دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

P
الگوهای ارتباطی خانواده

گفت‌وشنود

41/72

0001/0

74/0

54/0
12/0
38/2
018/0

همنوایی

02/0-
44/0
NS

نیازهای روان‌ناختی بنیادی

خودپیروی

05/0
95/0
NS

شایستگی

40/0
55/7
0001/0

وابستگی

29/0
82/5
0001/0

با توجه به جدول 4-5، از میان ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، بعد گفت‌وشنود توانسته است احساس شادی را به صورت مثبت و معنادار( 018/0 P ، 12/0/= ) پیش‌بینی کند. گزار‌شهای ارائه شده در جدول 4-5 نشان دهنده کاهش بتا برای بعد گفت شنود است. یعنی میزان بتا در جدول 4-3، 35/0درج شده بود ولی در جدول فوق 12/0 گزارش شده است. این موضوع نشان دهنده‌ی آن است که متغیر نیازهای روان‌شناختی بنیادی نقش واسطه‌گری بخشی یا نسبی را بین بعد گفت‌وشنود و احساس شادی ایفا می‌کند. این نتایج نشان میدهد که بعد همنوایی نتوانسته با واسطه‌گری متغیر نیازهای روان‌شناختی بنیادی، احساس شادی را پیش‌بینی کند.
از جدول 4-5 هم‌چنین می‌توان نتیجه گرفت که ابعاد شایستگی و وابستگی از متغیر نیازهای روان‌شناختی بنیادی با احساس شادی رابطه‌ی مثبت و معنادار ( 0001/0 P ، 40/0/= ، 0001/0 P ، 29/0 /= ) دارند.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباط، احساس تنهایی Next Entries منبع تحقیق درباره فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی، تولید دانش، آموزش عالی