دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباط، احساس تنهایی

دانلود پایان نامه ارشد

– /= ) و وابستگی ( 0001/0 P ، 14/0- /= ) ) را به طور منفی و معنادار پیش‌بینی کند.

4-2-3-1-مرحله‌ی سوم: پیش بینی احساس شادی بر اساس نیازهای روان‌شناختی بنیادی با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده:
در مرحله سوم از مراحل تحلیل مسیر، برای بررسی پیش‌بینی پذیری متغیر احساس شادی و احساس تنهایی بر اساس نیازهای روان‌شناختی بنیادی با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده، از رگرسیون چند متغیره به شیوه‌ی هم‌زمان استفاده شد. به دلیل حجیم بودن جدول‌ها، جدول احساس شادی و احساس تنهایی، به صورت جداگانه آورده شده‌اند. ابتدا و در اولین قسمت از این مرحله، متغیر نیازهای روان‌شناختی بنیادی شامل سه بعد خود‌پیروی، شایستگی و وابستگی به عنوان متغیر پیش‌بین و احساس شادی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. همچنین بر اساس مرحله سوم روش بارون وکنی (1986)، متغیر الگوهای ارتباطی خانواده شامل دو بعد گفت‌وشنود و همنوایی نیز به عنوان متغیر پیش‌بین وارد معادله رگرسیون شد. خلاصه نتایج این تحلیل در جدول 4- 5 ارائه شده است.

جدول 4-5 پیش بینی احساس شادی بر اساس نیازهای روان‌شناختی بنیادی با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده

متغیر پیش‌بین

F

P

R

R2

t

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، جمع آوری اطلاعات، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط