دانلود پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار، میزان افسردگی، تجزیه و تحلیل آماری

دانلود پایان نامه ارشد

– خود آزاررساني – كنارهگيري – بيتصميمي – تيز خود پنداري
– دشوار در كار – خستگي پذيري – بياشتهايي
در اجراي اين آزمون به درجه افسردگي فرد پي ميبريم و ميتوان نسبتاً به نتيجه درستي دست يابيم و بهعلت خلاصه بودن در عين حال كامل و جامع بودن در كاربرد به موقعيتهاي قابلتوجهي ميرسيم و در اكثر بيماران رواني از گروههاي بيماران اختلال دو قطبي و افسردگي و انواع آن كاربردهاي فراواني دارد و علت را ميتوان جامع بودن تمام ابعاد لازم خلق و منش كه دچار اختلال شده است .
3-6-2-1 نمره گذاري آزمون افسردگي :
روانشناس بايد نمراتي را كه آزمودني با كشيدن دايره مشخص كرده، يعني فقط يك پاسخ از هر مورد با يكديگر جمع كند چنانچه آزمودني بيش از يك مورد را در يك سؤال مشخص كرده باشد آن سؤالي انتخاب ميشود كه بالاترين نمره را داراست از آنجا كه در هر مقوله بالاترين نمره 3 است بنابراين حداكثر نمره مقياس 63 است.

3-6-2-2 تخمین میزان افسردگی افراد:
جدول زیر بیانگر میزان هنجارگزینی ایرانیها در مقیاس افسردگی بک میباشد:
جدول 3-2 هنجارگزینی ایرانیها در مقیاس بک
درجات افسردگی
سطح نمره
طبقه یا دسته
پارهای
تراکمی

هیچ
0
1
85/4
85/4
تقریباً
1
2
02/11
87/15
ناچیز
3-2
3
10/21
70/17
خفیف
7-4
4
86/25
93/62
متوسط (بیشتر از خفیف)
10-8
5
20/21
12/84
متوسط (کمتر از خفیف)
14-11
6
02/11
15/95
وخیم
15-26
7
85/4
100

3-6-2-3 معیارها و میزانهای عددی آزمون افسردگی:
نرمال 15-0
افسردگی ضعیف 31-16
افسردگی متوسط 47-32
افسردگی شدید 63-48
اگر با حساسیت بیشتر به این موضوع نظر شود:
طبیعی 10-0
کمی افسرده 16-11
نیازمند به مشورت با روانپزشک 20-17
به نسبت افسرده 30-21
افسردگی شدید 40-31
افسردگی بیش از حد بیشتر از 40

3-6-2-4 روش نمرهگذاري :
به منظور بررسي آماري دادههاي تحقيق حاصل از اجراي آزمون t افسردگي بك و آزمون اضطراب كتل روش آماري مورد استفاده آزمون استودنت كه بهطور مفصل در فصل آينده توضيح داده شده است.
3-7 روش تجزیه و تحلیل دادهها
به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر دادههای پژوهشی از نرم افزار SPSS16 استفاده شد. توسط این نرم افزار دادهها در دو بخش تحلیل شدند: آمار توصیفی و آمار استنباطی. در آمار توصیفی از شاخصهای مرکزی همچون میانگین، مد، نما، انحرافمعیار و جدول فراوانی دادهها و در بخش آمار استنباطی سؤالهای پژوهش بررسی شدند و برای تجزیه و تحلیل این قسمت از آزمون t استفاده گردید.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش
4-1 مقدمه
فصل چهارم این پژوهش را میتوان به دو بخش کلی تقسیم نمود. بخش اول به توصیف نمرات نمونه آماری و دادههای خام حاصل از متغيرهاي پژوهش تعلق گرفت. بدين صورت كه با شاخصهای توصیفی (جداول میانگین، انحراف معيار، نمودار و هیستوگرام) كليه دادهها و خصوصيات سنجيده شده آزمودنيها خلاصه سازي ، تفسير و گزارش شد.
در بخش استنباطی فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفت و يافتههاي حاصل از آنها مشخص شد. در این بخش از آزمون تی گروههای مستقل و ضريب همبستگي پيرسون جهت آزمودن فرضیهی پژوهش استفاده شد.
4-2 آمار توصیفی
همانگونه كه اشاره شد در اين بخش ويژگيهاي گروه نمونه، با استفاده از شاخصهاي مرکزي و پراکندگي، چون ميانگين و انحراف معیار مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتند.
در اولين مرحله پژوهش نمرات خام افسردگي آزمودنیها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن به تفکیک گروه در جدول 1-4 آمده است.
جدول 1-4_ توصیف میزان افسردگی معلمان زن گروه نمونه به تفکیک نوع مدرسه
نوع مدرسه
مدرسه عادي
مدرسه کودکان استثنايي
کل
میانگین
26/14
48/20
60/16
انحراف معیار
35/8
67/8
97/8
حجم نمونه
144
56
200

همانگونه که جدول نشان میدهد میانگین کل نمرات افسردگي معلمان زن 16.60و انحراف استاندارد آن 8.97 به دست آمده است. اين شاخصها در جدول 1-4 به تقكيك گروهها نيز گزارش شده است كه براي بررسيهاي دقيقتر ميتوان به آن مراجعه نمود.
براي توصيف بهتر و روشنتر توزيع نمرات افسردگي هيستوگرام آن تهيه و با عنوان 1-4 در ادامه گزارش شد.

نمودار1-4_ هيستوگرام نمرات افسردگي

در ادامه تحليلهاي پژوهش نمرات خام اضطراب آزمودنیها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن به تفکیک گروه در جدول 2-4 گزارش شده است.
جدول 2-4_ توصیف میزان اضطراب و مؤلفههای آن در گروه نمونه به تفکیک نوع مدرسه
نوع مدرسه
شاخصها
هوشياري خود
نيروي من
گرايش پارانويايي
گرايش به احساس گناه
تنش ارگي
اضطراب
مدرسه عادي
میانگین
424/12
776/6
400/4
264/6
568/8
088/38

انحراف معیار
897/2
983/0
762/0
009/1
393/1
335/4

حجم نمونه
144
144
144
144
144
144
مدرسه استثنايي
میانگین
520/12
480/7
440/4
613/6
173/9
800/39

انحراف معیار
262/2
950/0
721/1
837/0
528/1
810/3

حجم نمونه
56
56
56
56
56
56
کل
میانگین
460/12
040/7
415/4
395/6
795/8
730/38

انحراف معیار
671/2
026/1
745/0
961/0
471/1
219/14

حجم نمونه
200
200
200
200
200
200

همانگونه که در جدول2-4 مشاهده ميشود میانگین نمرات اضطراب کل معلمان زن 38.73و انحراف استاندارد آن 4.21 به دست آمد.
میانگین مؤلفه هوشياري نسبت به خود کل معلمان زن 12.46و انحراف استاندارد آن 2.67 به دست آمد. میانگین مؤلفه نيروي من کل معلمان زن 7.04 و انحراف استاندارد آن 1.04 به دست آمد. میانگین مؤلفه گرايش به پارانويا معلمان زن 4.41 و انحراف استاندارد آن 0.74 به دست آمد. میانگین مؤلفه گرايش به احساس گناه معلمان زن 6.39 و انحراف استاندارد آن 0.96 به دست آمد. میانگین مؤلفه تنش ارگي كل معلمان زن 8.79 و انحراف استاندارد آن 1.47 به دست آمد. تمامي اين شاخصها در جدول 2-4 به تقكيك گروهها نيز گزارش شده است كه براي بررسيهاي دقيقتر ميتوان به آن مراجعه نمود.
براي توصيف بهتر و روشنتر توزيع نمرات افسردگي هيستوگرام آن تهيه و با عنوان 1-4 در ادامه گزارش شد.

نمودار2-4_ هيستوگرام نمرات اضطراب كل معلمان زن
4-3 بررسی فرضیههای پژوهش(آمار استنباطی):
4-3-1 فرضیه اول: بین میزان افسردگی معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنیداری وجود دارد.
برای بررسی فرضیه اول پژوهش يعني” بین میزان افسردگی معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنیداری وجود دارد ” از روش تی برای گروههای مستقل استفاده شد که خلاصهای از یافتههای این محاسبات در جدول 3-4 گزارش شده است. در اين جدول ميانگين نمرات (M)، انحراف معيار نمرات (sd)، درجه آزادي (df)، مقدار تي (t) و سطح معنيداري (p) گزارش شده است.

جدول 3-4_ نتایج تحليل فرضیه اول
افسردگي
N
M
Sd
t
df
p
مدرسه عادي
144
26/14
35/8
023/5
198
000/0
مدرسه کودکان استثنايي
56
48/20
67/8

همانگونه که در جدول 3-4 مشاهده میشود مقدار تی براي مقايسه دو گروه معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي 023/5 بهدست آمد که این مقدار با درجه آزادي 198 در سطح (0.000>p) معنیدار بود. اين فرضیه تحقیق تأیید شد. بهعبارت ديگر بین ميزان افسردگي معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری وجود دارد بهطوري كه افسردگي معلمان زن مدارس استثنايي بيشتر است.

برای مقایسه تصویری توزیع نمرات دو گروه معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي از نمودار باکس پلات استفاده شد. این نمودار با عنوان نمودار 3-4 گزارش شده است . همانگونه که در این نمودار میبینیم توزیع نمرات افسردگي معلمان زن مدارس استثنايي در سطح بالاتري قرار دارد.

نمودار3-4_ توزيع نمرات افسردگي به تفكيك گروه

4-3-2 فرضیه دوم: بین میزان اضطراب معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنیداری وجود دارد.
برای بررسی فرضیه دوم پژوهش يعني” بین میزان اضطراب معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت معنیداری وجود دارد ” از روش تی برای گروههای مستقل استفاده شد که خلاصهای از یافتههای این محاسبات در جدول 4-4 گزارش شده است. در اين جدول ميانگين نمرات (M)، انحراف معيار نمرات (sd)، درجه آزادي (df)، مقدار تي (t) و سطح معنيداري (p) گزارش شده است.

جدول 4-4_ نتایج تحليل فرضیه دوم
اضطراب
N
M
Sd
t
df
p
مدرسه عادي
144
09/38
33/4
827/2
198
005/0
مدرسه کودکان استثنايي
56
80/39
81/3

همانگونه که در جدول 4-4 مشاهده میشود مقدار تی براي مقايسه دو گروه معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي 2.82 بهدست آمد که این مقدار با درجه آزادي 198 در سطح (0.005>p) معنیدار بود. بر این اساس میتوان بیان نمود که اين فرضیه تحقیق تأیید شد. به عبارت ديگر بین ميزان اضطراب معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری وجود دارد بهطوري كه اضطراب معلمان زن مدارس استثنايي بيشتر است.
برای مقایسه تصویری توزیع نمرات دو گروه معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي از نمودار باکس پلات استفاده شد. این نمودار با عنوان نمودار 4-4 گزارش شده است. همانگونه که در این نمودار میبینیم توزیع نمرات اضطراب معلمان زن مدارس استثنايي در سطح بالاتري قرار دارد.

نمودار4-4_ توزيع نمرات اضطراب به تفكيك گروه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد روش نمونهگیری، آزمون افسردگی، توزیع فراوانی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجسم اعمال