دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط، احساس تنهایی

دانلود پایان نامه ارشد

روانشناختی ذاتی وجود دارد که زیر بنای رفتار است. این نیاز ها شامل نیاز به شایستگی، خودمختاری و وابستگی (ارتباط داشتن) است.
خود مختاری احساس اختيار و اراده داشتن در انجام كارهاست؛ نوعي تمايل ذاتي براي تجربة رفتاري كه خود شخص آن را ترتیب داده است (شلدون29، ریان و ریس30، 1996). شایستگی به عنوان احساس اثر بخشی و مؤثر بودن روی محیط است ( دسی و ریان، 2000). ارتباط با دیگران، دوست داشتن و حمایت کردن دیگران و هم چنین دوست داشته شدن و حمایت شدن از سوی دیگران است (بامیستر و لیری31، 1995؛ بالبی32، 1958؛ هارلو33، 1958؛ ریان، 1993؛ به نقل از دسی و ریان، 2000).

1-7-4- الگوهای ارتباطی خانواده

مفهوم الگوی ارتباطی خانواده، بیانگر دنیای ظاهری خانواده است که بر اساس کیفیّت ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر و محتوای ارتباط، نوع کار، فعّالیّت و فضای ارتباطات و تعاملات در درون خانواده تعریف می شود ( کوئرنر، فیتزپاتریک342002، بارل35 و فیتزپاتریک، 1990، به نقل از فیتزپاتریک، کوئرنر، 2004). دو بعد زیر بنایی جهت گیری گفت و شنود36 و جهت گیریی همنوایی37 شناسایی شده اند که تعیین کننده چگونگی ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر می باشند.

1-8- تعریف عملیاتی متغیرها
1-8-1- احساس تنهایی

بر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، رضایت از زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، روابط اجتماعی، مشکلات رفتاری، روانشناسی