دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی خانواده، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

اینکه آیا الگوهای ارتباطی خانواده می تواند نیازهای بنیادی فرزندان را پیش بینی کند؟ از روش رگرسیون چند گانه استفاده شد.
برای بررسی سؤال چهارم مبنی بر اینکه آیا نیازهای بنیادی فرزندان ، پیش بینی کننده ی احساس تنهایی و شادکامی هستند؟ از رگرسیون چندگانه استفاده شد.
برای بررسی رابطهی عوامل دموگرافیک بر متغیرهای الگوهای ارتباطی خانواده، نیازهای بنیادی روانشناختی، احساس تنهایی و شادکامی از ضریب همبستگی استفاده شد.

4- یافته‌ها

در این فصل، با ارائه یافته‌های توصیفی متغیرهای مفروض، ماتریس همبستگی و رابطه بین متغیرهای پژوهش بررسی شده است. در ادامه، نتایج حاصل از تحلیل مسیر ارائه شده است.

4-1- یافته‌های توصیفی

به منظور توصیف کمی متغیرهای پژوهش، شاخص‌های توصیفی متغیرها بررسی شده که نتایج آن در جدول 4-1 آورده شده است.
جدول 4-1: یافته‌های توصیفی متغیرهای پژوهش 457 n=
متغیرها
ابعاد آزمون
میانگین
انحراف معیار
حداقل نمره
حداکثر نمره
الگوهای ارتباطی خانواده
گفت و شنود
20/51
31/12
15
75

همنوایی
10/27
18/9
11
55
نیازهای روان‌شناختی بنیادی
خودپیروی
14/32
21/4
17

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، جمع آوری اطلاعات، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط