دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی، جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل آماری، الگوهای ارتباطی خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

ایران نیز جوکار و رحیمی (1386)، روایی (تحلیل عاملی) و پایایی (آلفای کرونباخ) مطلوبی برای این مقیاس گزارش کردند. در تحقیق کوروش نیا (1385)، مقدار آلفای کرونباخ جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی به ترتیب 87/0 و 81/0 گزارش شد. خیّر و رحیمی (1386) نیز، جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند که ضرایب 88/0 برای بعد گفت و شنود و 85/0 برای بعد همنوایی به دست آمد. پایایی پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ برای بعد گفت‌و‌شنود 93/0 و برای بعد همنوایی 89/0بدست آمد. روایی این مقیاس با روش همبستگی هرگویه با نمره‌ي عامل مربوط به خود استفاده شد که برای خرده مقیاس گفت‌و‌شنود از 63/0 تا 79/ 0و برای همنوایی 55/0تا 77/0 بدست آمد.

3-4- شیوه اجرای آزمون

به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش، ضمن ارائه توضیحی مختصر پیرامون هدف تحقیق و شیوه پاسخ گویی به سوالات، پرسشنامه ی الگوی ارتباطات خانواده، پرسشنامهی ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی، پرسشنامه ی احساس تنهایی و پرسشنامهی شادکامی به گروه آزمودنی در کلاس های درس و به صورت گروهی داده شد.

3-5- روش تجزیه و تحلیل آماری

برای پاسخگویی به سوال اصلی که “آیا الگوهای ارتباطی خانواده با میانجی گری نیازهای بنیادی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، جمع آوری اطلاعات، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط