دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازار هدف، توسعه گردشگری، مقایسه اجتماعی، صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

دادیم تا با پر کردن سوالات ما را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری کنند. از آنجا که طیف گستردهای از افراد این پایان نامه را مطالعه میکنند ما سعی کردیم با ارائه تصویری جامع از ویژگیهای جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی شهر قصرشیرین خوانندگان را با محدوده مورد مطالعه آشنا کنیم که این بخش تصاویری از جاذبههای گردشگری شهر قصرشیرین را در بر میگیرد. در گام بعدی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه را با استفاده از روشهای گوناگونی چون لاندا، اسپیرمن، پیرسون و … مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. در فصل پنجم این پژوهش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری را با نظریههایی که پیرامون انگیزههای گردشگری وجود دارند مقایسه کردیم و در آخر محقق تلاش میکند با ارائه راهکارها و پیشنهادات موثر و کارگشا دین خود را نسبت به آتیه گردشگری زادگاه خود به جاآورد.

1-1- بیان مسأله
گردشگری به فعالیتی اطلاق میشود که زمان سفر گردشگران به و قوع میپیوندد و در برگیرنده همه چیز از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر بعد از بازگشت میباشد. همچنین فعالیتهایی که مسافر به عنوان بخشی از سفر انجام میدهد، نظیر خریدهای انجام شده و تعاملاتی که میان میزبان و میهمان به وجود میآید. خلاصه آنکه، گردشگری تمامی فعالیتها و تاثیراتی است که در طول سفر برای بازدیدکننده، به وقوع میپیوندد (لامزدن1، 1387 : 4).
آنگاه که موضوع گردشگری مطرح میشود یکی از نخستین سوالاتی که در ذهن برنامهریزان این صنعت، سیاستگذران، محققان و علاقه مندان آن شکل میگیرد این است که مردم چرا به سفر میروند، آنها چرا مقصد مشخصی را برای سفر خود انتخاب میکنند و انگیزه ایشان از این انتخاب چیست.
مطالعهی انگیزههای مسافران از آن رو اهمیت دارد که به برنامهریزان و سیاستگزاران آنها اطلاع میدهد که مقصد مطلوب گردشگران کجاست و چه ویژگیهایی باید داشته باشد. به این ترتیب مدیریت مقاصد گردشگری خواهد توانست بازار هدف خود که بیشترین تطابق را با داشتهها و امکانات مقصد مورد نظر دارند یافته و منابع خود را به گونهای مناسب در جهت پاسخگویی به نیازهای بازار هدف تجهیز نماید.
شناسایی انگیزههای گردشگران به طرق مختلفی میسر است. نخستین روش مطالعهی تاریخ سفر و بررسی انگیزهی گردشگران در دورانهای مختلف است. دوم، استفاده از تحلیلهای روانشناختی برای بررسی رفتار مصرفکنندگان گردشگری و روش سوم، انجام مطالعات بازار برای مقاصد گوناگون گردشگری است (رنجبریان و همکاران، 1388: 49).
بسیاری از نظریات جامعه شناختی و روانشناختی حاکی از آنند که انگیزه، مفهومی نسبتا ایستا است، اما پیرس2 (1988) که از مفهوم “نردبان مسافرت” در بررسی انگیزه در گردشگری استفاده میکند بر این باور است که انگیزه امری متنوع الشکل و پویاست که خصوصا در نتیجه افزایش سن و مراحل چرخه عمر تغییر میکند و همچنین تحت تاثیر افراد دیگر نیز قرار میگیرد. پیرس اذعان دارد که تحت تاثیر روانشناختی به نام مازلو3 (1945) بودهاست مازلو طیفی ازسلسله مراتب نیازها ارائه کرد که از نیازهای سطح پایین که عمدتا نیازهای جسمی هستند شروع شده به نیازهای سطح بالای فکری ختم میشود. وی از این نیازها به ترتیب صعودی به عنوان نیازهای فیزیولوژیکی، امنیتی، اجتماعی، احترام به خود و خودشکوفایی یاد میکند، پیرس با استفاده از عقاید مازلو (1945) طبقهبندی زیر را انگیزههای گردشگری ارائه داد :آرامش، هیجان و شور، تعامل اجتماعی، پرورش اعتماد به نفس و احساس خرسندی (میسون4 ، 1387 : 10).
در زمینهی گردشگری، انگیزه و عوامل مرتبط با آن مطالعات قابل توجهی صورت نگرفته است با این وجود در پژوهشی که اخیرا در زمینه انگیزههای گردشگری انجام شدهاست صرفا به مقایسه دو نسل جوان و میانسال پرداخته است. بنابراین در اینجا ضروری مینماید که این مقایسه در سطح گستردهتری در سه نسل (جوان، میانسال و پیر) انجام شود که در این پژوهش درصدد آن هستیم گردشگری، انگیزه و عوامل مرتبط با آن را در سه نسل (جوان، میانسال و پیر) در شهرستان قصرشیرین مورد بررسی قرار دهیم حال باتوجه به آنچه که مطرح گردید مسئله تحقیق حاضر این است که چه عواملی بر انتخاب گونههای گردشگری در شهرستان قصرشیرین تاثیر دارد؟

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق
از لحاظ قدمت گردشگری پدیدهای کهن است که بر پایه حرکت و جابهجایی انسان استوار و در عین حال سرشت آدمی نیز با سفر و آشنایی با زمینههای مختلف مکانهایی غیر از محل اقامت او عجین شده است. از نظر اهمیت اقتصادی نیز گردشگری در اقتصاد جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی هم برای جوامع پیشرفته و هم برای کشورهای در حال توسعه است و امروزه مساله انگیزهها در توریسم، انتخاب مسافرت از جمله مسائلی است که ذهن محققان حوزه توریسم و گردشگری را به خود مشغول کردهاست آنها را به تلاش وا داشته است تا هر روز بیش از پیش درباره انگیزهها و رویاهایی که مسافران را وا میدارد تا وقت و پول خود را در این راه هزینه نمایند و به کنکاش بپردازند (جاروندی و همکاران، 1388: 124).
بنابراین با این شناخت، مدیریت مقاصد گردشگری خواهند توانست بازار هدف خود را به گونهای مناسب در جهت پاسخگویی به نیازهای بازار هدف تجهیز کنند.این تنها راه واقعی موفقیت در جلب رضایت گردشگران و توسعه گردشگری در مقصد است، زیرا تامین انتظارات گردشگران یا عمل کردن فراتر از این انتظارات به معرفی مقصد یا جلوهای مناسب نزد گردشگران میانجامد و آنها نه فقط تکرار سفر به این مقصد را در برنامه قرار خواهند داد بلکه عاملی موثر در تبلیغ برای مقصد ومورد نظر خواهد بود.
با در نظر گرفتن آنچه که گفته شد فواید گونه شناسی گردشگری را میتوان به طور مختصر و مفید در چند مورد ذکر کرد:
– امکان پذیری پیش بینی و شناخت جریانها و روندهای گردشگری؛
– سمت و سو دهی به بازارهای هدف گردشگری به ویژه برای آژانسهای مسافرتی؛
– شناخت ظرفیت موجود در کشور از نظر انواع گردشگری؛
– شیوهای برای سادهسازی در درک رفتار گردشگران برای دستاندرکاران صنعت گردشگری؛
– تسهیل امکان برنامهریزی، بازاریابی، تامین خدمات و تاسیسات زیربنایی مورد نیاز متناسب با
در این تحقیق تلاش میشود تا باشناسایی انگیزههای گردشگران شهرستان قصرشیرین و تاثیر عوامل زمینهای و اجتماعی بر انتخاب گونههای گردشگری به راهبردهای توسعه متناسب با نیاز گردشگری این شهرستان دست یافت.

1-3- اهداف تحقیق
1-3-1- اهداف اصلی
– شناخت تاثیر عوامل موثر بر انتخاب نوع گونههای گردشگری آنها

1-3-2- اهداف فرعی
– شناخت تاثیر جنس گردشگران بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
– تبیین تاثیر سن گردشگران بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
– آگاهی از تاثیر سواد گردشگران بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
– شناخت تاثیر قومیت گردشگران بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
– تبیین تاثیر چشم و هم چشمی (مقایسه اجتماعی) گردشگران بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها
– شناخت تاثیر رسانهها بر نوع انتخاب گونههای گردشگری آنها

1-4- سوالات تحقیق
– آیا بین ویژگیهای زمینهای گردشگران و نوع انتخاب گونههای گردشگری رابطه معنا داری وجود دارد؟
– آیا بین ویژگیهای اجتماعی گردشگران و نوع انتخاب گونههای گردشگری رابطه معناداری وجود دارد؟

1-5- فرضیات تحقیق
1-5-1- فرضیات اصلی تحقیق
– بین ویژگیهای زمینهای5 گردشگران و نوع انتخاب گونههای گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.
– بین ویژگیهای اجتماعی6 گردشگران و نوع انتخاب گونههای گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.

1-5-2- فرضیات فرعی تحقیق
– بین سن گردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.
– بین جنس گردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.
– بین سوادگردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.
– بین نوع قومیت گردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.
– بین چشم و هم چشمی (مقایسه اجتماعی) گردشگران و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.
– بین تاثیر رسانهها و انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا دار وجود دارد.

فصل دوم:
پیشینه و مبانی نظری تحقیق

مقدمه
توسعه نظاممند گردشگری و استفاده از قابلیتهای بسیار این بخش برای بهبود وضعیت کنونی گردشگری کشور، مستلزم به کار گیری برنامهریزی گردشگری است، تا باتوجه به حساسیتهای موجود و ظریفت جامعه و نیازهای گردشگران بتوان از قابلیتهای این صنعت در جهت پیشرفت و توسعه جامعه استفاده کرد. در عین حال برنامهریزی برای توسعه گردشگری مستلزم توسعه و توجه به نیازها، ویژگیها و خواستههای بازار به عنوان عوامل تقاضای گردشگری است. در این راستا توجه به دیدگاهها و انگیزههای گردشگری برای سفر به یک مقصد به عنوان ضرورت بازاریابی و برنامهریزی توسعه گردشگری است و همچنین مبنایی برای طراحی زیرساختارهای مرتبط با گردشگری از اهمیت خاص برخوردار است. چنانچه انگیزهها و اهداف گردشگران با توجه به خصوصیات جمعیتشناختی و روانی آنان به درستی شناخته شود، میتوان بازارهای هدف برای صنعت گردشگری به گونهای تعیین کرد که ضمن رعایت ارزشهای جامعه میزبان، به طریقی مناسب به تامین خواستههای گردشگران پرداخته شود. در این راستا ما ابتدا سعی میکنیم مفاهیم اصلی پیرامون گردشگری و انواع آن را تعریف کنیم که این تعاریف در بردارنده مفاهیمی چون گردشگری و انگیزه سفر هستند. سپس به بررسی سوابق تجربی میپردازیم بدین منظور آثار سایر محققان که به موضوعاتی از قبیل گردشگری و انگیزههای مرتبط با آن پرداختهاند را مورد بررسی ثرار میدهیم. بحث بعدی با عنوان مبانی نظری در بردارنده نظریهها و رویکردهای مرتبط با موضوع پژوهش میباشد. در آخر این فصل چارچوب نظری آورده میشود که شامل مدل مفهومی و عناصر موثر تشکیل دهنده آن است.

2-1- مفهوم شناسی
2-1-1- گردشگری
به فعالیتی اطلاق میشود که زمان سفر گردشگران به وقوع میپیوندد و دربرگیرنده همه چیز از قبیل برنامهریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر بعد از بازگشت میباشد. همچنین فعالیتهایی که مسافر به عنوان بخشی از سفر انجام میدهد، نظیر خریدهای انجام شده و تعاملاتی که میان میهمان و میزبان به وجود میآید. خلاصه آنکه، گردشگری تمام فعالیتها و تاثیراتی است که در طول سفر برای بازدیدکننده، به وقوع میپیوندد (لامزدن7،1387: 4 ).
2-1-2-گردشگر
کسی است که به منظور تفریح، استراحت، گذراندن تعطیلات، بازدید از نقاط دیدنی، انجام امور پزشکی، درمانی و معالجه، تجارت، ورزش، زیارت، دیدار از خانواده، ماموریت و شرکت در کنفرانسها، به کشوری غیر از کشور خود سفر میکند، مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از 3ماه بیشتر نبوده و کسب شغل و پیشه هم مدنظر نباشد (رضوانی ، 1386).

2-1-3- انگیزه و علایق سفر
انگیزه و علایق سفر را میتوان اینگونه تعریف کرد: گذراندن اوقات فراغت و ایام تعطیل، تفریح و سرگرمی، زیارت، دیدار با دوستان و آشنایان، دلایل شغلی، علل پزشکی. نیازها و خواستههای افراد به انگیزهها و علایق، آنها پیوند خورده است؛ به آنچه که دوست دارند و آنچه که دوست ندارند و به ویژگی خاص محصولات (داس ویل8، 1386: 59).

2-2- سوابق تجربی
در زمينه انگیزه گردشگری تحقيقاتي صورت گرفته كه در ادامه به آنها پرداخته مي شود:
– ابراهیمزاده و همکاران (1392) در مقالهای با عنوان تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تاثیر عامل جنسیت و درآمد برآن مطالعه موردی؛ گردشگران نوروزی شهرستان محلات به این نتیجه رسیدند که تفاوتی بین زن و مرد در انگیزههای گردشگری وجود ندارد ولی بین درآمدهای مختلف و انگیزههای گردشگری تفاوت معنا دار وجود دارد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، روش تحقیق، جامعه آماری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، روانشناسی، مصرف کنندگان، روابط اجتماعی