دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط، متغیر وابسته

دانلود پایان نامه ارشد

دول 4-4 گزارش شده است.

جدول4-4 پیش‌بینی نیازهای روان‌شناختی بنیادی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده
متغیر پیش‌بین
متغیر وابسته

F

P

R

R2

t

P
گفت‌وشنود
خود
‌ییروی

79/66

0001/0

51/0

26/0
23/0
52/4
0001/0
همنوایی

34/ 0-
57/6
0001/0
گفت‌وشنود
شایستگی

68/30

0001/0

37/0

13/0
25/0
48/4
0001/0
همنوایی

16/0-
98/2
003/0
گفت‌وشنود
وابستگی

08/48

0001/0

45/0

20/0
36/0
61/6
0001/0
همنوایی

14/0-
56/2
011/0

نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که هر دو بعد الگوهای ارتباطی خانواده، 26 درصد از تغییرات بعد خودپیروی، 13درصد از تغییرات بعد شایستگی و 20 درصد از تغییرات بعد وابستگی( ارتباط داشتن )را تبیین می‌کنند. همان‌طور که در جدول می‌توان مشاهده کرد، متغیر گفت‌وشنود با هر سه متغیر خودپیروی، شایستگی و وابستگی رابطه‌ی مثبت و معنادار ( 0001/0 P ، 23/0/= )، ( 0001/0 P ، 25/0/= )، ( 0001/0 P ، 36/0/= ) دارد. متغیر همنوایی نیز می‌تواند هر سه بعد نیازهای روان‌شناختی بنیادی( خود پیروی ( 0001/0 P ، 34/0- /= )، شایستگی ( 003/0 P ، 16/0- /=

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، جمع آوری اطلاعات، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط