دانلود پایان نامه ارشد درمورد اوقات فراغت، خدمات الکترونیک، خدمات الکترونیکی، گردشگری الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

گسترده اطلاعات از مزايايي است كه در طي فرايند گردشگري الكترونيك بدست مي آيد. اين زيرساختارها شامل اجزاي نرم افزاري و سخت افزاري لازم جهت برقراري ارتباطات و انتقال اطلاعات به صورت الكترونيكي مي شود.
فراهم سازي كانالهاي آموزشي و محيط آموزشي همگاني براي گردشگران و اهالي صنعت گردشگري:
ابزارهايي كه فناوري اطلاعات در اختيار گردشگران قرار مي دهد، باعث تسهيل فرايند رزواسيون، ذخيره جا و اخذ پذيرش انتخاب اماكن هدف گردشگري و رويه رسيدن به مقصد و مسافرت و برنامه ريزي بهتر و بيشتر گردشگري در استفاده از جاذبه هاي تاريخي، طبيعي و زيست محيطي اين اماكن مي شود. با استفاده از اين روشها مي توان روشهاي آموزش مجازي را در هر زمان و مكان براي مخاطبان پياده سازي كرد، بطوريكه براي تحصيل و برگزاري كلاسهاي آموزشي ديگر به حضور فيزيكي افراد در كلاس نيازي نيست، بلكه كلاسها مي توانند بطور مجازي و بر روي شبكه اينترنت برگزار شوند. بدين ترتيب مناطق هدف گردشگري نيز كه بدليل عدم وجود امكانات فيزيكي از بسياري از خدمات ارائه شده محروم بوده اند، با استفاده از اين روش امكان استفاده از خدمات و تسهيلاتي را كه تنها در مناطق شهري وجود دارند، بدست مي آورند.
شركت در فعاليتهاي اقتصادي :
از طريق فناوري اطلاعات اين امكان برای مناطق هدف طرحهاي گردشگري فراهم مي شود تا بتوانند در فعاليتهاي اقتصادي روستا كه در ارتباط با بازارهاي شهري منطقه اي و حتي ملي است، مداخله كنند. اين امر به مثابه ابزاري توانمند است كه در آن بعنوان بازيگران اصلي در فعاليتهاي اقتصادي و حتي سطح ملي مطرح مي كند.
افزايش و بهبود كيفيت زندگي:
در اين ساختار توزيع خدمات و تسهيلات رفاهي بطور متناسب و عادلانه ميان ساكنان شهري و روستايي و با يكديگر ، صورت مي گيرد كه در نتيجه موجب بهبود سطح رفاه اجتماعي و بسترسازي گسترش و بسط عدالت اجتماعي در ساختار جامعه مي شود. در طي اين ساختار روستاييان از آموزشهاي عمومي و فرصتهاي تجاري و سرمايه گذاري جديد برخوردار مي شوند .
ارائه بهتر و بيشينه خدمات و تسهيلات به مناطق گردشگري:
در طي اين فرايند اين امكان براي مردم فراهم مي شود تا بتوانند از خدمات الکترونیکی استفاده کنند كه از جمله آنها مي توان به دسترسي به آموزش مجازي ، بانكداري الكترونيك و پرداخت قبوض و عوارض ساليانه، ورود به عرصه تجارت الكترونيك و فروش محصولات و فراورده ها و حذف واسطه هاي اقتصادي، و سازماندهي به بهداشت ، اشاره داشت.
ارائه خدمات يك مرحله اي به گردشگران مناطق گردشگري:
با ايجاد ساختار مناسب ارتباطات بوسيله فناوري اطلاعات و همچنين الكترونيكي كردن ديگر نيازي به مراجعه پي درپي مردم به ادارات و سازمانهاي مختلف وجود ندارد، بلكه تمام فرايند تنها به يك فعاليت تقليل خواهد يافت.
تقويت رقابت تجاري و ايجاد فرصتهاي تجاري بيشتر در بستر تجارت الكترونيك:
الكترونيكي كردن پرداختها و دريافتها و همچنين آگاهي سريع از فرصتهاي تجاري و امكان سرمايه گذاري ، محيط رقابتي قابل توجهي را در عرصه تجارت بوجود مي آورد. در اين صورت تجار مي توانند نسبت به فرصتهاي تجاري موجود آگاهي پيدا كنند و در صورت تمايل براي استفاده از آنها به صورت الكترونيكي اقدام كنند.
ارتباط بهتر سازمانها و ارگانهاي وابسته به صنعت گردشگري :
ارتباط سازمانها و بخشهاي مربوط با يكديگر و تسهيل امر مكاتبات از طريق اينترنت، توسط زيرساختارهاي الكترونيك ارتباط يكپارچه اي را بين سازمانهاي مرتبط با يكديگر بوجود مي آورد، چنانچه سازمانهاي و نهادهاي وابسته به فرايند گردشگري (تورها، آژانسهاي مسافرتي و هتلها و مديريت مركزي توريسم در مناطق گردشگري ، پذيراي گردشگر كه مي توانند با تشكيل NGO هاي خصوصي به پذيرش و جذب گردشگران اقدام كنند)، مي توانند در سريع ترين زمكان ممكن به آخرين اطلاعات راجع به گردشگران، نحوه سكونت و ساماندهي فرايند اقامت بپردازند و از اين طريق، اين امكان نيز فراهم مي شود تا ارگانها و نهادهاي وابسته و مرتبط با گردشگري به منظور ارتقاء كيفي خدمات قابل ارائه و بررسي مشكلات موجود با هدف ايجاد رفاه بيشتر براي گردشگران و يا ساكنان محلي از اين فناوري استفاده نمايند.
افزايش مشاركتهاي مردمی و مداخلات مستقيم مردم در اداره امور محلي يا مسايل گردشگري:
از اين طريق اين امكان فراهم مي شود تا مردم بعنوان بخشي از ذينعفان43 پروژه هاي گردشگري در فرايند تصميم سازي44 و تصميم گيري45 مداخله نمايند .
دسترسي همگاني به خدمات شهري :
از اين طريق اين امكان براي مناطق هدف طرح گردشگري فراهم مي شود تا به برخي خدمات و تسهيلات دسترسي بلاواسطه داشته باشند ، درعين حال كه از مراجعه مستقيم آنها به مناطق كه با صرف هزينه و زمان زياد ممكن مي شود ، پرهيز نمايند.
همگون سازي فعاليتهاي گردشگري و ظرفيت برد گردشگري مناطق مختلف با پتانسيلهاي موجود:
از اين طريق اين امكان فراهم مي شود تا علاوه بر هدايت، راهبري و كنترل مديريت گردشگري در مناطق هدف، اين امكان نيز فراهم شود تا بتوان ظرفيت كل پذيرايي جهانگردان و گردشگران اكوتوريسم خاص ( توريسم كشاورزي، توريسم مزرعه، توريسم سبز و …) كه نياز به اسكان و همكاري نزديك دارد، فراهم شود كه از اين طريق از ورود گردشگران خارج از ظرفيت محلي جلوگيري مي شود، چنانچه بدون اين روش ممكن است گردشگران به برخي مناطق وارد شوند و مكاني براي اسكان آنها يا براي گذران اوقات فراغت آنها وجود نداشته باشد.
ايجاد اشتغال براي جوانان و افزايش درامد خانوارها:
در طي اين فرايند اين امكان فراهم مي شود تا خانوارها خود به جذب و پذيرش گردشگران بپردازند و از طريق اينترنت از برخي از گردشگران كه تمايل به اقامت در شهر و روستا دارند، بخواهند تا در تاريخ، زمان و مكان مشخص و از پيش تعيين شده از خدمات و تسهيلات گردشگري اين مناطق بهره گيري كنند.
مديريت، هدايت و كنترل و راهبري بهتر گردشگري :
استفاده از اين روش و فناوري اطلاعات، اين امكان را فراهم مي كند تا بتوان به سازماندهي و كنترل و تدبير بهتر امور مربوط به گردشگري پرداخت و در واقع بعنوان مركزي براي برنامه ريزي محلي در توريسم عمل مي كند. در طي اين روش از اقدامات ناهماهنگ كه مي تواند نارضايتي گردشگران را در پي داشته باشد ، پرهيز مي شود و امكان سازماندهي و مديريت مناسب طرحهاي گردشگري بصورت انفرادي يا گروهي در ميان اجزاء صنعت گردشگري ( تورها، آژانسها و مراكز خدماتي و رفاهي محلي، محلهاي اسكان و هتلها و سطوح خدماتي) فراهم مي شود.
تسريع در بر طرف كردن مشكلات احتمالي و ارتباط مستقيم با گردشگران :
در طي اين فرايند اين امكان وجود دارد تا در صورت ايجاد مشكلات از پيش تعيين نشده و احتمالي، بتوان به سرعت مراتب امر را به گردشگران اطلاع داد و از ايشان خواست تا در زمان و در بستر شرايطي ديگر، نسبت به حضور در مناطق گردشگري روستايي اقدام نمايند. اين روش مي تواند علاوه بر بهبود اشكالات موجود، باعث افزايش رضايت گردشگران و تسهيل امور رفع مشكلات را نيز در بر گيرد.
صرفه جويي در زمان و هزينه :
با افزايش استفاده از فناوري اطلاعات و در حوزه گردشگري اين امكان فراهم مي شود تا دو عامل زمان و هزينه، تا حد امكان تقليل يابند. به اين صورت كه گردشگران قادر خواهند بود تا تنها با يك كليك روي صفحه نمايشگر رايانه، نسبت به رزرو محل اسكان و نوع و چگونگي برنامه ريزي احتمالي براي سفر ( در طول مسير و يا حتي برنامه ريزي گذران اوقات فراغت در مناطق هدف ) اقدام كنند ، چنانچه اين امر با تنها فشار دادن چند كليد روي صفحه كليد يا موشواره رايانه ممكن مي شود و از مراجعات حضوري پيش از سفر يا بي برنامگي احتمالي در حضور در اين مناطق مي كاهد.
ايجاد ساختارهاي لازم براي توسعه هاي آتي گردشگري محلي:
علاوه بر اين مراحل، گردشگري يا تدبير امور محلي در آينده نيازمند سيستمهاي تكاملي و استفاده از فناوريهاي جديد خواهد بود، چراكه هر فكر سليمي اين امر را اذعان مي كند كه با وجود گسترش فناوري اطلاعات و توسعه انفورماتيك لازم است تا اين موارد در صنعت گردشگري بعنوان صنعت برتر در آينده، مورد ملاحظه قرار داده شود.

سيستم جامع اطلاعات گردشگري:
مهمترين و برترين مزيت استفاده از فناوري اطلاعات، مديريت و سازماندهي سيستم اطلاعات گردشگري است، چنانچه از اين طريق مي توان با معرفي اماكن توريستي و جاذبه هاي موجود طبيعي، تاريخي و فرهنگي اين مناطق به جذب و نگهداشت گردشگران در مناطق گردشگري پرداخت. در ضمن اين امكان نيز فراهم مي شود تا نوع خدمات و تسهيلات رفاهي اين مناطق و نقشه چگونگي استفاده از مناطق روستايي شامل: نقشه جغرافيايي و مكان قرار گيري جغرافيايي ، نحوه دسترسي به اين مناطق از طريق شريانها و مسيرهاي ارتباطي و مناطق گردشگري و نوع ميزان و چگونگي ارائه خدمات و تسهيلات رفاهي ( محل كمپينگ، دهكده هاي گردشگري، فروشگاهها و رستورانها ، هتل ها و متلهاي محلي )، در اختيار گردشگران و يا ديگر دوستداران طبيعت قرار داده شود.
مديريت و نظارت واحد گردشگري:
از اين طريق مي توان به تدوين چشم اندازهاي بلند مدت و ميان مدت در صنعت گردشگري پرداخت. با استقرار سيستمهاي يكپارچه46 در گردشگري از فعاليتهاي موازي، بي نظمي و اختلالات موجود جلوگيري مي شود و تمام فعاليتها تحت نظارت يك سيستم مديريتي واحد در حوزه گردشگري صورت مي گيرد. علاوه بر اين، اين امكان نيز فراهم مي شود تا بتوان به برنامه ريزي كلان براي مناطق روستايي هدف در طرحهاي گردشگري در انطباق با طرحهاي فرادست گردشگري ( طرح هاي جامع گردشگري منطقه اي و ملي ) و بستر سازي آتي براي توسعه و مراحل گسترش طرحهاي هدف پرداخت.
نشر فرهنگ و شاخصه هاي فرهنگي و بومي:
از طريق اينترنت و ايجاد درگاه هاي مناطق گردشگري مي توان به گسترش و پراكنش آداب و رسوم محلي و زنده سازي آداب و فرهنگ بومي پرداخت كه در حال فراموش شدن هستند. اين امر مي تواند باعث اعتلاي شاخصهاي فرهنگ ملي و بهبود سطح آشنايي مردم و گردشگران با مناطق هدف طرحهاي گردشگري منجر شود.
افزايش سطح آگاهي عمومي مردم و مداخله بيشتر آنها در سرنوشت سياسي اقتصادي و اجتماعي:
از اين فرايند توسعه اي مي توان براي افزايش سطح آگاهي عمومي مردم نسبت به آنچه در دنياي اطراف آنها در حال وقوع است ، استفاده كرد. شايان ذكر است كه تنها از اين طريق مي توان مردم را بعنوان گروهي از افراد اجتماع تحت عنوان بازيگراني جديد در عرصه فرايندهاي تصميم سازي و تصميم گيري در رابطه با امور محلي و ملي وارد كرد و مشاركتهاي مردمی را افزايش داد كه يكي از مهمترين روشهاي توانمندسازي بشمار مي رود. (بمانیان و همکاران ، 1385)
3-15. گردشگری الکترونیکی در ایران
3-15-1. نگاهی به زیرساختهای کشور
3-15-1-1. وضعیت اینترنت ایران به عنوان مهمترین زیرساخت در گردشگری الکترونیک
 
آمارهای ارائه شده از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) نشان می دهد که تا پایان سال 89 بالغ بر 24 میلیون و 554 هزار و 372 نفر در ایران از اینترنت به روش های مختلف استفاده می کنند که 66/32 درصد جمعیت کل کشور را شامل می شوند. بیش از 98 درصد کاربران ایرانی از اینترنت دایل آپ با سرعت حداکثر 56 کیلوبیت بر ثانیه استفاده می کنند.
شرکت مخابرات ایران در تشریح وضعیت کنونی مخابراتی کشور اعلام کرد که در حال حاضر 24 میلیون کاربر اینترنت، 25 میلیون مشترک تلفن ثابت و 40 میلیون مشترک موبایل همراه اول در کشور وجود دارد.
 باوجودی که چندسالی است علاوه بر اینترنت دایل آپ ، اینترنت47 ADSL در کشور راه اندازی شده و نیز هم اکنون اینترنت بر بستر وایمکس بصورت بی سیم نیز قابل ارائه است براساس گزارش “متما” بیشترین کاربران اینترنت در کشور مشترکین48GPRS  هستند که از طریق موبایل به اینترنت وصل می شوند و تعداد آنها 10 میلیون و 129هزار نفر و 865 نفر اعلام شده که بیش از 41 درصد کاربران اینترنت را

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مزیت رقابتی، رقابت پذیری، سهم بازار، عرضه و تقاضا Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، نفوذ اینترنت، برنامه چهارم توسعه، خدمات الکترونیک