دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباط، متغیر وابسته

دانلود پایان نامه ارشد

ر جداگانه وارد معادله‌ی رگرسیون شده و به منظور کاهش تعداد جداول، نتایج در یک جدول آورده شده است.

جدول4-3 پیش‌بینی احساس شادی و احساس تنهایی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده

متغیر پیش‌بین

متغیر وابسته

F

P

R

R2

t

P
گفت‌وشنود

احساس شادی

16/42

0001/0

45/0

20/0
35/0
85/5
0001/0
همنوایی

14/0-
40/2
017/0
گفت‌وشنود

تنهایی خانوادگی

15/96

0001/0

58/0

33/0
43/0-
66/8
0001/0
همنوایی

20/0
14/4
0001/0
گفت‌وشنود

تنهایی اجتماعی

47/35

0001/0

40/0

16/0
13/0-
31/2
021/0
همنوایی

31/0
45/5
0001/0
گفت‌وشنود

تنهایی رمانتیک

32/10

0001/0

23/0

05/0
12/0-
01/2
045/0
همنوایی

14/0
37/2
018/0

با توجه به نتایج گزارش شده در جدول 4-3 مقدار R2 نشان می‌دهد که هر دو بعد متغیر مستقل، حدود 20 در صد از تغییرات احساس شادی را تبیین کرده‌اند. بعد گفت‌وشنود پیش بینی کننده‌ی مثبت و معنی دار برای احساس شادی( 0001/0 P ، 35/0/= ) و بعد همنوایی نیز پیش بینی کننده‌ی منفی و معنی دار برای احساس شادی( 017/0

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، جمع آوری اطلاعات، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط