دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط، رابطه مثبت و معنی دار

دانلود پایان نامه ارشد

آموزان دوره راهنمایی با تعداد خواهران و برادران آنها رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. بررسیها نشان دهنده تأثیر عمیق خواهر و برادر بر یکدیگر میباشند و تأثیر خواهر و برادر در سالهای بین دو تا ده سالگی بسیار عمیق است. به اعتقاد ماسن، کیگان و کانجر (1998، به نقل از حسینچاری و همکاران)، خواهران و برادران معیارها و الگوهایی را برای تقلید کردن از یکدیگر پدید میآورند که به کمک آنها میتوانند کنشهای متقابل اجتماعی را تمرین نمایند و در هنگام بروز تنشهای عاطفی از یکدیگر حمایت کنند. کودکان در تعامل با خواهران و برادران خود، در کنار رقابت جویی و تسلط جویی، وفاداری و کمک به یکدیگر و تعامل اجتماعی را میآموزند.

2-2-3-پژوهشهای مربوط به ارتباط الگوهای ارتباطی خانواده با نیازهای روانشناختی بنیادی

هانگ154 (1999) به نقش الگوهای ارتباطی خانواده و اثر آن بر عزت نفس، خودافشا سازی، خود بازنگری و میل به کنترل پرداخت. او گفت که بعد گفت و شنود دارای پیامدهای مثبت و بعد همنوایی در بیشتر موارد پیامدهای منفی به دنبال داشته است. او معتقد است که افراد در خانوادههای دارای گفت و شنود، دید مثبتی نسبت به خودشان دارند و در مورد افکار و احساساتشان بیشتر با خانواده و دوستانشان صحبت میکنند و نسبت به خانواده هایی با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضامندی زناشویی، سازگاری زناشویی، مهارتهای ارتباطی، مهارت های ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، زمینه اجتماعی