دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، هویت برند، توسعه برند، فرهنگ سازی

دانلود پایان نامه ارشد

دست امده توسط متخصصیم و صاحنظران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تایید گردید.

توصيف و تجزيه داده‌ها يکي از مراحل مهم در هر فرايند پژوهشي است. در اين فصل به تحلیل داده‌های خام پژوهش و استخراج نتايج پرداخته می‌شود. با توجه به کیفی بودن روش تحقیق و استفاده از شیوه داده بنیاد، در اين فصل نتایج کد گذاری در 3 حیطه باز، محوری و انتخابی تدوین شده است. در نهایت الگوی های مستخرج از تحقیق ترسیم شده است.
نتایج کد گذاری باز
در فرایند کد گذاری باز مصاحبه های انجام گرفته در مجموع تعداد 214 نشان شناسایی گردید که در اولین مرحله کدگذاری با توجه به نزدیکی موضوعی و مفهومی در 22 طبقه به شرح زیر دسته بندی شدند.

جدول 4- 8 نتایج حاصل از کدگذاری باز در خصوص مدیریت برند باشگاه
مفاهیم
نشان ها
1. بازار مشتری
1. شناسایی انواع مشتری (هوادار، اسپانسر، رسانه، همکار، …)
2. ضعف در شناخت بازار هوادار
3. شناسایی نیاز و انگیزه هوادار، تغییر تفریحات جوانان ونوجوانان
4. تقسیم بندی بازار هوادار
5. گرایشات خاص هوادار (فرقه، قومیت، نژاد، اعتقادات)
6. شناخت تعصبات جامعه(عرف)
7. شناخت انواع بازار مشتری
8. شناخت نمادها و هنجارهای هر بازار
9. ضعف در آمار و اطلاعات مشتریان
10. شناخت طرز فکر هوادار
11. القای حس افتخار به هوادار برای تعلق به باشگاه
12. روانشناسی مشتریان
13. ایجاد انجمن های هواداری در سطح منطقه، ملی و بین المللی
14. شناسایی ارزش های مشتری
15. شناخت هویت محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی
2.محیط
 
1.      شناسایی نیاز محیط
2.      تغییرات تکنولوژی (زندگی مجازی)
3.رقبا
1.      شناخت بازار رقبا
2.      شناخت برنامه های رقبا
3.      کیفیت برتر بازی های اروپایی(خارجی)
4.      پیشرفت سایر ورزش ها (والیبال، بسکتبال)(خارجی)
5.      تحلیل فعالیت های رقبا
6.      تخریب برنامه های برندسازی توسط رقبا
7. افزایش علاقه به بازی های کامپیوتری و فضای مجازی
4.بازیکنان
1.      تحصیلات پایین
2.      فرهنگ پایین
3.      تصویر نامطلوب
4.      عدم تعصب به تیم
5.      عدم رفتار حرفه ای
6.      کیفیت بازی نامطلوب
7.      تغییر انگیزه های بازیکنان
5.فرهنگ
1.      لزوم شناخت فرهنگ (ارزش ها، باورها)
2.     کمبود فرهنگ تحقیقات و اعتماد به علم
3.      ادبیات اشتباه و نامناسب ارکان باشگاه و اهالی فوتبال
4.     ضعف فرهنگ اجتماعی در بین فوتبالی ها: ارکان باشگاه، فدراسیون، رسانه و هوادار (شعور شهروندی)
5.      جایگاه پایین فرهنگی طرفداران فوتبال در جامعه
6.      ضعف فرهنگ و تصویر مطلوب استادیوم
7.      برنامه نود (فرهنگ نامطلوب، تخریب برندهای فردی و سازمانی، ترویج فرهنگ تمسخر، تخریب تصویر فوتبال)
8.     ضعف فرهنگ سازی در فوتبال (نبود ساختار و برنامه و افراد متخصص)
9.      فرهنگ هواداری نداریم (توقع، جایگاه و رفتار)
10.  القای فرهنگ اشتباه هواداری از طرف باشگاه
11.  ضعف در یکپارچگی برخورد
12.  برنامه ریزی جشن های ملی و باشگاهی
13.  برنامه ریزی رویدادهای خانوادگی
6.مسایل سیاسی
1.      رویکرد ضد برند نظام (عدم تمایز و برند شدن افراد و سازمان ها)
2.      تصویر کشور در جهان
3.      تحریم ها
4.      مشکلات سیاسی
5.      دخالت های سیاسی در تمام امور ورزش (مانند درآمدزایی نام ایرانسل روی لیگ)
6.      انحصار گرایی در ورزش (باشگاه، لیگ) و رسانه (دیکتاتوری ورزشی)
7.دولت و حکومت :
1.      دولتی بودن باشگاه ها
2.      دولتی بودن رسانه
3. دولتی بودن اسپانسرها
8.امکانات
1)    کمبود استادیوم های مجهز و جذاب
2)     نداشتن استادیوم های خصوصی باشگاه ها
3)     ضعف در آکادمی های قوی
4)     نداشتن موزه
5)     نداشتن فروشگاه های اختصاصی
9.رسانه
1.      ایجاد تصویر نامطلوب فوتبال از فدراسیون، سازمان لیگ، باشگاه و ورزشکار
2.      ضد برند عمل کردن رسانه در حیطه فوتبال
3.     ضعف کارکرد مطلوب (فرهنگ سازی، افزایش دانش)
4.      کارکرد نامطلوب و تخریب فرهنگی در فوتبال
5.      تاکید بسیار زیاد به پخش حداکثر بازی های سطح اول دنیا و مقایسه با سطح ملی و باشگاهی
6.      جایگزنی گزینه تفریحات تماشای فوتبال ملی با فوتبال سطح اول دنیا (واردات بی اندازه)
7.      محدودیت رسانه
8.      دسترسی اندک
10.کانون هواداران
1.     کمبود مدیریت متخصص
2.      کمبود کانون های ساختارمند و حرفه ای
3.      ضعف در ارائه برنامه های جذاب برای جذب هواداران به حضور در کانون های هواداری موجود
4.    ضعف سایت های هواداری مطلوب
5.      ضعف برنامه و استرتژی بلند مدت و کوتاه مدت
6.      نبود تعریف سطوح هوادار
7.      ضعف در تعریف مزایای سطوح هوادار و میزان دسترسی به امکانات
8.      ضعف در برنامه ارتباط هواداران وفادار با شخصیت های باشگاه
11.ساختار
1.      ضعف ساختار باشگاه
2.      نداشتن واحد تحقیق و توسعه
3.      ضعف واحد بازاریابی
4.      ضعف استانداردها
5.      عدم ثبات تشکیلاتی
12.خصوصیت ذاتی باشگاه ورزشی
1.      تجربی بودن
2.      وفاداری پایین برندهای تجربی
3.      جزئی از زندگی بودن
4.      فرا برند بودن
5.      ارتباط با احساسات
13.بازاریابی
1.      ترکیب برندها (اسپانسرها، هنرمندان، رویدادها و …)
2.      ایجاد رقیب
3.      ایجاد مقبولیت اجتماعی
4.      ایجاد ارزش افزوده
5.      نداشتن برنامه تجاری
6.      اختصاص بخشی از درآمد برای جذب گروه های خاص
7.      ایجاد کمپ های کودکان
8.      خرید بازیکنان و مربیان مطرح خارجی
9.      راهبرد افزایش تعداد هوادار
10.  ضعف در استفاده از متخصصان بازاریابی
11.  عدم استفاده از جمع سپاری برای تیم های پرطرفدار
12.  عدم استفاده از وابستگی های ملی، مذهبی و قومی
13.  ضعف در ارائه برناهه بلیط فروشی مدون
14.  عدم داشتن برنامه جذب و حفظ هواداران
15.  ایجاد ارزش های خاص برای محصولات(کارت هواداری)
16.  برنامه ریزی جذب گروه های خاص (هوادار سبز)
17.  ضعف در اقدام به طراحی کارت های هواداری جذاب و با مزایای ویژه
18.  برنامه ریزی امتیازات ویژه برای هوادران با توجه به وفاداری و سابقه حمایت
19. ضعف در امکان میزبانی خوب (نداشتن ورزشگاه اختصاصی:احترام، تخفیفات)
14.برندسازی
1.      تغییر طراحی لوگو (تماشاگر پسند، اقتصادی و جذاب)
2.      تبدیل مقبولیت به محبوبیت
3.      توسعه برند باشگاه و فروش محصولات مختلف
4.      عدم توجه به مدیریت برند
5.      موجود بودن قوانین برند
6.      تعویض بازیکن با باشگاه رقیب (ضد برند)
7.      ایجاد حس به حساب آمدن و هویت و مفید بودن هوادار
8.      ایجاد هویت قوی باشگاه
9.      وابستگی برند تنها به افراد
10.  تعیین هویت مورد نظر باشگاه
11.  تعیین اهداف برند
12.  مدیریت بر قلب ها (احساسات)
13.  ایجاد تنوع عوامل جذب کننده مشتری
14.  ارزش قایل شدن برای مشتری
15.  شناسایی ارزش های مشتری
16.  تقویت برند(پایداری و حفظ شان برند)

17.  ایجاد مزیت اجتماعی
18.  توجه به دغدغه های اجتماعی (محیط زیست، خیریه)
19.  جایگاه سازی
20.  تاثیر جامعه از وجود ساختار و مدیریت
21.  ایجاد اطمینان در مردم
22.  یافتن جایگاه معتبر
23.  پایداری سازمانی و اداری
24.  ثبات و استمرار—-اطمینان—-افزایش اعتبار برند
25.  چندصدایی
26.  درگیری با حواشی
27.  تنش های مالی
28.  توقع
29.  ایجاد وحدت
30.  در دسترس بودن(مسیرهای ارتباطی)
31.  پاسخگویی به افکار عمومی
32.  ایجاد حس تعلق در هوادار
33.  اقدامات ضربه زننده به هویت برند باشگاه
34.  ضعف در پایداری برند
35.  ایجاد مزیت متمایز
36.  همکاری با برندهای مطرح (باشگاه های بین المللی)
37.  علل شکل نگرفتن هویت برند فرستادن امواج پراکنده و غیر متمرکز
38.  کلیات باشگاه هویت برند را شکل می دهند
39.  رفتارها و شخصیت بازیکنان، مدیران و مربیان روی وجه برند تاثیرگذار است.
40.  انتخاب بازار—انتخاب هویت و تصویر برند—انتخاب ابزار (بازیکن، شعار، رنگ، لوگو و…)

41.  مشتری خود را جزئی از تیم بداند
42.  زمانبر بودن برندسازی (برنامه بلند مدت)
43.  شناخت تصویر فعلی باشگاه
44.  تعیین تصویر و هویت مطلوب و برنامه ریزی
45.  امکان استفاده و همکاری با سایر برندهای مطرح و جذاب
46.  فقدان مهندسی مجدد برند در صورت افول یا عدم پیشرفت برند
47.  ضعف در شخصیت سازی برند
48.  عدم استفاده از نمادها، رویدادها و ارزش های ملی، دینی، قومی و …
49.  فقدان توسعه برند در تیم های موفق
50.  نداشتن فلسفه برند
51.  حضور در منطقه خاص جغرافیایی
15.مسایل مربوط به فوتبال
 
 
1.      کیفیت بازی
2.      فوتبال هجومی
3.      دید منفی نسبت به فوتبال و عوامل آن (بی ادب، بی سواد، تبانی، رشوه)
4.      تصویر فوتبال در مقابل تصویر سایر رشته ها( والیبال:باسواد، بسکتبال:باکلاس، کشتی: با مرام)

16.مسایل مربوط به لیگ
1.      نبود ساختار درست اتحادیه فوتبال
2.      عدم پیگیری حقوقی قوانین موجود و مورد نیاز برند
3.      کیفیت پایین لیگ
4.      ضعف بازاریابی و برندسازی لیگ
5.      ضعف فرهنگ هواداری
6.     کمبود استانداردهای کیفیت و گواهی نامه های مرتبط
7.      ناشناخته بودن لیگ و باشگاه ها برای عده زیادی
8.      ضعیف بودن برند باشگاه ها
9.      سازمان لیگ باید علاقه مندی ایجاد کند نسبت به فوتبال (انتخاب لیگ برای اوقات فراغت)
10.  ایجاد آگاهی از برند
11.  قوانین و نظارت سازمان های بین المللی فوتبال
17.باشگاه
1.      قدمت و سابقه
2.      نوستالژی
3.      کیفیت (سخت افزاری و نرم افزاری)
4.      موفقیت (ورزشی و مالی)
5.      استمرار موفقیت
6.      ضعف در استفاده از نیروی انسانی متخصص
7.      ارتقا وجهه و رفتار بازیکنان (گذاشتن دوره و کلاس)
8.      قراردادای کوتاه مدت (عدم تعصب و دلبستگی هوادار و بازیکن)
9.      نداشتن مستندات از گذشته (موزه، گالری عکس و افتخارات)
10.  گسترش حیطه فعالیت باشگاه (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی)
18.مدیریت
1.      مقطعی بودن (پایدار نبودن مدیریت)
2.      مدیریت وابسته به اشخاص
3.      همه کاره بودن مدیرعامل
4.      مدیران سیاسی
5.      ضعف آگاهی مدیر با مسایل خاص فوتبال
6.      تبدیل شدن به بنگاه اقتصادی موفق
7.      مدیریت حواشی
8.      ضعف استفاده از مدیریت علمی
9.      مدیریت تجربی
10.  هدف گذاری، برنامه ریزی، بودجه بندی، تجهیز و سازماندهی، نظارت و تولید
11.  حفظ نکردن جایگاه مدیریت باشگاه
19.برنامه ریزی
1.      توجه به برنامه زودبازده با عواقب ناخوشایند
2.      نداشتن فلسفه باشگاه (فلسفه برند)
3.      تعیین هدف
4.      تدوین برنامه بلندمدت و عملیاتی
5.      هدف گذاری مطلوب و همه جانبه (محلی، منطقه، جهانی)
6.      برنامه ریزی (دانش، تکنولوژی، ابزار و…)
7.      بودجه
20.ارتباطات
1.      شناخت ابزارهای ارتباطی مناسب
2.      ارتباطات خارج سازمانی (هوادار، بین المللی،
3.      استفاده از شبکه های اجتماعی
4.      روابط عمومی قوی
5.      استفاده از رسانه های مختلف (اینترنت، موبایل و …)
6.      خبررسانی مطلوب
7.      تشکیل رادیو و تلویزیون باشگاه
8.      ارتباطات مستمر با مشتری
9.      ابزارهای ارتباطی گسترده و وسیع نمی باشد در حال حاضر
10.  ارتباط آسان، ارزان و دسترس
11. ضعف وب سایت مناسب و به روز
21.مسایل مالی
1.      وجود بدهکاران (سازمانی و فردی)
2.      عدم درآمدزایی
3.      موفقیت به عنوان بنگاه اقتصادی
4.      تراز مثبت مالی
22.مسایل حقوقی
1.      دعاوی حقوقی ملی و بین المللی
2.      وجود قوانین برند و کپی رایت
3.      سواستفاده از برندبه علت اهمیت ندادن باشگاه ها (پیش بینی بازی ها در رسانه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدیریت استراتژیک، جمع آوری اطلاعات، بازاریابی، صاحب نظران Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، نیروی انسانی، کدگذاری محوری، شرایط علی