دانلود پایان نامه ارشد درمورد افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه
محقق
پکتین حاصل شده از مرکبات و نیشکر توانایی کاهش کشش بین سطحی و پایدار سازی امولسیون ها را در غلظت کم داشت. ساختار شیمیایی، وزن مولکولی، درجه استیلاسیون و مقدار پروتئین موجود در پکتین یر خواص امولسیون کنندگی آن بسیار موثر است (62).

کشش بین سطحی، اندازه گیری اندازه ذرات، استیلاسیون و متیلاسیون،
تاثیر نوع پکتین (سیب، مرکبات، نیشکر) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی امولسیون های روغن در آب
J. Leroux et al. 2003
پکتین ها با وزن مولکولی کمتر در پایدارسازی موثر تر هستند. دپلیمریزه شدن تا حد معینی توانایی پکتین را در پایدارسازی بالا می برد که علت آن در دسترس شدن باقی مانده پروتئین و کوتاه تر شدن شاخه جانبی جهت قرار گیری بر میان سطح و در پی آن ایجاد دافعه الکترواستاتیک می باشد (70).

اندازه گیری اندازه ذرات، اندازه گیری جذب بر میان سطح، اندازه گیری ترکیب قندی و گرانروی ظاهری
تاثیر خواص امولسیون کنندگی پکتین های دپلیمریزه و صمغ عربی
M. Akhtar et al. 2001
صمغ Fenugreek در غلظت پایین توانایی تولید امولسیون هایی پایدار تر با اندازه ذرات کوچکتر، کاهش بیشتر کشش بین سطحی را دارند. ترکیب قندی و ساختار شیمیایی تاثیر معناداری بر پایدارسازی امولسیون ها دارد (28).

اندازه گیری کشش بین سطحی، اندازه گیری اندازه ذرات و گرانروی ظاهری
تاثیر خواص امولسیون کنندگی چهارده هیدرو کلوئید مختلف
X. Huang et al. 2001
ساختار شیمیایی تاثیر معنادار بر خواص امولسیون کنندگی صمغ ها دارد. گرانروی مجموع دو صمغ از هر کدام از صمغ ها بالاتر است. هر دو صمغ دارای اثر سینرژیستی بر پایداری دارند. گرانروی ظاهری تحت تاثیر مقادیر پیروات زانتان قرار می گیرد و اندازه ذرات به حضور آرابینوگالاکتان صمغ عربی بستگی دارد (72).
اندازه گیری اندازه ذرات، خواص رئولوژیک و خواص ساختاری با NMR
تاثیر افزودن مخلوط زانتان و صمغ عربی بر پایدارسازی امولسیون های روغن در آب
S.Desplanques et al.2011
افزودن مالتودکسترین به امولسیون های حاوی Tween80 تاثیر معناداری بر پایداری و رئولوژی امولسیون ها داشت. افزودن مقادیر بیش از حد بحرانی مالتو دکسترین باعث ایجاد رفتار شل شونده به برش و Depletion flocculation امولسیون ها می شود. افزایش غلظت مالتودکسترین بر مقادیر میانگین قطر حجمی قطرات نداشت (71).
اندازه گیری اندازه ذرات، خواص رئولوژیک و پتانسیل زتا
تاثیر افزودن مالتودکسترین بر پایداری و رئولوژی امولسیون های روغن در آب
U. Klinkesorn et al.2004
با افزایش مقادیرهر دو صمغ و روغن مقادیر مدول ویسکوز و الاستیک سیستم امولسیونی افزایش می یابد. رفتار ویسکوالاستیک و شل شونده با برش با افزایش صمغ افزایش می یابد. پایداری امولسیون ها به دلیل ایجاد شبکه شبه ژل یا ایجاد شبکه سه بعدی از تجمع قطرات افزایش می یابد
اندازه گیری اندازه ذرات، خواص رئولوژیک پایا و ناپایا
ویژگی های رئولوژیک امولسیون های حاوی مخلوط دو صمغ زانتان و گوار
G. Lorenzo et al.2008

جدول 2-2- مطالعات مربوط به تاثیر افزودن توام پلی ساکارید و پروتئین ها در پایدارسازی امولسیون های روغن در آب
نتیجه
تکنیک های مورد مطالعه
متغیر های مورد مطالعه
محقق
در 3 و5pH با افزایش غلظت صمغ بار ذرات قطرات کاهش یافت که نشان دهنده جذب صمغ بر سطح قطرات است و به دلیل جاذبه الکترواستاتیک بین صمغ و پروتئین در دو وpH تجمع قطرات رخ می دهد و امولسیون ها ناپایدار می شوند. در 6pH کمپلکس پروتئین و پلی ساکارید در میان سطح آب و روغن قرار می گیرد و پایداری بهبود می یابد (42).
اندازه گیری پتانسیل زتا و اندازه ذرات
تاثیر افزودن کاراگینان وpH بر روی پایدارسازی امولسیون روغن در آب حاوی بتالا کتوگلوبین
Y.Suk Gu et al.2005
در pH 7 افزودن پکتین اثری بر رفتار رئولوژیکی و اندیس creaming امولسیون ها نخواهد داشت. حضور پکتین باعث افزایش ویسکو الاستیسیته امولسیون می شود. تاثیر غلظت افزودن پکتین نشان داد که مقادیر اندک پکتین(0.1%) باعث جدایش فازی در امولسیون می شود در حالی که حضور پکتین های آزاد سبب Depletion flocculation شده بود غلظت بهینه (0.8%) پکتین نرخ Creaming را کاهش داد و باعث حداکثر پایداری این سیستم شد (60).
اندازه گیری پتانسیل زتا ، اندازه ذرات و خواص رئولوژیک
تاثیر افزودن پکتین با متوکسیل بالا وpH بر روی پایدارسازی امولسیون روغن در آب حاوی سدیم کازئینات
E. Dickinson et al.1998
pH5-3)) سدیم کازیئنات قادر به مقاوم کردن امولسیون ها به دو نوع ناپایداری (flocculation، coalescence,) نبود که علت آن بار نسبی کم قطره می باشد. .درpH 5 و در حضور پکتین و به واسطه ی وجود نیروهای الکترواستاتیک بین پکتین و سدیم کازئینات پایداری امولسیون ها بهبود می یابد. د.حداکثر پایداری این سیستم درpH نزدیک بهpH ایزوالکتریک سدیم کازیئنات بدست آمد زیرا درpH های کمی بالاتر از نقطه ی ایزوالکتریک سدیم کازیئنات، پکتین با بار الکتریکی منفی جذب لایه سدیم کازیئنات روی سطح قطرات شده وبه دلیل افزایش دافعه فضایی و الکترو استاتیک بین قطرات ، پایداری قطرات به مجتمع شدن بهبود یافته و نرخ creaming کاهش می یابد (14).
اندازه گیری پتانسیل زتا ، اندازه ذرات و خواص رئولوژیک
اثر نوع پکتین و(7-3) pH بر روی خصوصیات و پایداری امولسیون های o/w پایدار شده با سدیم کازیئنات
J.Surh et al. 2005
pH های بالاتر از نقطه ایزوالکتریک سدیم کازیئنات،افزودن مقادیر اندک از صمغ گوار(1/0-2/0 %) باعث افزایش جدایش فازی شد که به علت bridging flocculationمی باشد.با افزایش غلظت پلی ساکارید(1%) و محتوی روغن به دلیل تشکیل شبکه سه بعدی و تحمل اثرات نیروی گرانش جدایش فازی کاهش می یابد.در این مطالعه اثرسینرژیستی نمک و صمغ گوار نیز بر روی پایداری به creaming امولسیون روغن درآب بررسی شد در این مورد حضور نمک باعث افزایش میاکنش های جاذبه ای شده و ایجاد شبکه با الاستیسیته بیشتر می کند ودر نتیجه پایداری به دو فاز شدن افزایش می یابد (55).
اندازه گیری پتانسیل زتا ، اندازه ذرات و خواص رئولوژیک
تاثیر pH و نسبت بیوپلیمر بر میانکنش های سدیم کازئینات و صمغ گوار در امولسیون های روغن در آب
N. Neirynck et al. 2006
در7 pH با افزایش غلظت کربوکسی متیل سلولز ، سطح پوشش دهی با پروتئین (β-casein ) افزایش می یابد.اندازه گیری ها با پ تانسیل زتا می دهد که در (5-4) pHکربوکسی متیل سلولز بر روی قطرات پوشش دهی شده با سدیم کازئی در امولسیون های با pH های اسیدی در حضور مقادیر بالای کربوکسی متیل سلولز( 0.3 wt%) پایداری امولسیون تا 60 روز افزایش می یابد،که به دلیل تشکیل ساختار های چند لایه برسطح قطرات روغن می باشد.در 4pH و در حضور غلظت بالای نمک، کربوکسی متیل سلولز از سطح روغن جدا می شود که در پی آن پایداری امولسیون کاهش می یابد قرار می گیرد.
اندازه گیری پتانسیل زتا ، اندازه ذرات و خواص رئولوژیک
افزودن کربوکسی متیل سلولز در پایدار سازی امولسیون روغن در آب با سدیم کازئینات در pH(7-4)
Q. Zhao et al. 2006
افزودن صمغ زانتان قبل از هموزنیزاسیون بر اندازه ذرات ذرات تاثیری ندارد هم چنین غلظت های کمتر از 0.2 % باعث فلوکلوله شدن قطرات روغن و کاهش پایداری و در نهایت جدایش فازی شد.در غلظت های بالاتر از صمغ زانتان اندیس creaming بهبود یافت که به علت ایجاد شبکه gel-like زانتان بوده است. در غلظت 3 % سدیم کازئینات و در غیاب صمغ زانتان فلوکوله شدن روغن و کاهش اندیس creaming رخ داد که علت این ناپایداری، مجتمع شدن سدیم کازئینات جذب نشده و در نهایت depletion flocculation می باشد (52).

اندازه گیری پتانسیل زتا ، اندازه ذرات و خواص رئولوژیک
تاثیر غلظت های متفاوت صمغ زانتان بر تغییرات اندازه ذرات ذرات ،سطح پوشش دهی واندیس creaming امولسیون های حاوی 1 و3 % وزنی/وزنی سدیم کازئینات و 30 % روغن سویا
Y.Hemar et al.2001
تشکیل کمپلکس بین صمغ عربی و بتالاکتوگلوبولین از طریق نیروی جاذبه قوی الکترواستاتیک، باعث بهبود پایداری امولسیون می شود. صمغ عربی و بتالاکتوگلوبولین باعث کاهش کشش بین سطحی امولسیون روغن در آب می شود و امولسیون دارای رفتار الاستیک می شود.در سیستم های مخلوط ، ابتدا بتالاکتوگلوبولین در میان سطح جذب می شود و سپس صمغ عربی از طریق نیروی الکترواستاتیک به آن متصل می شود وایجاد امولسیون های پایدار شده دو لایه می کند (30).

اندازه گیری پتانسیل زتا ، اندازه ذرات، خواص رئولوژیک کشش سظحی
افزودن بتالاکتوگلوبولین و صمغ عربی در پایدارسازی امولسیون روغن در آب
E. Bouyer et al.2010
پایدارسازی تحت تاثیر غلظت و گونه صمغ قرار می گیرد. پایدارسازی به گرانروی فاز پیوسته، ترکیب و ساختار شیمیایی صمغ وابسته است (51).
اندازه ذرات، رئولوژی پایا و سنجش ساختار شیمایی صمغ
تاثیر افزودن گونه های متفاوت صمغ کتیرا و WPI در پایدار سازی امولسیون روغن در آب
H.Gavlighi et al. 2012
فاکتورهای فیزیکوشیمیایی تاثیر گذار بر پایدارسازی هیدرو کلوئیدها (6).
مقاله مروری
تاثیر هیدروکلوئیدها در پایدارسازی امولسیون ها
E. Dickinson et al.2008.
بیو پلیمرها بطور گسترده برای بهبود پایدارسازی و خواص فیزیکوشیمایی امولسیون ها دارند. ویژگی ها مولکولی و روشهای استخراج بیو پلیمرها تاثیر معناداری بر خواص عملکردی شان دارند.

نقش بیو پلیمر ها در پایدارسازی امولسیون ها
D. Mcclements
پیش بینی انواع ناپایداری های فیزیکی امولسیون ها با کاربرد روشهای رئولوژیک پایا و نا پایا.

کابرد تکنیک های رئولوژی در ارزیابی و پیش بینی پایداری امولسیون ها
T. Tadros. 2004

2-6- معرفی پلیمرهای مورد استفاده در پژوهش حاضر
2-6-1- صمغ کتیرا
صمغ کتیرا (Gum Tragacanth) برای هزاران سال است که شناخته شده است طبق تعریف استاندارد جهانی کدکس صمغ ترشحی خشکی است که از یا هر گونه دیگر از آستراگالوس به دست می آید. آستراگالوس دارای بیش از 2000 گونه است و Gummifer و یا هر گونه دیگر از خانواده Leguminasea و از زیر خانواده Papilionidiae می باشد. گونه های مرغوب که دارای استفاده تجاری هستند بیشتر در ایران و ترکیه رشد می کنند. ایران بزرگترین صادر کننده ی کتیرا و بهترین منبع تجاری این صمغ است که کتیرا با بالاترین کیفیت را عرضه می کند. از مهم ترین گونه های گون که از آن کتیرا استخراج می شود می توان به گون سفید یا A.gossypinus که در نقاط استپی کشور مانند همدان، کرمانشاه، کردستان، بهبهان، دامنه های البرز و کرج دیده می شود اشاره کرد. صمغ کتیرا مانند صمغ عربی دارای تاریخچه پر قدمتی است بطوریکه تاریخ کاربرد کتیرا را بیش از 5 هزار سال تخمین می زنند. این صمغ توسط تئوفراسوس چند صد سال قبل از میلاد مسیح توصیف شده است. نام Tragacanth منشا یونانی دارد و شامل دو بخش Tragos به معنی بز و Acantha به معنی شاخ است و توصیف کننده شکل خمیده و نوار مانند مرغوب ترین درجه صمغ می باشد. کتیرا از قرن سیزده میلادی به صورت کالای تجاری در اروپا رواج داشته و از قرن پانزده کاملا” مورد قبول محققان و پزشکان بوده است. این گیاه بصورت بوته کوچک، کوتاه و چند ساله بوده و دارای ریشه اصلی و دراز همراه با ریشه های فرعی می باشد. محل رشد آن بطور گسترده در نواحی خشک صحرایی بخصوص ایران و با اهمیت کمتر ترکیه، سوریه و افغانستان قرار دارد. جمع آوری صمغ معمولا توسط روستائیان در ماههای تیر و مرداد و با چاقوهای مخصوص انجام می شود. بطوریکه با ایجاد یک شکاف طولی در ریشه بعد از دو هفته صمغ ترشح شده به صورت نوار یا پرک خشک شده جمع آوری می شود (74).

شکل 2-5- تصویری از الف) گیاه گون ب) صمغ کتیرای مفتولی (آستراگالوس گوسیپینوس) ج) صمغ کتیرا خرمنی(آستراگالوس فلاکوسوس)

جدول 2-3- مهمترین گونه های مولد کتیرا
محل رویش
گونه
اصفهان
A.gossypinus
نواحی جنوب غربی
A.adscendens
نواحی کوهستانی کردستان
A.brachcalys
لبنان، سوریه، ارمنستان و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد دینامیکی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد غرب ایران، مواد غذایی، مواد معدنی