دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباط، احساس تنهایی

دانلود پایان نامه ارشد

4-2-3-2- پیش بینی احساس تنهایی بر اساس نیازهای روان‌شناختی بنیادی با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده:

در این مرحله از تحلیل مسیر، برای بررسی پیش‌بینی پذیری متغیر احساس تنهایی بر اساس نیازهای روان‌شناختی بنیادی با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده، متغیر نیازهای روان‌شناختی بنیادی شامل سه بعد خود‌پیروی، شایستگی و وابستگی به عنوان متغیر پیش‌بین و احساس تنهایی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. همچنین بر اساس مرحله سوم روش بارون وکنی (1986)، متغیر الگوهای ارتباطی خانواده شامل دو بعد گفت‌وشنود و همنوایی نیز به عنوان متغیر پیش‌بین وارد معادله رگرسیون شد. خلاصه نتایج این تحلیل در جدول 4- 6 ارائه شده است.

متغیر پیش‌بین
متغیر ملاک

F

P

R

R2

t

P

الگوهای ارتباطی خانواده
گفت‌وشنود

تنهایی خانوادگی

85/37

0001/0

59/0

35/0
38/0-
95/6
0001/0

همنوایی

17/0
09/3
002/0

نیازهای روان‌شناختی بنیادی

خودپیروی

07/0-
19/1
NS

شایستگی

06/0-
08/1
NS

وابستگی

05/0-
96/0
NS

الگوهای ارتباطی خانواده
گفت‌وشنود

تنهایی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباط، احساس تنهایی Next Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی، تولید دانش، آموزش عالی