دانلود پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار، متغیر مستقل، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیات و متغیرهای پژوهش تعیین می شود. دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی همگون نمودن نمونه آماری با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمون ها به جامعه آماری می باشد.
نمونه آماری مورد آزمون باید به گونه ای انتخاب شود که اولاً نماینده مطلوبی از جامعه آماری باشد و ثانیاً متناسب با متغیرهای اساسی پژوهش باشد. براین اساس انتخاب نمونه از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای زیر انجام می شود:
1. به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
2. به منظور همگن بودن اطلاعات، فعالیت آنها تولیدی باشد.
3. اطلاعات مالی شرکت در دوره ی مورد مطالعه در دسترس باشد، حسابرسی شده و تغییر سال مالی نداشته باشد.
4. شرکت در طی دوره مورد بررسی بیش از 6 ماه توقف عملیاتی نداشته باشند.
5. شرکت ها در بازة زمانی مورد بررسی برای سه سال متوالی زیان نداشته باشند.
3-6-حجم نمونه آماری
تعداد شرکت هایی که با استفاده از این نوع نمونه گیری انتخاب شده است بشرح زیر می باشد:
جدول (3-1): روش انتخاب نمونه
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 87
460
به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
85
به منظور همگن بودن اطلاعات، فعالیت آنها تولیدی باشد.
71
اطلاعات مالی شرکت در دوره ی مورد مطالعه در دسترس باشد، حسابرسی شده و تغییر سال مالی نداشته باشد.
98
براي سه سال متوالي زيان ده نباشند.
32
شرکت هایی که بیش از شش ماه وقفه عملیاتی داشتند
78
شرکتهای باقی مانده
96
در نتیجه تعداد اعضای نمونه شامل 96 شرکت است؛ که اسامی این شرکتها در پیوست شماره 1 منعکس شده است.

3-7-روش جمع آوری اطلاعات و داده ها
جمع آوری اطلاعات فرآیندی برای دستیابی به شواهدی از واقعیت برای پاسخ های صحیح است. زیرا فرضیه پاسخ دیگران به مصادیقی غیر از مصادیق مورد مطالعه می باشد.ما مصداق خود را مورد مطالعه قرار می دهیم تا شواهدی از این مصداق جمع آوری کنیم.
با توجه به ماهیت این پژوهش از روش میدانی ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود.
روش میدانی: برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات پژوهش، به گروه شرکتهای پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار ره آورد نوین و بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس و سایت کدال و تجمیع داده ها در ستون های Excel به آزمون و تحلیل و تفسیر نتایج جهت تصمیم گیری در خصوص فرضیات پژوهش می پردازیم.
ابتدا اطلاعات گردآوری شده در صفحات کاری ایجاد شده در محیط نرم افزار Excel وارد گردیده و سپس محاسبه های لازم برای دستیابی به متغیرهای این پژوهش انجام می شود. بعد از محاسبه ی کلیه متغیرهای لازم جهت استفاده در مدل های این پژوهش، این متغیرها در صفحات کاری واحدی ترکیب شده تا به طور الکترونیکی به نرم افزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل نهایی منتقل شوند. که در این پژوهش جهت انجام تحلیل های نهایی، از نرم افزارهای Eviews7 استفاده می شود.
3-8-دوره زمانی پژوهش
محدوده زمانی پژوهش شامل 5 سال متوالی از سال 1387 تا 1392 ( با یک سال تقدم) می باشد؛ که بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. بر اساس هدف پژوهش اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکت های نمونه آماری در تجزیه و تحلیل ها وارد شده اند.
3-9-متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها
مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها، تقسیم بندی آنها به متغیر مستقل،وابسته و کنترلی است. متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری آن است. متغیر مستقل، یک ویژگی و خصوصیت است که اثر آن بر متغیر وابسته توسط محقق مورد بررسی قرار می گیرد. متغیر کنترلی نیز متغیری است که به منظور تفکیک اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از اثر سایر متغیرها، مورد بررسی قرار می گیرد(خاکی، 1387). این نوع طبقه بندی به دلیل کاربرد کلی، سادگی و اهمیت ویژه ای که در مفهومی کردن و طرح ریزی پژوهش و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد بسیار مفید و ارزنده است.
3-9-1- متغیر وابسته
متغیر وابسته در این پژوهش نقد شوندگی سهام می باشد که با استفاده از 7 شاخص درصد سهام آزاد شناور- تعداد روزهای معاملاتی- زمان انتظار معامله- حجم معاملات- گردش سهام- ارزش معاملات- گردش سهام آزاد شناور برآورد می شود که به تفکیک عبارتند از:
3-9-1-1- ارزش معاملات: اين معيار به نوعي معياري سنتي براي سنجش نقدشوندگي سهام محسوب مي شود كه نتيجه ي حاصل ضرب تعداد سهام معامله شده در قيمت سهام است . بالا بودن اين معيار نشان از نقدشوندگي بالاي سهام دارد. براي محاسبه قيمت ميانگين از آخرين قيمت هر روز استفاده شده است.(کرمي و همکاران ،1389)
3-9-1-2- درصد سهام شناور آزاد: درصدي از كل سرمايه شركت است كه جهت معامله در بازارسهام در دسترس باشد يا قسمتي از سهام يك شركت است كه بدون هيچگونه محدوديتي قابل معامله باشد(عبده تبريزي و همکاران ،1387).
3-9-1-3- گردش سهام(حجم نسبي معاملات) : اين معيار از حاصل تقسيم تعداد سهام معامله شده بر تعداد سهام در جريان به دست مي آيد. از آنجايي كه اين نسبت با شكاف عرضه و تقاضا همبستگي معكوس دارد، در بسياري از پژوهش ها از آن به عنوان معيار نقدشوندگي استفاده مي شود . بالاتر بودن نسبت سهام معامله شده؛ به تعداد سهام در جريان، بيانگر ميزان روانی معاملات است . هر چه اين نسبت بيشتر باشد، مي تواند نشان دهندهي نقدشوندگی بالاتر باشد. (کرمي همکاران،1389)
FLTO = (تعداد سهام معامله شده) / (تعداد سهام منتشر شده)

3-9-1-4- تعداد روزهای معاملاتی: به تعداد روزهايي گفته مي شود که در يک بازه زماني مشخص درآن مبادله سهم رخ داده است. اين معيار به صورت سالانه محاسبه می شود.( رحماني و همکاران،1389

3-9-1-5- زمان انتظار معامله: به معناي تفاوت زماني بين دو معامله متوالي يک سهم است که اغلب ميانگين آن در يک دوره زماني مشخص مورد محاسبه قرار مي گيرد. زمان انتظار براي معامله بر اساس روز محاسبه شده و نشان مي دهد به طور متوسط زمان مورد انتظار براي انجام معامله سهام يک شرکت چند روز است به دليل محاسبه اين معيار در بازه زماني يک سال عدد 240 به عنوان تعداد روز هاي قابل معامله در سال در صورت کسر قرار مي‌گيرد.
WAIT=240/ (تعدادا دفعات معامله)

3-9-1-6- حجم معاملات: تعداد سهام معامله شده در يک بازه زماني است
3-9-1-7- گردش سهام شناور: حجم سهام معامله شده تقسيم بر تعداد سهام منتشره شركت در يك بازه زماني مشخص،گردش سهام را نشان میدهد. اين معيار به صورت سالانه به طريق زير محاسبه شده است. ( رحماني و همکاران ،1389)

SHTO = (تعداد سهام معامله شده) / ( (تعداد سهام شناور
3-9-2- متغیر مستقل(کیفیت سود)
متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد، که با دو شاخص کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی (یکنواختی سود) برای هر شرکت به صورت چرخشی سه ساله (t تا t-2) اندازه گیری می شود. در ادامه نحوه اندازه گیری هر یک از این ویژگی های فوق، تشریح می شود(کردستانی و تاتلی،1392)
3-9-2-1- کیفیت اقلام تعهدی
در این پژوهش از مدل کیفیت سود دیچاو برای برآورد متغیر مستقل کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است.
TCA it = β0 + β1 CFO t-1 + β2 CFO t + β3 CFOt+1 + β4∆sales it + β5 PPE it +εit
که در رابطه فوق:
TCA it= اقلام سرمایه در گردش
CFOi, t-1 = جریان وجه نقد عملیاتی سال قبل
CFOit = جریان وجه نقد عملیاتی سال جاری
CFOi, t+1 = جریان وجه نقد عملیاتی سال بعد
∆Sales it = تغییرات فروش در سال جاری (که از تفاضل فروش سال جاری از سال قبل برآورد می شود.)
PPE i,t = جمع ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال جاری
β0= عرض از مبدأ
βi = ضرایب متغیرهای مدل (پارامترها)
εit= باقیمانده یا پسماند مدل (جزء خطا)
کیفیت اقلام تعهدی از انحراف معیار خطای برآوردی رابطه بالا به صورت ذیل برآورد می شود:
Accruals Quality it = σ(ξ_(i,t) )

3-9-2-2- هموارسازی سود(یکنواختی سود)
یکنواختی یا هموارسازی سود نیز معیاری دیگر برای ارزیابی کیفیت سود است و معمولا با برخی از معیارهای جریان های نقدی اندازه گیری می شود. این معیار با این فرض که سود هموار نشده و جریان نقدی مدیریت نشده، استفاده می شود. یکنواختی کم سود بدان معنی است که مدیریت یک شرکت در شیوه های هموارسازی سود درگیر نیست.
باون و همکارانش(2003)، یکنواختی سود را از تقسیم انحراف معیار جریان های سود خالص بر انحراف معیار جریان نقد عملیاتی اندازه گیری کردند. این معیار مشابه معیارهای هانت و همکارانش (1997)؛ لیوز و همکارانش (2003)، پینکوس و راجگوپال (2002)، فرانسیس و همکارانش (2004) می باشد.
Earnings Smoothness= (δ NIBT)/δCFO
که در رابطه فوق:
NIBE it = سود خالص در سال جاری
CFO it = جریان نقد عملیاتی در سال جاری
3-9-3- متغیر کنترلی
در این پژوهش از لگارتیم طبیعی قیمت بازار سهام به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده ها محقق باید آنها را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید، آنگاه به آزمون فرضیه هایی بپردازد که تا این مرحله پژوهش او را یاری کرده اند، تا پاسخی برای پرسش های پژوهش بیابد. تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چندمرحله ای است که طی آن داده های گردآوری شده به طرق مختلف خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و روش های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج آنها به عهده دارند.
به طور عمده دو دسته پردازش اصلی در پژوهش ها مختلف بر روی داده ها انجام می شود؛ که برای این کار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد.
در” آمار توصیفی” که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شودو برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی( بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد) و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام ، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار ، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است.
در “آمار استنباطی” به آزمون فرضیه های مورد بررسی در پژوهش پرداخته می شود. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، رگرسیون، آنالیز واریانس و… در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند.
3-10-1-تحلیل توصیفی داده ها
شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای پژوهش به منظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین می شوند. میانگین به عنوان مهم ترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهمترین شاخص های پراکندگی محاسبه خواهد شد، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ها را نشان می دهد. این اقدام به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت می گیرد.

3-10-2- مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها
با توجه مباحث مطرح شده در بخش قبل، مدل هایی که به منظور آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار می گیرند شامل 1 مدل جانبی و 14 مدل نهایی42 می باشند؛ ابتدا به منظور محاسبه متغیر های مورد نیاز در مدل رگرسیون اصلی، مدل جانبی برآورد می شود؛ در انتها پس از محاسبه ی کلیه ی متغیرهای لازم، جهت بررسی فرضیه ها، مدل های نهایی برآورد می شوند.
در پژوهش حاضر، مدل های مذکور با استفاده از روش رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی برآورد می شود.

3-10-2-1- مدل جانبی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره سبک تفکر، سلسله مراتبی، آگاهی اجتماعی Next Entries پایان نامه درباره سبک تفکر، مدیریت تغییر، آمادگی سازمانی