دانلود پایان نامه ارشد درمورد اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

تبديل شدن به مددجوي تحويلي است که توضيحات کامل در اين زمينه در زير طبقه ي تعامل مددجويان با کارکنان ارايه شده است .
مددجو با اقامت طولاني مدت : “من اصلا جديد ورود ها رو تحويل نمي گيرم اصلا باهاشون حرف نمي زنم.”
مددجو با اقامت طولاني مدت : “من اصلا با بچه ها گرم نميگيرم فقط با مراقب هستم اين طوري بهتره.”
گسترش شبکه دوستي :
يافته ها حکايت از اين دارد که در گروه پسران هم ، يکي از اهداف گسترش شبکه دوستي ، تقويت قدرت است . مددجوياني که شبکه دوستي گسترده تري دارند در مقابل مددجويان فاقد ، از قدرت بيشتري برخوردارند . با توجه به صحبت هاي شرکت کنندگان در پژوهش ، از ديگر اهداف برقراري رابطه دوستي در اين گونه اماکن ، بيشتر سواستفاده و کسب منفعت شخصي است . همان طور که يافته ها نيز نشان مي دهد ، دوستي ها ناپايدار و بي ثبات است . در تمام مصاحبه ها مطرح شد که مددجويان داراي قدرت ( ساير عوامل قدرت ، مانند مدت اقامت طولاني ، بزه سنگين ، عضويت در شورا و … ) تمايلي به برقراري رابطه دوستي ، به ويژه با مددجويان با اقامت کوتاه مدت ندارند . در ميان مددجويان کوتاه مدت هم برخي نوجوانان اعتقاد دارند که دوستي در اين گونه محيط ها صرفا با هدف سواستفاده شخصي است و چون دردسر اين دوستي ها بيشتر از منافع آن است بنابراين تمايلي به برقراري رابطه دوستي ندارند . از ديگر عواملي که باعث شده مددجويان علاقه به دوستي با يکديگر نداشته باشند ، بي اعتمادي بسيار زياد نسبت به رازداري يکديگر است . طبق مشاهدات هم بيشتر مددجويان افغان با هم وطنان خود در ارتباط هستند . در اينجا به ذکر زير طبقات اين عامل مي پردازيم.
مددجو با اقامت بلند مدت : “من با بچه هاي اينجا گرم نميگيرم . تو اين جورجا ها آدم نبايد با کسي رفيق بشه ، اينجا هيش کي يا هيش کي ( هيچ کس ) دوست نيست ، اينجا فقط بايد روزاتو بگذروني. “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “اينجا رفيق داشتن دردسره ، همش از آدم ميخوان يکي کاري واسشون بکنه. “
مددجو با اقامت بلند مدت : “من از وقتي عضو شورا شدم ، ديگه با بچه هاي ديگه حرف نمي زنم ، سرسنگين شدم ، بچه ها ميگن خودشو گرفته ، رفته پاچه خواري کرده اما من محلشون نميذارم . “

جدول 4 – 4
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با يکديگر گروه پسران
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
پول
……………………..
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
ارتکاب بزه هاي يکسان
…………………….
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
هم محلي
……………………..
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
هم شهري
……………………..
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
همجواري تخت ها
……………………..
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
ظاهر و وضعيت خانوادگي
……………………..
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
توان تامين قرص ترامادول
……………………..
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
مددجويان مرتکب بزه سنگين
……………………..
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
مددجويان داراي سوسابقه
……………………..
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
نوع بزه
……………………..
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
سو استفاده مالي
رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
حمايت از يکديگر در دعوا و درگيري ها

رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با يکديگر گروه پسران
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
تاثير پذيري و يادگيري از يکديگر ( در زمينه رفتار هاي انحرافي )
رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
تامين قرص ترامادول
رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
تعامل دسته جمعي براي اذيت و تمسخر ساير مددجويان
رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
گسترش شبکه دوستي با قصد غلبه بر يکديگر
رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
اقدام به خودزني دسته جمعي
رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
اقدام به خالکوبي دسته جمعي
رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
اقدام به تخريب دسته جمعي محيط

رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با يکديگر گروه پسران
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
درد و دل و ابراز همدردي
رفتارهاي جامعه پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
تحريک يکديگر در ارتکاب به اعمال خلاف قانون
رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
قرض دادن پول به يکديگر
رفتارهاي جامعه پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
ممانعت از خودزني يکديگر
رفتارهاي جامعه پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
گذران اوقات فراغت با بازي و صحبت با يکديگر
رفتارهاي جامعه پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي

1 : ملاک هاي دوست يابي
طبق گفته هاي شرکت کنندگان ، مددجويان پسر بيشتر تمايل دارند با افراد هم بزه خود دوست شوند و به جاي گفتن دوستم از واژه هم جرمم استفاده مي کنند . معمولا مددجويان با توجه به عنوان بزه يکديگر را قضاوت کرده و پيمان دوستي مي بندند . فاکتور هم محلي بودن در دوست يابي ، خيلي اهميت دارد و پس از آن فاکتور هم شهري بودن قرار مي گيرد . همچنين گفتگوي شبانه ي مددجوياني که در تخت هاي هم جوار يکديگر مي خوابند ، در دوست يابي موثر است . مددجويان در راستاي گسترش شبکه دوستي خود ، بيشتر مايل هستند با مددجوياني که از پايگاه اجتماعي – اقتصادي بهتري برخوردارند ، دوست و هم خرج 105شوند . ظاهر نسبتا مرتب مددجو هم در دوست يابي موثر است . ( در اينجا هم ، مددجويان بي خانمان و معتاد با ظاهر مندرس ديرتر در گروه هاي دوستي پذيرفته مي شوند ) برخي از مددجويان جديد ورود با مددجويان سابقه دار دوست مي شوند . برخي از مددجويان با مددجوياني که بتوانند برخي نياز هاي آن ها را (قرص ترامادول ) تامين کنند ، طرح دوستي مي ريزند . طبق يافته هاي پژوهش معمولا به ندرت اتفاق مي افتد که اعضاي گروه بلند مدت با افراد گروه کوتاه مدت رابطه دوستانه برقرار کنند . شرط برقراري اين رابطه وجود مددجوي هم بزه ( مرتکب قتل ) در ميان مددجويان جديدورود است . بنا به گفته مصاحبه شوندگان در صورتي که اين رابطه برقرار شود از حمايت گروه مقابل برخوردار خواهند شد و نسبت به بقيه افراد داراي رابطه قدرت مي شوند در اين جا ، در شکل گيري رابطه قدرت علاوه بر عامل تعامل با گروه داراي اقامت طولاني ، عامل نوع بزه هم موثر است .
مددجو با اقامت طولاني مدت : “يکي از بچه محله اي هام اومده بود اينجا اما چون جرمش لواط بود ، اين کاري که کرده ، خيلي کار بديه ، منم باهاش دوست نشدم . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “من با دزدها و کيف قاپ ها دوست نمي شم خيلي کارشون بده اما با بچه قتلي ها و موادي ها دوست ميشم . قتلي ها که خيلي بچه هاي خوبي ان موادي هام که خب نيان ازشون بخرن . “
مددجو با اقامت طولاني مدت : “بچه ها بيشتر با هم جرماشون دوست ميشن . توخوابگاه ، سرقتي ها پيش هم ، موادي ها پيش هم ، قتلي ها م يه جا مي شينن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “بچه ها بيشتر با هم محلي ، هم شهري هاشون دوست ميشن . “
مددجو با اقامت طولاني مدت : “شب که ميشه ، اينا که تخت هاشون بغل همه ، با هم حرف ميزنن ، بعد بغلي با بغلي ، همين طوري يهو ميبيني کل خوابگاه با هم دوست شدن . “
مددجو با اقامت بلند مدت : “بچه هايي که پول ندارن با اونايي که پول دارن هم خرج ميشن . “
مددجو با اقامت طولاني مدت : “يه بار يه پسره اومده بود اينجا خلاف بود مي تونست قرص جور کنه ، سر همين با هم خرج شديم . “
2 : کاربرد رابطه دوستانه
کدهاي مستخرج از مصاحبه با شرکت کنندگان پسر ، مشخص کرد که کاربرد رابطه دوستانه به دو دسته ي رفتارهاي جامعه پسندانه و رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه قابل تفکيک است .
الف : رفتارهاي جامعه پسندانه :
پس از دوستي با يکديگر با بازي و صحبت با يکديگر اوقات خود را در کانون سپري مي کنند . گاهي اوقات به دوستان نزديک خود با قرض دادن پول ، کمک مالي مي کنند . در مصاحبه ها بيان شد که در صورتي که دوستشان در شرف اقدام به خودزني باشد او را منصرف و دعوت به آرامش مي کنند . از ديگر کارکردهاي رفتارهاي جامعه پسندانه ي رابطه دوستي ، ابراز همدردي و دلداري دادن به يکديگر در زمان هايي است که گرفتار بحران هاي روحي مي شوند . مددجويان ابراز داشتند که بابت انتقال دوستان خود از کانون به زندان بسيار ناراحت مي شوند . طبق گفته هاي شرکت کنندگان حتي در ميان گروه هاي دوستي هم ، مددجويان به يکديگر بي اعتماد هستند و معمولا تمايل ندارند در مورد مسايل شخصي و خانوادگي خود با يکديگر گفتگو کنند ،زيرا در صورت بهم خوردن رابطه دوستي ، مسايل خصوصي يکديگر را سريع افشا مي کنند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “اعصابم خرد بود ميخواستم خودزني کنم ، رفيقم اومد جلومه گرفت ، نذاشت ، با من حرف زد آرومم کرد . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “عصر ها ميشينيم تو خوابگاه با رفقا حرف ميزنيم ، اگه يکي مون پول بخواد بهم قرض ميديم . “
ب : رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه
طبق يافته هاي بدست آمده از مصاحبه ها ، گاهي اوقات صحبت مددجويان با يکديگر از حالت درد و دل خارج مي گردد و با واگويي رفتارهاي انحرافي خود ، ( نوع ارتکاب خلاف خود و نيز پيشنهاد به ارتکاب خلاف پس از آزادي ) زمينه يادگيري و تاثير پذيري از يکديگر را فراهم مي کنند . برخي از مددجويان پس از شکل گيري شبکه دوستي در تعامل دسته جمعي با يکديگر ، به تمسخر و آزار کلامي ساير مددجويان مي پردازند همچنين به هنگام رخ دادن درگيري ، برخي مددجويان با شهادت دروغ به نفع دوست خود و يا ايجاد درگيري بيشتر با مددجوي طرف مقابل ، به حمايت از دوستان خود مي پردازند . به علاوه ، زماني که وضعيت مالي مددجو ملاک دوست يابي است ، در مصاحبه ها مطرح شد که برخي از مددجويان با هدف کسب منفعت شخصي به دوستي با ديگران مي پردازند . به عنوان نمونه ، برخي از مددجويان پس از دوستي با مددجويان راي باز 106 از آن ها درخواست ورود قرص ترامادول به داخل کانون را دارند . برخي از مددجويان در مصاحبه ها مطرح کردند که دوستانشان آن ها را به دعوا ودرگيري با باقي مددجويان تشويق مي کنند ، يا از آن ها مي خواهند با مراجعه به روان پزشک ، قرص تهيه کرده و در اختيار دوستان خود بگذارندکه خلاف قوانين کانون است . برخي از مددجويان با همکاري يکديگر به دزدي از سايرين مي پردازند . همچنين در مصاحبه ها مطرح شد که برخي از مددجويان پس از دوستي با يکديگر در تعامل دسته جمعي ، اقدام به خودزني ، خالکوبي و يا تخريب محيط ( شکستن شيشه ها ) مي کنند . برخي از مددجويان جديد ورود در پناه دوستي با مددجويان سابقه دار قصد دارند ، خود را از آزار ساير مددجويان قديمي در امان نگه دارند .
شرکت کننده با اقامت کوتاه مدت : ” من جرمم سرقت موتور بوده ، الان يکي از بچه ها هست ميگه 4 تا موتور تميز سراغ داره اگه پول بدم ، ادرسشو ميديه اما من گفتم نمي خوام . “
مددجو با اقامت بلند مدت : “اينجا آدم همه چي ياد ميگيره ، همه جورش مياد ، بيشتر سرقتي و موادي ان ، راه هاي خلاف شون واسه هم تعريف مي کنن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مهارت