دانلود پایان نامه ارشد درمورد اقلام تعهدی، قلام تعهدی، تقارن زمانی سود، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

نزولی، هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه تبلیغات بر محافظهکاری اثر منفی و معکوس دارند. اما شاخص ذخیره کاهش ارزش موجودی تحت روش لایفو، اثر مثبتی بر محافظهکاری دارد.
2-6-1-3- تحقیق بال و همکاران
بال و همکاران(2000) طی تحقیقی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که در کشورهایی که قوانین آنها بر اساس عرف جامعه تعیین میشود (مانند آمریکا، استرالیا، انگلستان و کانادا) در مقایسه با کشورهایی که فاقد قوانین عرفی هستند (مانند فرانسه،آلمان و ژاپن) استفاده از ارقام منتشر شده صورت هایمالی در قراردادها باعث میشود که ارقام سود، بسیار محافظهکارانه گزارش شوند.
2-6-1-4- تحقیق گیول، سرینیدهای و شیح
گیول، سرینیدهای و شیح(2002) در تحقیق خود، اثر رکود اقتصادی در کشور هنگ کنگ را روی میزان محافظهکاری به کار رفته در حسابداری و نیز رابطهی بین حسابداری محافظهکارانه و حقالزحمههای حسابرسی را در قبل و در طول دوره رکود اقتصادی مورد بررسی قرار دادند.نتایج تحقیق آنها بیانگر این بود که سطح محافظهکاری به کار رفته در شرکتهای هنک کنگی در دوره رکود اقتصادی نسبت به دوره قبل از رکود کمتر شده است. یافتهی دیگر تحقیق آنها این بود که اگر درجه محافظهکاری در گزارشگری مالی بیشتر باشد، به دلیل اینکه در این حالت حسابرسان به بررسی های کمتری برای کشف اشتباهات نیاز دارند، حقالزحمههای حسابرسی کمتر خواهد شد و با لعکس.

2-6-1-5- تحقیق احمد
احمد(2002) با انجام تحقیقی به این نتیجه رسید که محافظهکاری حسابداری مانع سرمایهگذاری مدیران در پروژههای با بازدهی منفی می شود. همچنین رابطه مستقیمی بین درصد سهام متعلق به اعضای هیئت مدیره و محافظهکاری وجود دارد.

2-6-1-6- تحقیق لافاند و واتس
لافاند و واتس(2006) در مقاله خود، اثر نامتقارن بودن اطلاعات بين مديران و سرمايهگذاران شركت را روي محافظهكاري به كار رفته بررسي كردند. آنها مشاهده كردند كه در شركتهاي داراي عدمتقارن اطلاعاتي زياد بين سرمايهگذاران و مديران، صورتهاي مالي در رابطه با سود، اطلاعات كمتر و در رابطه با زيانهاي شركت اطلاعات بيشتري دارد. به علاوه، آنها دريافتند كه شناسايي نامتقارن سودها و زيانها در صورتهاي مالي با بيشتر شدن نا متقارن بودن اطلاعات افزايش پيدا ميكند. نتايج همسان با اين موضوع بود كه سرمايهگذاران به دليل كاهش مشكلات مربوط به نمايندگي، خواستار اعمال رويههاي محافظهكارانه هستند. همچنين ميزان محافظهكاري به كار رفته در گزارشگري مالي با افزايش عدمتقارن اطلاعاتي افزايش پيدا ميكند و محافظهكاري به كاهش عدمتقارن اطلاعاتي بين سرمايهگذاران و مديران كمك ميكند.
2-6-1-7- تحقیق مهنرام و بلچندرام
مهنرام و بلچندرام(2006) با توجه به تحقیقات خود مشاهده کردند که رابطه ارزشی درآمدهای گزارش شده به صورت محافظهکارانه در رابطه با قیمت سهام، بیشتر از رابطه ارزشی درآمدهای گزارش شده غیرمحافظهکارانه است و نتیجه گرفتند که احتمال کمی وجود دارد که گزارشگریِ محافظهکارانه عامل اصلی کاهش رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری باشد. در اين مقاله، ارتباط بين محافظهكاري و رابطه ارزشي اطلاعات حسابداري در طول زمان مورد بررسي قرار گرفت. مهنرام بلچندرام پيشبيني ميكردند كه رابطه گفته شده چندان مشخص و واضح نباشد و اين دو، روابط مختلفي ممكن است با يكديگر داشته باشند و چنين نتيجهاي هم گرفتند. در اين مقاله، محافظهكاري به وسيله مدلهاي پيشبيني شده افرادي همچون بيور و رايان(200)، پنمان و ژانگ(2002)، ليو و نيسيم(200) و باسو(1997) اندازه گيري شد.
يكي از نتايج استنباط شده در اين مقاله اين بود كه رابطه ارزشي اطلاعات حسابداري در موسساتي كه محافظهكاري آنها در حداقل ممكن است، كمترين مقدار را به خود اختصاص مي دهد. مطالعات قبلي بيان مي نمود كه يكي از دلايل وجود محافظهكاري مي تواند به علت به هزينه بردن مستقيم مخارجي همچون تحقيق و توسعه باشد؛ اما در اين تحقیق، مشاهده شد كه رابطه ارزشي اطلاعات حسابداري در مؤسساتي كه مخارج تحقيق و توسعه را به عنوان دارايي نامشهود شناسايي نميكنند، كاهش پيدا نميكند.
همچنين در اين مقاله نتيجه گرفته شد كه يك رابطه منفي بين محافظهكاري اندازهگيري شده با استفاده از روش انحراف از ارزش دفتري و محافظهكاري اندازهگيري شده به وسيله روش نامتقارني اطلاعات وجود دارد. در اين مقاله، افزايش نامتقارن بودن اطلاعات در طول زمان براي مؤسساتي كه ارتباط ارزشي اطلاعات آنها كاهش يافته بود مشاهده نشد.
به طور كلي نتايج اين تحقيق نشان داد كه افزايش محافظهكاري نميتواند باعث كاهش رابطه ارزشي اطلاعات حسابداري شود. البته يافتههاي اين تحقيق به مانند نتايج بسياري از تحقيقات انجام شده مرتبط، نشان دهنده اين است كه محافظهكاري بر گزارشگري مالي تأثيرگذار است.
2-6-1-8- تحقیق اسكات ديلمن70
اسكات ديلمن (2006) با استفاده از سه تقريب متفاوت براي محافظهكاري مشاهده كرد كه رابطه معکوس بين درصد مديران داخلي شركتها و ميزان محافظهكاري به كار رفته در آن شركتها وجود داشته و يك رابطه مثبت بين درصد سهام به تملك درآمده توسط مديران بيروني شركت و ميزان محافظهكاري وجود دارد. اين نتايج بعد از كنترل كردن متغيرهايي مانند اندازه شركت، مالكيت نهادي، نوع صنعت، اهرم، فرصتهاي رشد و ساير ويژگي هاي غير قابل مشاهده كه در طول زمان ثابت هستند بدست آمد.
در اين تحقيق، مزاياي محافظهكاري كه به وسيله بال(2001) و واتس(2003) پيشبيني شده بود مورد آزمون قرار گرفت. در ابتدا، با استفاده از روش ارزش بازار و روش اقلام تعهدي براي سنجش ميزان محافظهكاري، نتيجه گرفته شد كه محافظهكاري با سوددهي آتي شركت مرتبط است. اين شواهد همسان با اين نظريه است كه مديران در شركتهاي با محافظهكاري بالا، كمتر احتمال دارد كه در پروژههاي با خالص ارزش فعلي71 منفي سرمايهگذاري كنند. نتيجه دوم اين بود كه در شركتهاي با محافظهكاري بالا، پروژههاي با خالص ارزش فعلی منفي با سرعت بيشتري نسبت به پروژه هاي با خالص ارزش فعلی مثبت شناسايي مي شوند. نتيجهی سوم نيز اين بود كه رابطه ضعيفي بين محافظهكاري و پرداختهاي اضافي به مديران وجود دارد. به طور كلي شواهد نشان دهنده وجود رابطه بين حاكميت شركتي و محافظهكاري بود.
2-6-1-9- تحقیق دتریش، مولر و ریدل72
دتریش، مولر و ریدل (2006) با بررسی معیار عدمتقارن زمانی در اندازهگیری محافظهکاری(معیار باسو) ویژگیهایی از روش عدمتقارن زمانی را مشخص کردند که در صورت نبود شرایط محدودکننده(شرایط آزمایشگاهی) به سوگیری در آزمون آماری منجر می شود، در حالی که به ندرت در مطالعات تجربی میتوان این شرایط محدود کننده را تأمین کرد. آنها با به کارگیری مجموعهای از دادههای فاقد عدمتقارن زمانی در سود گزارش شده، نشان دادند که این سوگیری باعث رسیدن به شواهدی دال بر وجود محافظه کاری میشود.
2-6-1-10- تحقیق رویچودهاری و واتس
رویچودهاری و واتس(2007) رابطهی بین عدمتقارن زمانی سود و زیان و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری را به عنوان معیارهای محافظهکاری شرطی و غیرشرطی، مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی بین این دو معیار سنجش محافظهکاری بود. همچنین آنها یافتند که هر چه دوره برآورد معیار عدمتقارن زمانی سود طولانیتر شود، این رابطه منفی کمتر می شود. در دورههای سه ساله رابطه این دو معیار مثبت خواهد شد.
2-6-1-11- تحقیق بال و کوتاری
بال و کوتاری (2007) با بکارگیری یک مدل اقتصاد سنجی به بررسی اعتبار مدل باسو در اندازهگیری محافظهکاری پرداختند. آنها نشان دادند که با فرض نبود عدمتقارن زمانی سود، معیار باسو فاقد سوگیری است. همچنین آنها به روش اقتصاد سنجی به تشریح تحلیلهای رویچودهاری و واتس(2007) پرداخته و بیان نمودند که انتظار می رود رابطه منفی بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) و عدم تقارن زمانی در اتدازهگیری محافظهکاری، ناشی از چگونگی انعکاس تغییر انتظارات بازار در رابطه با فرصتهای رشد شناسایی نشده در سود حسابداری باشد. تحلیل آنها از نظر اقتصاد سنجی، معیار عدمتقارن زمانی سود را به خوبی اثبات و توجیه نمود.
2-6-1-12- تحقیق پای73
پای (2007) در مطالعه خود، تأثیر اعمال نظر مدیر از طریق اقلام تعهدی بر محافظهکاری در حسابداری را مورد بررسی قرار داد. نتایج تجربی حاکی از این بود که محافظهکاری در حسابداری اساساً قابل انتساب به اقلام تعهدی غیرمنتظره است و نه اقلام تعهدی مورد انتظار. به هر حال، این استنباط بهتر است با احتیاط تفسیر شود، زیرا برداشتهای مختلف درباره تأثیر نسبی اقلام تعهدی مورد انتظار و غیرمنتظره بستگی به مدلهای اقلام تعهدی دارد.
2-6-1-13- تحقیق خان و واتز74
خان و واتز (2009) در مقالهای اندازه گیری مولفههای محافظهکاری به صورت معیارهای کمی را مورد بررسی قرار داند. آنها دریافتد که واحدهای تجاری که سرمایهگذاریهای بلندمدتِ بیشتری دارند و اطلاعات غیرشفاهی را ارائه میکنند، رویههای حسابداری محافظه کارانه بیشتری به کار میبرند. همچنین افزایش محافظهکاری حسابداری از عوامل ایجاد نابرابری و اطمینان کمتر در مورد آن واحد تجاری است.
2-6-1-14- تحقیق چی، لیو و وانگ
چی، لیو و وانگ(2009) در مقالهای که در آن میزان محافظهکاری به وسیله معیار خان و واتز(2007) اندازهگیری می شد، رابطه بین حسابداری محافظهکارانه و حاکمیت شرکتی را مورد آزمون قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که حسابداری محافظه کارانه به عنوان جانشینی برای مکانیسم حاکمیت شرکتی در کاهش دادن مشکلات مربوط به هزینههای نمایندگی عمل میکند. زمانی که بیشتر سهام شرکت توسط سرمایهگذاران نهادی خریداری شده است، تقاضا برای حسابداری محافظهکارانه کمتر می شود. از طرف دیگر، در شرکتهایی که در آنها مدیران اجرایی به طور همزمان ریاست هیئتمدیره را نیز بر عهده می گیرند تقاضا برای حسابداری محافظهکارانه برای جبران ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی افزایش پیدا می کند.
2-6-1-15- تحقیق چان، لين و استرانگ75
چان، لين و استرانگ (2009) اثرات مختلف محافظهكاري را به وسيله امتحان كردن اينكه آيا محافظهكاري بر مبناي ترازنامه و محافظهكاري بر مبناي بازار، اطلاعات متفاوتي را در رابطه با كيفيت درآمدهاي موسسه به سهامداران مي دهد يا نه، بررسي كردند. به عقيده آنها، دو نوع محافظهكاري مي تواند وجود داشته باشد: محافظهكاري بر مبناي ترازنامه كه مربوط به ارائه كمتر از واقع ارزش دفتري داراييهاي شركت مي باشد و محافظهكاري بر مبناي بازار كه مربوط به شناسايي سريعتر زيانها در قياس با سودها مي باشد.نتايج اين تحقيق نشان داد كه بعد از كنترل كردن متغيرهايي مانند اندازه شركت، بتا و اهرم، شركتهاي با درجه بالاتري از محافظهكاري بر مبناي ترازنامه، هزينه سرمايه پايينتري دارند. در مقابل، موسسات داراي محافظهكاري بر مبناي بازارِ بالاتر، هزينه سرمايهی بالاتري به علت اطلاعات پر ريسك دريافت شده توسط سرمايهگذاران خواهند داشت.
2-6-1-16- تحقیق جینگ لی76
جینگلی (2009) در تحقیق خود تحت عنوان «حسابداری محافظهکارانه، قراردادهای بدهی و نهادهای مالی» نقش حسابداری محافظهکارانه را در قراردادهای بدهی مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق نشان داد که تقاضا برای حسابداری محافظهکارانه در قرار دادهای بدهی وابسته به دوباره مورد مذاکره قرار گرفتن قرارداد بدهی و تجدید آن و نیز هزینه تجدید بدهی است. زمانی که قرارداد بدهی نمیتواند تجدید شود و یا هزینه تجدید بدهی بالا است، اِعمال رویههای حسابداری محافظهکارانه باعث کاهش کارایی قرارداد بدهی میشود. وی نتیجه گرفت زماتی که هزینه تجدید قرارداد بدهی بالا است، حسابداری محافظهکارانه نامربوط خواهد بود.
2-6-1-17- تحقیق فلسان77
فلسان78(2009) در تحقیقی که انجام داد رابطه بین ساختار رقابتی و حسابداری محافظهکارانه را مورد بررسی قرار داد. او نتیجه گرفت که میزان و شدت رقابت در بازارهای محصول یک عامل برای بکارگیری رویههای حسابداری محافظهکارانه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازده سهام، سود حسابداری، بازده غیر عادی، اطلاعات حسابداری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، هزینه سرمایه