دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط، روایی محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

ر به روش آلفای کرونباخ برای بعدهای خودپیروی، شایستگی و وابستگی به ترتیب 64/0، 75/0 و 71/0 بدست آمد. روایی این مقیاس با روش همبستگی هرگویه با نمره‌ي عامل مربوط به خود استفاده شد که برای خرده مقیاس خودپیروی از 56/0 تا 69/0، شایستگی از 57/0 تا 76/0 و وابستگی از 55/0 تا 62/0 بدست آمد که همگی معنادار و نشان دهنده‌ي روایی مطلوبی می‌باشد.

3-3-4- مقیاس تجدید نظر شدهی الگوهای ارتباطی خانواده

برای بررسی ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده شامل بعد جهت گیری و بعد همنوایی، از ابزار تجدید نظر شدهی الگوهای ارتباطی خانواده که ریچی و فیتزپاتریک(1994) تهیّه کردند، استفاده شد (پیوست 4). این ابزار یک پرسشنامه خود گزارشی است که 26 گویه دارد. این پرسشنامه در دامنه 5 درجهای لیکرتی درجه بندی شده که نمره 1 معادل کاملا مخالفم و نمره 5 معادل کاملا موافقم در نظر گرفته شده است. 15 گزاره اول جهت گیری گفت و شنود و 11 گزاره بعدی جهت گیری همنوایی را اندازه می گیرد. این ابزار دو نسخه دارد که نسخه اول برداشت والدین و نسخه دیگر برداشت فرزندان را می سنجد. در این پژوهش از نسخه دوم استفاده خواهد شد. کوئرنر و فیتزپاتریک (2002) روایی محتوایی و سازه و پایایی (آلفای کرونباخ و بازآزمایی) این مقیاس را مطلوب گزارش کرده اند.در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، جمع آوری اطلاعات، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط