دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباط، احساس تنهایی

دانلود پایان نامه ارشد

احساس تنهایی بود. جهت بررسی سؤالات پژوهش، تحلیل‌های آماری بر اساس مراحل بارون و کنی (1986) صورت گرفته است که در ادامه ارائه شده است. دیگر سؤالات فرعی نیز در این قسمت پاسخ داده می‌شود.

4-2-1- مرحله‌ی اول: پیش بینی احساس شادی و احساس تنهایی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده

در مرحله‌ی اول، برای پاسخ به این سؤال که آیا بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده می‌توان احساس شادی و احساس تنهایی را در فرزندان پیش‌بینی کرد، از رگرسیون چند متغیره به شیوه‌ی هم‌زمان استفاده شد. در این قسمت، ابتدا الگوهای ارتباطی خانواده ( ابعاد گفت‌وشنود و همنوایی) به عنوان متغیر پیش‌بین و احساس شادی به عنوان متغیر ملاک وارد معادله‌ی رگرسیونی شدند. همچنین برای پاسخ به این سؤال که آیا بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده می‌توان احساس تنهایی را در فرزندان پیش‌بینی کرد نیز از رگرسیون چند متغیره به شیوه‌ی هم‌زمان استفاده شد. در این قسمت، ابتدا الگوهای ارتباطی خانواده (ابعاد گفت‌وشنود و همنوایی) به عنوان متغیر پیش‌بین و احساس تنهایی( ابعاد تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی و تنهایی رمانتیک) به عنوان متغیر ملاک وارد معادله‌ی رگرسیونی شدند. نتایج این تحلیل در جدول 4-3 گزارش شده است. قابل توضیح است که هر متغیر مستقل به طو

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، جمع آوری اطلاعات، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط