دانلود پایان نامه ارشد درمورد اقتصاد باز، اقتصاد بازار، عرضه و تقاضا، هزینه سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

ي کند. در آمار توصیفی که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شود. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی، درصد – و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار، انحراف استاندارد و. . . نیز قابل ذکر است.
محقق با استفاده از روش هاي آمار استنباطي، عملکرد يا ارتباط بين دو يا چند متغير و يا رابطة علت و معلولي آنها را مورد بررسي قرار مي دهد و يا پيش بيني مي کند.
به عبارت ديگر، محقق به کمک آمار استنباطي، نه فقط به آنچه که هست پي ميبرد بلکه در مي يابد که در صورت تغيير يک متغير، در متغير ديگر چه اتفاقي خواهد افتاد. همچنين براساس داده هاي جمع آوري شده دربارة يک گروه کوچک، استنتاج ها و تعميم هايي دربارة گروه هاي مشابه و يا بزرگتر به عمل مي آورد.
در آمار استنباطی به آزمون فرضیه های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می شود. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، تی- دانشجوئی، رگرسیون، آنالیز واریانس و. . . در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد.
براي تحلیل کلیت الگوي رگرسیونی از آماره F و براي معناداري ضرایب پارامترهاي الگوي رگرسیون از آماره T استفاده می شود. براي انجام تحقیق ابتدا داده هاي جمع آوري شده در صفحه گسترده اکسل وارد می شوند و محاسبات اولیه مورد نیاز انجام خواهد گرفت. سپس تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از مدل هاي رگرسیون چند متغیره و به شکل مقطعی و با استفاده از نرم افزار Eviewsانجام می شود.
نتیجه گیری
در این فصل در مورد کلیات تحقیق صحبت شد. اهداف تحقیق به تفکیک و به سه صورت اهداف علمی ،کاربردی و ضرورت های خاص تحقیق بیان شد. سپس فرضیه پژوهش آورده شد. این پژوهش شامل یک فرضیه می باشد. در ادامه این فصل مدل آزمون فرضیه بیان شد. در مورد متغیرهای مستقل ، وابسته و کنترلی و نحوه اندازه گیری آنها صحبت شد. متغیر های این پژوهش شامل یک متغیر مستقل ، یک متغیر وابسته و پنج متغیر کنترلی است.
در ادامه فصل یک پایان نامه نحوه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق که شامل روش کتابخانه ای و روش میدانی است ، توضیح داده شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و نرم افزار های مورد استفاده برای انجام این پژوهش نیز در پایان این فصل از پایان نامه آورده شد.

مقدمه
از آنجایی که موضوع تحقیق حاضر به بررسی رابطه ساختار بازار و هزینه سرمایه می باشد، لذا در ابتدا باید بیان کنیم که منظور از این دو مفهوم چیست؟که برای این منظور به تعریف بازار و سپس عناصر تشکیل دهنده بازار و از آن طریق به تعریف ساختار بازار که یکی از عناصر تشکیل بازار است می پردازیم. در این تحقیق ساختار بازار با استفاده از شاخص هرفیندال – هرشمن طی یک دوره 5 ساله اندازه گیری گردید. در ادامه به تعریف هزینه سرمایه، اهمیت آن و کاربردهای هزینه سرمایه خواهیم پرداخت. هزینه سرمایه نیز با استفاده از روش CAPM بدست آمده است.
در نهایت پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با تحقیق حاضر بیان می شود.
تعریف بازار
مبادله، یكی از اصلی ترین نیازهای بشر بوده و هست. بازار نهادی است كه امكان مبادله را فراهم می كند. با وجود این كه مسائل مطرح شده در اقتصاد خیلی گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ویژگی خاصّی دارند و تمام قسمت ها را تحت تاثیر قرار می دهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار می گیرند و با تعیین قیمت، نحوه ی تخصیص منابع و چگونگی توزیع را معیّن می كنند. امروزه بازارها اعم از بازار كالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خیلی گسترده شده اند. این بازارها در بیش تر كشورها تحت تاثیر نظریات اقتصاد سرمایه داری عمل می كنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدری بالا است كه از آن به «اقتصاد بازار» نیز یاد می كنند.
وقتی از بازار سخن به میان می آید، عامه مردم به مفهوم جغرافیایی بازار توجه می کنند و یک منطقه ی پر رفت و آمد از شهر را به خاطر می آورند که دارای مغازه ها، حجره ها و سراهای بسیار است. این برداشت از بازار درست ولی ناقص است و اگر برای بازارهای گذشته مناسب بود، برای بازارهای کنونی مناسب نیست. زیرا امروزه توسعه ی حمل ونقل، ارتباطات، فعالیت های بانکی و. . .، تماس بین خریداران و فروشندگان را از مسافت های بسیار دور امکان پذیر ساخته است. بنابراین می توان بازار را به یکی از دو بیان زیر که در عین حال مکمل هم دیگرند، تعریف کرد:
الف – هر واحد بازرگانی یا تولیدی، در فضای اقتصادی جامعه خود فعالیت می کند. این فضای اقتصادی را که شامل خریداران، فروشندگان، واسطه های معاملات بازرگانی، بنگاه های پولی و مالی، بنگاه های کاریابی، بنگاه های حمل و نقل و. . . است، می توان از نظر آن واحد بازرگانی یا تولیدی “بازار” به حساب آورد.
ب- بازار یک کالا یا خدمت شامل قلمرو مشخصی است که در درون مرزهای آن خریداران و فروشندگان آن کالا یا خدمت با یکدیگر تماس می گیرند و در رفع نیازهای خود می کوشند و سرانجام براساس عرضه وتقاضای آنان، قیمت یکسانی برای آن کالا یا خدمت پدید می آید و تمامی مبادلات آن کالا یا قیمت با این قیمت صورت می گیرد. گاهی این قلمرو به وسعت یک شهر، گاهی به وسعت یک استان، گاهی به وسعت یک کشور، گاهی به وسعت یک منطقه از جهان و گاهی هم به وسعت تمام جهان است.
بنابراین می توان گفت هرگاه شرایط مساعد برای مبادله کالا و خدمات بین خریدار و فروشنده فراهم شود، درواقع یک بازار تشکیل شده است. خواه خریدار و فروشنده دربازار حضور فیزیکی داشته باشندیا بدون حضور فیزیکی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
امروزه به دلیل تخصصی ترشدن بازارها حجم وسیعی ازمبادلات بدون دیدن تمامی کالاو فقط با مشاهده ی نمونه و از راه تماس غیر مستقیم صورت می گیرد.
برای بازار تعاریف فراوانی در متون اقتصادی به چشم می خورد كه می توان گفت یكی از علل تفاوت آن ها تلقی گوناگون گویندگان این تعاریف از مفهوم بازار است. این جا چند نمونه از این تعاریف را با توضیح مختصری باز می گوییم:
بازار مكان و یا موقعیتی است كه در آن خریداران و فروشندگان، كالاها و خدمات و منابع را خرید و فروش می كنند. برای هر كالا، خدمت یا منبعی كه در اقتصاد خرید و فروش می شود، بازاری وجود دارد (سالواتوره، ۱۳۷۲: ص۱۰).
این تعریف دو ویژگی دارد:
الف) بازار را به مكان یا موقعیت تعریف كرده است. این تعریف هم با بازارهای امروزی سازگار است و هم با بازارهای اولیه در زمانهای قدیم كه اقتصاد بسیار ساده بود و مردم برای مبادله ی كالاها در مكان های خاصی گرد هم جمع می شدند.
ب) عام است و شامل بازار كالاها و خدمات و منابع می شود.
بازار عبارت از شبكه ی روابط بین مبادله كنندگان یا تمركز سازمان یافته ی برخورد عرضه و تقاضای مربوط به كالاها و خدمات معیّن است (منتظر ظهور، ۱۳۶۹: ص۱۲۹).
این تعریف بازار را به مكان و موقعیت منحصر نكرده؛ بلكه در عین این كه شامل بازارها در زمان های گذشته می شود، با وضعیت فعلی نیز كه با گسترش امكانات ارتباطی، مبادلات از مكان و موقعیت خاص فراتر رفته نیز سازگار است. ویژگی دوم این تعریف این است كه فقط شامل بازار كالاها و خدمات می شود.
بازار فرایندی است كه در آن، رویارویی خریداران و فروشندگان یك كالا با یك دیگر، قیمت و مقدار كالا را تعیین می كند (موئلسن، بی تا: ص۸۰).
این تعریف نیز محدویت زمان و مكان را حذف كرده است. پس با وضعیت بازارهای امروزی سازگارتر است. همچنین فقط بازار كالاها و خدمات را مدنظر قرار داده است. امّا نكته ی بسیار مهم این است كه كاربردهای اصطلاح «بازار» امروزه از آن چه در این تعاریف آمده نیز فراتر می رود. در متون اقتصادی، اصطلاح «اقتصاد بازار» به اقتصادهایی اطلاق می شود كه گرچه دولت، دخالت های فراوانی در اقتصاد دارد، قسمت بیشتر ثروت ها و وسائل تولید در دست بخش خصوصی است و مكانیزم بازار عمده ی فعالیت ها را هماهنگ می كند. در این صورت، مقصود از اقتصاد بازاراقتصادی است كه پارامترهای اصلی آن از قبیل تولید، توزیع و مصرف به وسیله ی سازوكار عرضه و تقاضا معیّن می شود. در این اقتصادها سؤالات اصلی كارگزاران اقتصادی به وسیله ی سازوكار عرضه و تقاضا پاسخ داده می شود. این سؤالات عبارتند از: چه باید تولید كرد؟ چگونه باید تولید كرد؟ توزیع باید به چه نحو باشد؟ منابع موجود در اقتصاد چگونه باید به بخش های گوناگون تخصیص یابد؟ حفظ موقعیت اقتصادی جامعه به چه نحو امكان پذیر است؟ (لفت ویچ، ۱۳۵۴: ص۲۰). در اقتصاد بازار، قیمتی را كه در اثر تعامل عرضه و تقاضا تعیین می شود، تعیین كننده ی جواب سؤالات مذكور می دانند.
بازار به مجموعه‌ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا یا خدمت اطلاق می‌شود. از نظر تاریخی، بازار به محلی اطلاق می‌شود که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا یا خدمات به آن مراجعه می‌کنند. اما اقتصاددانان به مجموعه خریداران و فروشندگانی که به خرید و فروش کالا یا خدمات خاصی مبادرت می‌کنند، بازار می‌گویند. از دیدگاه بازاریابی، مجموعه خریداران، بازار را تشکیل می‌دهند. در عین حال، کلمه بازار بعضاً به مجموعه‌هایی غیر از مشتریان یا خریداران نیز اطلاق می‌شود مانند بازار نیروی کار یا بازار رای.
هرشبکه ای که خرید و فروش کالاها و خدمات در آن انجام پذیرد بازار نامیده می شود. بازار نباید لزوماً وجود مادی داشته و فضای مشخصی را در بر گرفته باشد. به عنوان مثال بازار معاملات سهام در سطح جهانی بازاری است که عملیات آن صرفاً از طریق شبکه مخابرات بین المللی انجام می گیرد و در مجموع جای معینی ندارد. در اغلب رشته های اقتصاد عصر حاضر بازار نقش اساسی دارد، زیرا در اقتصاد بازار آزاد تخصیص منابع از طریق بازار انجام می گیرد. در اقتصاد سنتی ایران بازار معمولاً مکانی مسقف بوده که در آن صنف های مختلف در راسته های خاص خود به داد و ستد اشتغال داشته اند. بدین ترتیب بازار سنتی به دلیل مرکزیتی که در امور اقتصادی و تجاری داشت خود به خود به مرکز زندگی سیاسی نیز تبدیل می شد.
به هر حال به کوتاه ترین بیان می توان گفت بازار به مکانی گفته می شود که خریداران و فروشندگان برای خرید و فروش گرد هم می آیند.
بازار دارای دو بعد کالایی و جغرافیایی است. یعنی می توان مرزهای بازار را بر حسب کالایی که در آن به فروش می رود مشخص نمود و یا اینکه بر حسب ناحیه جغرافیایی که یک کالای معین در آن به فروش می رسد، بازار را تعریف کرد.
اجزاء اصلی یک بازارچه در سطح خرد و چه در سطح کلان عبارتنداز:
الف – عرضه کنندگان کالاها یا خدمات، که با انگیزه حـــداکثر کردن سود در بازار فعالیت می نمایند.
ب- تقاضاکنندگان کالاها یا خدمات، که با انگیزه حداکثرکردن رفاه سعی می کنند باتوجه به محدودیتهای بودجه ای که پیش روی دارند، بهترین کالاها و خدمات را برای افزایش سطح رفاه خود خریداری نمایند.
ج – مدیریت بازار، درحالت آرمانی که بازار کامل است این مدیر بازار به تعبیر اقتصاددانان نوعی «دست نامرئی» می باشد. در اقتصادهایی که بازارها کامل نیستند ممکن است ترکیبی از این «دست نامرئی»، همراه با دستورات ومقررات دولتی و یا انحصارگران غیردولتی درنهایت بازار را مدیریت نمایند. درواقعیت غالباً بازارها کامل نیستند و مدیریت بازار به تعبیر فوق نوعی مدیریت مشاع بین آن دست نامرئی و دولت است.
در مباحث اقتصادی وقتی از بازار یک کالای خاص سخن می گوییم، منظور ارتباط خریداران و فروشندگان آن کالا و نحوه ی رفتار و عکس العمل آنها نسبت به تغییر عوامل اقتصادی است و نه ضرورتا، مکان خاصی که به اصطلاح بازار نامیده می شود. از این رو وقتی، برای مثال، بازار کالایی مثل روغن نباتی را مطالعه می کنیم، در واقع، وضعیت خریداران و فروشندگان این کالا و نیز منطقی را که بر رفتارشان حاکم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد هزینه سرمایه، ساختار بازار، روش تحقیق، روش شناسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ساختار بازار، عرضه و تقاضا، بازار کار، شکست بازار