه مبنای کار قرار گرفته بود. در تحقیق آنها شاخص نرخ بازده غیر عادیِ 12 ماه قبل از اعلام سود و 6 ماه پس از اعلام سود محاسبه گردیده بود. نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر اصلاحات قیمت بر مبنای تغییرات سود سالانه قبل از اعلام ماه سود رخ داده است. این بدون شک، از گزارشهای فصلی سود و منابع اطلاعاتی غیرحسابداری ناشی می شد. به دلیل تغییرات زیاد قیمت قبل از ماه اعلان سود، بال و براون نتیجه گرفتند که سود سالیانه یک عامل اساسی و به موقع از اطلاعات قلمداد نمی شود. بال و براون آزمایش با اهمیتی در خصوص رابطه بین تغییر در سود سالیانه و میانگین نرخ بازده غیرعادی مربوط گزارش ندادند. اما مطالعات بعدی تصدیق نمودند که میانگین نرخ بازده غیر عادیِ مربوط به اعلامیههای سود به طور قابل ملاحضهای با صفر اختلاف دارد. براون48 در سال 1970 همین تحقیق را در کشور استرالیا انجام دادند و نتیجه گرفتند که تعدیل قیمت سهام در ماه اعلام سود صورت گرفته است. با توجه به اینکه اندازه و حجم شرکتهای استرالیایی نسبت به شرکتهای بورس نیویورک کوچکتر بود میتوان نتیجه گرفت که گزارشهای حسابداری یه عنوان منبع اطلاعاتی برای این شرکتها اهمیت بیشتری داشته است.بیور،کلارک و رایت49(1979) ارتباط بین سود غیرمنتظره و میانگین نرخ بازده غیر عادی را مورد بررسی قرار دادند. آنها از سبد سرمایهگذاری به جای شرکتها به عنوان واحد تجزیه و تحلیل استفاده کردند و نتیجه گرفتند که میانگین نرخ بازده غیرعادی، تقریبا به طور یکنواخت با میانگین در صد سود غیر منتظره افزایش پیدا کرده است.بیور، لامبرت و مورس50 (1980) تحقیقی مشابه تحقیق بیور،کلارک و رایت(1979) انجام دادند با این تفاوت که آنها شرکتها را در سبدهای سرمایهگذاری یر اساس درصد تغییر در قیمت گروهبندی کردند. نتیجه هر دو تحقیق منجر به ارائه شواهدی مبنی بر وجود ارتباط بین سود غیرمنتظره و میانگین نرخ بازده سهام عادی گردید. بیور51(1968) در تحقیقی انحراف نرخ بازده غیرعادی را به عنوان شاخصی مبنی بر وجود محتوای اطلاعاتی در اعلامیههای سود سالانه به کار گرفت. این روش از خطاهایی که در اندازهگیری سود غیرمنتظره در آزمونهای میانکین نرخ بازده عادی مورد استفاده قرار می گرفت اجتناب می کرد. لذا بیور، بار اطلاعاتی سود حسابداری را در اطرافِ هفته اعلام سود مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد که متوسط انحراف بازده غیرعادی در هفته اعلام سود سالیانه بیشتراست. بر این اساس او نتیجه گرفت که گزارشگری سود دارای بار اطلاعاتی است. اتوسکا52(1981) از متدولوژی بیور استفاده کرد و از آزمون بیور برای گزارشهای سالانه و شش ماهه استفاده کرد. شواهد تحقیق نشان داد که تغییرات قیمت در مورد هر دوی اطلاعات سالانه و شش ماهه در هفته گزارش به طور معناداری بیشتر از سایر هفته ها(هفته های بدون گزارش) بوده است. به علاوه شواهد نشان می داد که تغییرات عمده قیمت، چندین روز قبل از انتشار اعلامیه رخ می دهد و تغییرات قیمت نسبت به اطلاعیههای سالانه بیش از اطلاعات شش ماهه است(خوش طینت و براری نوکاشتی، 1385).
جنگ، کیم و لی53(1999) اثر ویژگیهای مالکیت را در رابطه بازده-درآمد در کشور ژاپن مورد آزمایش قرار دادند. آنها دریافتند که این رابطه به طور مسقیم با وسعت سرمایهگذاران خارجی که سهام شرکت را مالک شدهاند تحت تأثیر قرار می گیرد. آنها همچنین شواهدی را فراهم کردند که نشان می داد سود گزارش شده در کشور ژاپن نسبت به انگلستان دارای رابطه ارزشی کمتری است. جیندریچوشکا54(2001) یک رابطهی آماری نیرومندی را بین بازده و اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه چک مشاهده کرد که شواهد موجود در مشاهدات قبلی مطالعات افرادی مانند کوتاری و زیمرمن55(1995) را تأئید میکرد.
2-5-بخش چهارم: محافظهكاري و رابطه ارزشي اطلاعات حسابداري
به نظر مي رسد كه رابطه بين محافظهكاري و ارتباط ارزشي اطلاعات حسابداري حداقل تا به امروز چندان مشخص و واضح نبوده است. برخي از صاحبنظران عنوان ميدارند بين محافظهكاري به كار رفته در تهيه اطلاعات مالي و رابطهی ارزشي اطلاعات حسابداري يك موازنه وجود دارد. قابل ذكر است كه موازنه بين دو ويژگي مربوط بودن و قابليت اتكاي اطلاعات حسابداري در چهار چوب نظري هيئت استانداردهاي حسابداري مالي كشور ايالات متحده به طور كامل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. با فرض وجود اين موازنه، كارشناسان حسابداري اظهار ميدارند كه افزايش محافظهكاري يك دليل براي كاهش رابطه ارزشي اطلاعات حسابداري است و اثرات زيانباري در مفيد بودن اطلاعات حسابداري ميگذارد. عده اي نيز معتقد هستند كه كاربرد يك روش محافظهكارانهی حسابداري طي دوره جاري ، مثلا بردن مستقيم تمامي مخارج تحقيق و توسعه به حساب هزينه، با عث ميشود كه به طور غيرقابلاجتناب در دوره بعدي درآمدها به طور غير واقعي افزايش يابد و در واقع، بر خلاف دوره جاري، در دوره هاي آتي روش غيرمحافظهكارانه به كار گرفته شود(مهنرام و بلچندرام، 2006).در مقابل واتس(2003) عنوان ميدارد كه محافظهكاري روش و عملي است كه علي رغم انتقادات بسيار زيادي كه از سالهاي قبل بر آن وجود داشته است، هنوز هم در حسابداري وجود دارد و به وضوح مورد استفاده قرار ميگيرد.
2-5-1- نقش اطلاعاتي محافظهكاري
در مورد محافظهكاري در حسابداري دو ديدگاه كاملا متفاوت وجود دارد. برخي از محققان، محافظهكاري را براي استفادهكنندگان و تحليلگران صورتهاي مالي مفيد دانسته و براي آن نقش اطلاعاتي قائلند. برخي ديگر از محققان، نه تنها براي آن نقش اطلاعاتي قائل نمي شوند، بلكه آن را به زيان تهيه كنندگان و استفادهكنندگان از صورتهاي مالي قلمداد ميكنند(شوروزی و برزگرخاندوزی، 1387).
در اين بخش، این دو دیدگاه متفاوت که از سوي محققان حسابداري مطرح شده و تحقيقات تجربي موجود كه به پشتيباني اين ديدگاه ها مي پردازد ارائه ميشود.
2-5-1-1- ديدگاه اول: محافظهكاري نقش اطلاعاتي دارد
طرفداران اين ديدگاه براي محافظهكاري نقش اطلاعاتي قائلند. به اعتقاد اين عده، محافظهكاري باعث افزايش مقدار اطلاعات گزارش شده در بازارهاي اوراق بهادار ميگردد. اين افزايش مقداري اطلاعات ميتواند به سرمايهگذاران و ساير استفادهكنندگان صورتهاي مالي براي تصميمگيري مناسب كمك كند. در واقع، اين تئوري چندين مزيت اطلاعاتي براي محافظهكاري قائل است. اين مزيت ها عبارتند از:
بهبود كيفيت اطلاعات: محافظهكاري مي تواند در بهبود كيفيت اطلاعات ارائه شده از سوي مديريت مؤثر واقع شود. تئوري نمايندگي اثبات ميكند كه مديران براي افزايش منافع خود ميكوشند تا اخبار بد مربوط به شركت را پنهان و اخبار خوب را به سرعت گزارش كنند. اين امر ميتواند در كيفيت گزارشهاي ارائه شده تأثير منفي داشته باشد، اما محافظهكاري ممكن است با تعديل اثرهاي منفي اين تلاشها، كيفيت گزارش هاي ارائه شده از سوي مديريت را افزايش دهد و باعث شفافيت صورت هاي مالي گردد(فرانسیس و دیگران، 2008).
كاهش منافع مديريت سود براي مديران: چن56(1991) اثبات مي كند كه محافظهكاري ميتواند نقش مؤثري در كاهش منافع حاصل از مديريت سود كه توسط مديران ارشد سازمان انجام ميشود، بازي كند(شوروزی و برزگر خاندوزی، 1387).
محافظهكاري مي تواند نوعي علامتدهي(سيگنال دهي) مديران براي اطلاعات خصوصي باشد: مديران به عنوان مسئول تهيه صورتهاي مالي با وقوف كامل بر وضعيت شركت و با برخورداري از سطح آگاهي بيشتري نسبت به استفادهكنندگان صورتهاي مالي، به طور بالقوه ميكوشند كه تصوير واحد تجاري را مطلوب نشان دهند. براي مثال، ممكن است از طريق منظور كردن هزينههاي يك دوره به عنوان دارايي، باعث كاهش هزينهها و گزارش سود بيشتر در صورتهاي مالي شوند. بنابراين، هدف چنين عملياتي ارائه تصويري بهتر از تصوير واقعي شركت در بين استفادهكنندگان از صورتهاي مالي است. انگيزه كسب سود و پاداش بيشتر مديران و كسب منابع مالي از طريق افراد برون سازماني براي شركت ميتواند دليل اصلي چنين رفتاري باشد(کردستانی و امیر بیگی لنگرودی، 1387). در اينجاست كه نقش مراجع تدوين كننده استانداردهاي حسابداري نمايان مي شود. مراجع تدوين كنندهی استانداردهاي حسابداري از طريق تدوين استانداردهاي محافظهكارانه و با هدف حمايت از حقوق ذينفعان و ارائه تصويري منصفانه از شركت، دست به متعادل سازس خوشبيني مديران ميزنند.
در واقع، محافظهكاري ميتواند باعث بهبود كيفيت اطلاعات و كاهش اثر نبود تقارن اطلاعاتي بين سرمايهگذاران مطلع و بياطلاع گردد. محافظهكاري ميتواند بر كيفيت سود هاي گزارش شده تأثير بگذارد. استفاده از رويههاي محافظهكارانه در حسابداري، باعث كاهش سودهاي گزارش شده و افزايش كيفيت سود حسابداري مي شود و از آنجا كه بسياري از سرمايهگذاران تصميمهاي خود را بر مبناي سودهاي گزارش شده مي گيرند، اين امر ميتواند براي سرمايهگذاران مفيد باشد(پنمان و ژانگ57، 2002). تحقيقات تجربي نيز نقش اطلاعاتي محافظه كاري را اثبات ميكند. لافاند و واتس(2008) كشف نمودند كه سرمايهگذاران خواستار اعمال محافظهكاري در هنگام ارزيابي داراييها و ارائه گزارشهاي مالي هستند. آنها دليل اصلي اين تقاضا از طرف سرمايهگذاران را كاهش نبود تقارن اطلاعاتي مي دانند كه اعمال صحيح محافظهكاري به دنبال دارد. محافظهكاري ساز و كار مؤثري براي كاهش هزينه نمايندگي است و روشي است براي معامله در شرايط نبود اطمينان كه باعث افزايش ارزش شركت خواهد شد.
يكي ديگر از مسائلي كه گوياي نقش اطلاعاتي محافظهكاري و مفيد بودن آن براي استفادهكنندگان اطلاعات مالي است، تأثير آن بر كاهش تعارض سياستهای تقسيم سود بين سهامداران و دارندگان اوراق قرضه و كاهش هزينه تأمين مالي است. پايبندي به رويههاي محافظهكارانه و افزايش محافظهكاري، باعث كاهش تمايل مديران به استقراض و در نتيجه كاهش هزينههاي تأمين مالي ميشود. در فرآيند عقد يك قرارداد بدهي، وام دهنده با ريسك از دست دادن اصل سرمايه روبرو است؛ از اين رو، از تمامي سازوكارهايي كه بتواند اين ريسك را كاهش دهد، استفاده ميكند. در واقع، محافظهكاري همين سازوكار هاست(ژانگ58، 2008).
محافظهكاري با انتشار سريتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، مي تواند به وامدهندگان جهت كاهش ميزان اعتبار شخص وامگيرنده كمك كند و باعث كاهش ريسك از دست دادن اصل سرمايه شود. بنابراين، ميتوان نتيجه گرفت كه محافظهكاري براي وامدهندگان محتواي اطلاعاتي دارد و بسيار مفيد است. ولي شايد اين استنباط نادرست از كار درآيد كه چون

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد صورتهای مالی، استانداردهای حسابداری، اطلاعات مالی، سود حسابداری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد صورتهای مالی، سود حسابداری، اقلام تعهدی، بهای تمام شده