دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

P
الگوهای ارتباطی خانواده

گفت‌وشنود

41/72

0001/0

74/0

54/0
12/0
38/2
018/0

همنوایی

02/0-
44/0
NS

نیازهای روان‌ناختی بنیادی

خودپیروی

05/0
95/0
NS

شایستگی

40/0
55/7
0001/0

وابستگی

29/0
82/5
0001/0

با توجه به جدول 4-5، از میان ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، بعد گفت‌وشنود توانسته است احساس شادی را به صورت مثبت و معنادار( 018/0 P ، 12/0/= ) پیش‌بینی کند. گزار‌شهای ارائه شده در جدول 4-5 نشان دهنده کاهش بتا برای بعد گفت شنود است. یعنی میزان بتا در جدول 4-3، 35/0درج شده بود ولی در جدول فوق 12/0 گزارش شده است. این موضوع نشان دهنده‌ی آن است که متغیر نیازهای روان‌شناختی بنیادی نقش واسطه‌گری بخشی یا نسبی را بین بعد گفت‌وشنود و احساس شادی ایفا می‌کند. این نتایج نشان میدهد که بعد همنوایی نتوانسته با واسطه‌گری متغیر نیازهای روان‌شناختی بنیادی، احساس شادی را پیش‌بینی کند.
از جدول 4-5 هم‌چنین می‌توان نتیجه گرفت که ابعاد شایستگی و وابستگی از متغیر نیازهای روان‌شناختی بنیادی با احساس شادی رابطه‌ی مثبت و معنادار ( 0001/0 P ، 40/0/= ، 0001/0 P ، 29/0 /= ) دارند.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباط، احساس تنهایی Next Entries منبع تحقیق درباره دانشجویان، فعالیت های فرهنگی، آموزش عالی، نظام آموزش عالی