دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباط، سلسله مراتب، خانواده ها

دانلود پایان نامه ارشد

فیتزپاتریک، 2004)، دو بعد جهت گیری همنوایی و جهت گیری گفت و شنود را در الگوهای ارتباطات خانواده، شناسایی کردند.
کوئرنر و فیترزپاتریک(1997)، جهت گیری گفت و شنود را این گونه تعریف کرده اند که میزان تحقق شرایطی در خانواده که در آن، همهی اعضای خانواده به شرکت آزادانه و راحت در تعامل و بحث و تبادل نظر دربارهی طیف وسیعی ازموضوعات تشویق می شوند. کوئرنر و فیتزپاتریک (1997)، جهت گیری همنوایی را میزان تأکید بر همسانی نگرش ها، ارزش ها و عقاید اعضای خانواده تعریف می کنند.
ترکیب این دو بعد، چهار طرحوارهی ارتباطات خانوادگی را شکل می دهد( فیتزپاتریک و ریچی، 1994) که الگوهای ارتباط خانواده خوانده می شوند (کوئرنر و فیتزپاتریک، 1997، 2002). آنها چهار نوع خانواده را این گونه معرفی کرده اند:
خانواده توافق کننده57، خانواده کثرت گرا58، خانواده حفظ کننده59، خانواده به حال خود واگذاشته60 که در شکل 1-2 قابل مشاهده هستند.
خانوادههای توافق کننده: در این خانوادهها، گفت و شنود و همنوایی بالایی وجود دارد؛ از یک سو علاقه به ارتباطهای باز و از سوی دیگر حفظ سلسله مراتب موجود، اهمیت دارند. فرزندان این خانواده ها معمولا، برای گفت و شنودهای خانواده ارزش قائل هستند. آن ها با عقایدی که در مسیر عقاید و ارزشهای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، رضایت از زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، روابط اجتماعی، مشکلات رفتاری، روانشناسی