دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، لیگ برتر فوتبال، لیگ برتر فوتبال ایران، تربیت بدنی

دانلود پایان نامه ارشد

که بازیکنان و مربیان محبوب و باکیفیت خارجی تاثیر بسیاری در آگاهی و تصویر برند دارند در صورت همراستا بودن با فلسفه باشگاه خرید این افراد به ارتقای برند سازمان کمک می نماید.
• از آنجا که واحدهای روابط عمومی تصویرکننده وجهه سازمان در جامعه می باشند، لذا استخدام و به کارگیری افراد متخصص در این زمینه توصیه می شود.
• ایجاد واحد تخصصی بازاریابی برای باشگاه ها و لیگ با استفاده از افراد متخصص برای ارتقای برند و برنامه ریزی برنامه های ترفیعی توصیه می گردد. با توجه به مقتضات می توان از برون سپاری برنامه های بازاریابی به شرکت های تخصصی بازاریابی استفاده نمود.
• جمع سپاری برخی امور غیرفنی به هوادران با درگیر کردن هر چه بیشتر طرفداران در مسایل باشگاه، وفاداری و تعهد آن ها رانسبت به برند ارتقا می بخشد.
• به منظور ارتقای برند بایستی به تحلیل بازار پرداخت و بازار هدف را تعیین نمود و برای اهر بخش از بازار با توجه به تحلیل بازار و مشتریان از استراتژی های بازار یابی استفاده کرد.
• چریکی نفوذ سریع در بازار کوچک (باشگاه های کوچک)
• بازاریابی ویروسی (باشگاه های پرطرفدار)
• بازاریابی پنهان (تیم های کوچک در سطح داخلی، تیم بزرگ در سطح بین المللی)
• بازاریابی شبکه ای (تیم های پرطرفدار و کوچک)
• بازاریابی سبز (تیم های کم طرفدار)
• بازاریابی علی تیم های دارای هوادار
فوتبال و لیگ
• به منظور ارتقای تصویر برند لیگ و فوتبال باید امتیازات ویژه برای بهبود استانداردهای باشگاه ها اتخاذ شود.
• ارائه بازی های هجومی و با کیفیت
• ایجاد آکادمی های تخصصی، علمی و به روز
• ایجاد سبک ویژه و مختص بازی باشگاه
• با توجه به تاثیر گذاشتن وضعیت تعادل رقابتی لیگ و مسابقات در برند فوتبال داخلی پیشنهاد می شود برای نزدیک تر نمودن وضعیت تعادل لیگ به حالت متعادل برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.
• با توجه به اینکه تمامی اهالی فوتبال در شکل دهی تصویر آن دخالت دارند برنامه ریزی کلان برای بهبود تصویر اهالی فوتبال با تدوین آیین نامه های انضباطی و طراحی رویدادها و هدایای فرهنگی انجام گیرد.
باشگاه
• با توجه به نقش حیاتی مسایل مالی در ایجاد زیر ساختها و بهبود کیفیت خدمات تدوین برنامه های درآمدزا برای ارتقای کیفی و کمی درآمدها پیشنهاد می شود.
• با توجه به اینکه ایجاد تداعیات مطلوب از برند ، نیاز به برنامه ریزی بلند مدت می باشد و در عین حال برند از تمامی اقدامات کوتاه مدت تاثیر می پذیرد، توجه به امر برنامه ریزی استراتژیک و تدوین برنامه های عملیاتی بر اساس آن پیشنهاد می شود.

پیشنهادات پژوهشی به سایر پژوهشگران:
• پژوهش حاضر محدود به باشگاه های لیگ برتر ایران بود. لذا توصیه می شود:
1. عوامل موثر بر ارتقای برند سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به عنوان متولیان فوتبال کشور مورد بررسی قرار گیرد.
• با توجه به تخریب وجهه فوتبال، ورزشکارن و ورزش توسط رسانه ها پیشنهاد می شود:
2. امکان سنجی ایجاد واحدهای برندینگ و حراست از برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.
3. امکان سنجی ایجاد واحدهای برندینگ و حراست از برند فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.
4. امکان سنجی ایجاد واحدهای برندینگ و حراست از برند ورزش در وزارت ورزش مورد بررسی قرار گیرد.
• با توجه به مدل های به دست آمده در این پژوهش پیشنهاد می شود:
5. تصویر کنونی باشگاه ها و سازمان لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه مخاطبان (هواداران، رسانه ها، اسپانسرها) بررسی شود.
• با عنایت به توجه ناکافی به عناصر برند باشگاه ها در شرایط حاضر پیشنهاد می شود:
6. تدوین و طراحی عناصر برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران مورد بررسی قرار گیرد.
• با عنایت به توجه اندک مدیران باشگاه ها به امکان درآمدزایی از عناصر برند پیشنهاد می شود:
7. راهکار های استفاده از عناصر برند برای درآمدزایی باشگاه های فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به ضعیف بودن حیطه قانونی برندینگ در فوتبال پیشنهاد می شود:
8. مطالعه تطبیقی برای تدوین قوانین و مقرارات مرتبط با برندینگ در لیگ های مطرح دنیا انجام گیرد.
• با توجه به تاثیر زیاد محیط و خارج از کنتری مدیریت بر برند باشگاه ها پیشنهاد می شود:
9. مطالعه راه کارهای کاهش اثرات منفی محیط بر برندینگ باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران.
• با توجه به امکان استفاده از برند شناخته شده در سایر حیطه ها پیشنهاد می شود:
10. راه کارهای توسعه برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران مورد بررسی قرار گیرد.

منابع:
1. عسکریان، فریبا (1383)، بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال های 1377 و 1380 (با تکیه بر تخمین GDSP)، رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.
2. الهی، علیرضا (1387)، موانع و راه کارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال ایران، رساله دکتری دانشگاه تهران.
3. Sir Norman Chester for football research (2002). British football on television, fact sheet& University of Leicester. www.le.ac.uk/snccfr/
4. رسولی، سید مهدی.، ساعتچیان، وحید و علیرضا الهی(1390). پراکندگی قدرت در لیگ حرفهای فوتبال ایران و لیگ‌های برتر اروپا با استفاده از شاخص های اقتصادی ( K تیم برتر، منحنی لورنز و ضریب جینی).. نشریه پژوهش در علوم ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی. در دست چاپ.
5. سازمان لیگ فوتبال ایران (1390) ، برند به مثابه قلب باشگاه های فوتبال. نشریه چشم انداز، شماره 16.
6. صادقی، حسین. اصغرپور، حسین. گلچین فر، نازلی (1388) تخمین تابع تقاضای تماشای لیگ برتر فوتبال ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره سوم، ص ص: 183-202.
7. ساعتچیان، وحید (1390)، موانع بازاریابی جذب و توسعه هواداران باشگاههای لیگ حرفهای فوتبال ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی تربیت معلم.
8. Morrow, S (1999). The new business of football, McMillan press LTD, first published.
9. Deloitte and Touche (2003 ), Annual Review of Football Finance.
10. Marquez, M & Martin, H (2000), The new football business: A challenge for elite followers, unpublished master degree thesis, Gothenburg University, Graduate Business school.
11. رسولی، سید مهدی.، ساعتچیان، وحید و الهی، علیرضا(1390)، تحلیل وضعیت تعادل رقابتی لیگ حرفهای فوتبال ایران. چکیده مقالات همایش فوتبال پایه. آکادمی فوتبال جمهوری اسلامی ایران.
12. الهی، علیرضا.، ساعتچیان، وحید و رسولی، سید مهدی (1390)، توازن قدرت: تحلیل روند تعادل رقابتی لیگ حرفهای فوتبال ایران و لیگ‌های برتر اروپا با استفاده از شاخص HICB. پژوهش در علوم ورزشی. در نوبت چاپ.
13. AFC champion league, general assessment report, 2011.
14. رمضانی، رضا. (1387). پژوهش اقتصاد در سرمایه گذاری ورزش، مورد کاوی فوتبال، گزارش پژوهشی، سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
15. کاتئورا، فیلیپ و گراهام، جان (1383). بازاریابی بین المللی، ترجمه نیکو مرام، هاشم عبدالوند، محمد علی. جلد اول. تهران. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
16. سیدجوادین، سیدرضا.، شمس، راحیل.( 1386). عوامل تعیین کننده ی ارزش ویژ ه ی برند کفش ورزشی. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، شماره 25، صفحه 73-96.
17. Gladden, J. M. & Milne, G. R (1999). Examining the importance of brand equity in professional sports. Sport marketing quarterly, 8, 21-29.
18. Bauer, H. H., Sauer, N. E., & Schmitt, P. (2005). Customer-based brand equity in the team sport industry: Operationalization and impact on the econpmic success of sport teams. European Journal of Marketing, 39(5), 496-516. Retrieved from ProQuest database.
19. Schilhaneck, M (2008), brand management in the professional sport club setting. European Journal for sport and society, 5 (1), 43-62.
20.  ژاله معماري ، محمد خبيري ، مهرزاد حميدي ، انوشيروان كاظم نژاد ، جهانگير يداللهي (1387)، مدل سازي آميخته بازاريابي صنعت ورزش كشور. نشریه حرکت، شماره 35، ص 47-69.
21. حسینی، عماد (1389)، طراحي الگوي بهينه بازاريابي ورزشي ليگ برتر فوتبال جمهوري اسلامي ايران. نشریه حرکت. پاییز .
22. الهی، علیرضا.، سجادی، نصرالله.، خبیری، محمد و ابریشمی، حمید (1388). موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال ایران. نشریه مدیریت ورزشی، تابستان، ص 189-202.
23. قیامی راد، امیر؛ محرم زاده، مهرداد. محمدپور(1386). حبیب بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعه رشته های ورزشی در ایران، ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی کیش.
24. Carlene E, C. (2007). The development and application of a systematic approach to evaluating an academic departments brand meaning. Published doctoral dissertation, university of Mossouri-Rolla.
25. Keller,K. l (1993). Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity. Journal of marketing, 57 (1), 1-22.
26. Schultz, D. E., & Barnes, B. E (1999). Strategic brand communication campaigns (5ed). NTC contemporary.
27. دینواری، علی.، الهیاری، اشکان.، براری، مجتبی (1390). ارائه مدلی بومی جهت عملیاتی سازی مدیریت استراتژیک برتد در صنعت بانکداری. هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. تهران.
28. Gladden, J., Milne, GR. & Sutton, w (1998). A conceptual framework for assessing brand equity in division I athletics. Journal of sport management, vol 12, pp:1-19.
29. Richelieu, A (2003). Building the brand equity professional sport teams. Aline Guimont. Lava University. Canada.
30. Koo, J. J (2009). Brand management strategy for Korean professional football teams. Doctoral dissertation. Brunel University.
31. Keller, K. l (2008), strategic brand management- building measuring, and managing brand equity (third ed) united State. Pearson-prentice Hall.
32. Keller, L. K (2003). Strategic brand management. Amos tucks School of business, Dartmouth College.
33. Kapferer, J. N (2008). The new strategic brand management. Kogan page. London and Philadelphia. 4th edition.
34. Keller, L. K (2001). Building customer-based brand equity. Marketing management, 10(2), 14-19.
35. Ross S. D. (2003). The development of a scale to measure professional sport team brand associations. Thesis university of illinoise.
36. Ross S. D., Hyejin B., & Lee S. (2007). Assessing Brand Associations for Intercollegiate Ice Hockey. Sport Marketing Quarterly, 16, 106-114.
37. طالب پور، مهدی.، رسولی، مهدی (1391). مدیریت برند: ابزاری قدرتمند برای مدیران باشگاه های فوتبال. همایش علم و ورزش. تهران.
38. Angel, F., Felix, A (2007). A proposed model for measuring the brand equity in sport organizations. ESIC market. pp: 65-85.
39. Neale, L., & Funk, D. (2006). Investigating motivation, attitudinal loyalty and attendance behavior with fans of Australian Football. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship.
40. Yun, T.L,(2007), Factors influencing Baseball fan’s brand loyalty: A comparison of florida marlins and Tampa bay devil rays, thesis of lynn university.
41. Batey, M (2008). Brand meaning. United states of America: Routledge.
42. سازمان توسعه تجارت ایران (1387). “گزارش برند”، وزارت بازرگانی، دفتر امور بنگاه ها.
43. Parks, J. B., Zanger, B. r. k & Quetermen. J (1998), Contemporary

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، لیگ برتر فوتبال، لیگ برتر فوتبال ایران، باشگاه های فوتبال Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد روش تحقیق، دانشگاه تهران، روش تحقیق کیفی، دانشگاه فردوسی