دانلود پایان نامه ارشد درمورد امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد

استوار باشد.
7ـ کمک به نهضت‌های آزادی‌بخش: از دیدگاه امام خمینی (ره) برای رهایی مستضعفان از شر فساد و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه انسانی، باید مستضعفان دست در دست یکدیگر داده و قدرت مستکبران را محدود کنند و در این راه سیاست ایران بر حمایت از آنهاست: جمهوری اسلامی ایران هم در کنار شما و هم در کنار همه مسلمانان، بلکه در کنار همه مستضعفان جهان خواهد بود(میر خلیلی ،1391،)

فصل سوم
ویژگیها و تأثیرات متقابل سیاست و اقتصاد سالم از دیدگاه قران و سنت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سیاست خارجی، امام خمینی، غیرمسلمانان Next Entries منبع تحقیق درمورد حوزه آموزش، عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت