دانلود پایان نامه ارشد درمورد افغانستان، دریای عمان، خلیج فارس، آسیای مرکزی

دانلود پایان نامه ارشد

تاجیک، ترک و هندو با هم زیستهاند. مجسمههای بودا قبل از رسیدن اسلام به این سرزمین وجود داشت.
اما در حوزه فرهنگ چشمانداز آینده افغانستان همچنان مبهم بنظر میرسد. در شرایطی که خسارت جنگهای داخلی در بُعد فرهنگی جبرانناپذبر است و به رغم تیرهروزی مردم این سرزمین، بنیادهای فرهنگی بدان اندازه ریشه دار و عمیق است که بازسازی معنوی نیاز به دهها سال کوشش دارد.
طرحهای زیربنای جمهوری اسلامی ایران به افغانستان در زمینه صنعت، راه، فرهنگ، صدور خدمات فنی و مهندسی و غیره توانسته نقش مهمی در جامعه افغانستان بگذارد.
به دلیل اشتراکات فراوان تاریخی، فرهنگی، مذهبی و تأثیرهای اجتنابناپذیر اوضاع افغانستان بر امنیت و ثبات منطقه همسایگان افغانستان میتوانند نقش مهمی در بازگشت ثبات و بازسازی ویرانههای بیش از 27 سال جنگ در این کشور داشته باشند.
امروز گسترش افراطگرایی دینی، منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه را تهدید میکند و پناهگاه و مرکز آموزش و تجهیز اکثر آنان افغانستان است. مبارزه علیه این پدیده مستلزم همکاری نزدیکتر کشورهای منطقه است. به هر صورت مسائل مبتلا به افغانستان برای فرزانگان ایرانی وجهه فرهنگی دارد و آنان نگران سرنوشت بنمایههای معنوی هستند که در افغانستان در معرض غارت و تباهی قرار گرفتهاند و اکنون نوبت به بازسازی آنها است. افغانستان با سرنوشت شگفت خود امروز پذیرای کشورهای مختلفی است که با نیّات گوناگون به آن کشور تردد میکنند. اما در این میان کشورهای تاجیکستان و ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه، باید حوادث را با دیدگاهی ویژه دنبال کنند، طبعاً توجه مسائل کشور به بستر فرهنگی موجود و استفاده از امکانات ضرورتی تام دارد(کولایی، 1379، 186).

بخش دوم: نزدیکی جغرافیایی و پیوندهای فرهنگی در زمینه موسیقی میان اعضای سازمان اکو
الف. جغرافیای سیاسی اعضای اکو
عوامل جغرافیایی در توسعه همکاریهای منطقهای در میان اعضای اکو دارای اهمیتی چشمگیر است. اعضای جدید اکو، در پی پیوستن به سازمان اکو این امکان را یافتهاند تا بجای مسافتهای دور و بنادر دریای سیاه و اقیانوس آرام، از آبهای خلیج فارس و دریای عمان بهره گیرند و از این طریق دشواریهای محصور بودن در خشکی را کاهش دهند. کالاهای مختلف تولید شده در هر یک از اعضای اکو میتواند پس از مطالعه و بررسی لازم در تأمین نیازهای دیگر کشورهای منطقه مورد بهرهبرداری و استفاده صحیح قرار گیرد.

هریک از اعضای بنیانگذار اکو میتواند راههای مناسبی را برای ارتباط بخشیدن به اعضای جدید این سازمان با آبراههای بزرگ جهان ارائه نماید، ترکیه به سوی دریای مدیترانه و ایران و پاکستان به سوی خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند؛ و این امر بهخوبی میتواند شکوفایی اقتصادی این کشورها را که در خشکی محصور هستند؛ در پیداشته باشد. بررسی ویژگیهای عمومی و شرایط جغرافیایی اعضای اکو، در این فصل بهخوبی نشان دهنده نزدیکی جغرافیایی آنها به عنوان یکی از شاخصهای مؤثر در توسعه همکاریهای منطقهای و طراحی الگوهای تجارت است(بولتن اکو،3).

1 ـ 2 ـ 3. جمهوری اسلامی ایران
ایران با 468/1 هزارکیلومترمربع مساحت و بیش 76 میلیون جمعیت، مرکب از 51درصد فارس، 25درصد آذری، 9درصد کرد، 8درصد گیلک و مازندرانی، 2درصد لر و یک درصد بلوچ است. ایران دارای تنوع آب و هوایی چشمگیری است که سبب شده در برخی مکانها دمای نقاط مختلف آن تا بیش از 30 درجه اختلاف داشته باشد؛ این امر موجب گوناگونی بسیار در تولیدات کشاورزی آن شده است. زبان رسمی ایران فارسی و حدود 96درصد مردم آن باسواد هستند.
دریای عمان و خلیج فارس در جنوب آن و دریای مازندران در شمال آن قرار گرفته است. این کشور با دارا بودن سواحل طولانی در خلیج فارس با کنترل بر تنگه هرمز، بریکی از مهمترین آبراههای استراتژیک جهان اشراف دارد. جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران اعتبار و اهمیت ویژهای به آن بخشیده است که در دوران حاکمیت نظام دوقطبی، آن را به یکی از عرصههای اصلی تقابل و رویارویی ابرقدرتها تبدیل نموده بود. پس از فروپاشی نظام دوقطبی نیز با استقلال یافتن جمهوری آسیای مرکزی و با توجه به محصور بودن آنها در خشکی این اعتبار و اهمیت به گونة تازهای برای ایجاد ارتباط میان این جمهوری ها و دریاهای آزاد جهان مطرح شده است.
ج.ا.ایران تلاش گستردهای را برای بهبود در روابط با همسایگان خود آغاز کرد. در حالی که غرب و ایالات متحده در تلاش بودند تا با ارائه یک تصور تند و مهاجم از ایران موجبات دوری و هراس همسایگان از آن را فراهم آورند؛ نظام سیاسی ج.ا.ایران که براساس حاکمیت ولایت فقیه شکل گرفته است؛ از نهادهای مقننه و اجراییه و قضاییه برای جریان ادارة امور کشوری بهره میگیرد. ولیِ فقیه اصل اساسی و پایهای این نظام است که با مدل دموکراسیهای غربی در تعارض قرار دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، فعالیت احزاب و گروههای سیاسی که ارکان نظام را پذیرفته باشند؛ مورد پذیرش قرار گرفته است؛ ولی تاکنون هیچگونه اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است. فعالیت نشریات و رسانههای جمعی نیز در چارچوب پذیرش اصول نظام جمهوری اسلامی آزاد اعلام شده است ولی همچنان موانع عمدهای در این راستا وجود دارد (پیشداد،1383، 237).
فرهنگ موسیقیایی ایران خیلی شبیه سایر فرهنگ ها است. شاید نه بطور دقیق (مثلاً برخی فرهنگ ها، موسیقی مذهبی بیشتری نسبت به سایرین دارند). سازهای «زهی» مهم ترین گروه سازهای کهن ایرانی را تشکیل مي دهند. بیشتر این سازها از نوع «لوت» هستند؛ مثل ساز کوچک و ظریف و چهارسیمه سه تار، که مي توان ردپای آن را در مینیاتورهای قدیمی ایرانی یافت.

2 ـ 2 ـ 3. جمهوری اسلامی پاکستان
ج.ا.پاکستان با 796095 کیلومترمربع (به جزء جامو و کشمیر) در شمال غربی هندوستان و در جنوب شرقی ایران قرار گرفته است. این کشور که از اوت 1947 مستقل شد، قبلاً بخش مهمی از هندوستان بود که بخش شرقی پیشین آن پس از جنگ هند و پاکستان به نام بنگلادش استقلال یافت. این کشور عمدتاً کوهستانی است و در بخشهای شرقی آن جلگههای حاصلخیز سند و پنجاب قرار گرفته است. در جنوب پاکستان دریای عمان و اقیانوس هند واقع شد، است و آب و هوای آن صحرایی، موسمی و نیز نیمه صحرایی و کوهستانی است. بیشتر مناطق پاکستان برای کشاورزی مساعد نیست.
پاکستان دارای جمعیت 172 میلیون، در سال 2011 میلادی بوده است. در میان آن تنوع بسیاری به چشم میخورد. بیش از 95درصد آنان مسلمان هستند؛ ولی تفاوتهای زبانی و قبیلهای بسیار در میان آنها وجود دارد. زبان رسمی آن اردو و انگلیسی است؛ هرچند به زبانهای پنجابی، بلوچی و پشتو نیز تکلم میشود. مردم آن از نژاد سفید (ایرانی وهندی) هستند. پاکستان با تأکید بر اجرای قوانین اسلامی از هندوستان جدا و مستقل شد. از سال 1973 نیز در قانون اساسی پاکستان تغییراتی در جهت اقتدار ملی این کشور داده شد(همان،240).
انواع موسیقی پاکستانی متنوع است؛ موسیقی محلی و گونه‌های سنتی مانند قوالی و غزل گایاکی و گونه‌های جدید که موسیقی سنتی و غربی را درهم می‌آمیزند؛ مانند اجرای همزمان قوالی و موسیقی غربی که توسط نصرت فتح علی خان مشهور انجام می‌شود.

3 ـ 2 ـ 3. جمهوری ترکیه
ترکیه که در واقع یک کشور آسیایی ـ اروپایی است؛ 560/780 میلیون کیلومتر مربع مساحت و 988،722،73 در ( 2011 م) جمعیت دارد. این کشور در خاورمیانه و شمال غربی ایران واقع شده و شامل شبه جزیرة آسیای صغیر در آسیا وتراس شرقی در شبه جزیره بالکان در اروپا است. ترکیه سرزمینی کوهستانی است که کوههای آن به دورانی بسیار دور تعلق دارد. آب و هوای ترکیه بری و کوهستانی است و در سواحل آن مدیترانهای است. مردم ترک از نژاد زرد و سفید هستند و در نواحی جنوب شرقی آن کردها زندگی میکنند. در ترکیه نیز تنوع آب و هوایی وجود دارد؛ که گاه به 50 درجه میرسد که بالاترین حد تفاوت گرمایی یک کشور در جهان است.
ترکیه میراثدار امپراتوری بیزانس و عثمانی است که اولی در قرن 7 قبل از میلاد و دومی در قرن 13 دراین کشور استقرار یافتند. امپراتوری عثمانی تا قلب اروپا پیشروی کرد؛ ولی سرانجام در جریان کشمکشهای مختلف در اروپا پس از شرکت در جنگ اول این امپراتوری زوال یافت. مصطفی کمال مشهور به آتاتُرک (پدر ترک)، نوسازی ترکیه را براساس مدل غربی و ضد مذهبی (1920) را بنیاد نهاد و این کشور به سرعت درمسیرغربی شدن پیش رفت. رهبران ترک در این مسیر الفبای خود را از عربی به لاتین تغییر دادند(همان،242).
موسیقی امروز تركیه «تركیبی» است از موسیقی سنتی، ترانه‌‌های بومی، موسیقی نظامی عثمانی، نغمه‌های اسلامی و موسیقی غربی. موسیقی سنتی تركیه، موسیقی دوره سلاطین عثمانی است كه در آن سنت های موسیقی ایرانی و عربی به‌شدت رواج داشت. این موسیقی در جایی ثبت نشده و فقط به‌صورت مقام های مختلف، سینه‌به‌سینه نقل شده است. در طول زمان در موسیقی تركیه از سازهای گوناگونی از جمله «عود»، «تنبور»، «كمانچه»، «نی»، «قانون»، «دف»، «سنتور»، «رباب»، «سنج» و امثال آنها استفاده شده است.

4 ـ 2 ـ 3. جمهوری اسلامی افغانستان
افغانستان در میان کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و پاکستان و چین قرار گرفته است و به لحاظ واقع شدن در میان کشورهای یاد شده، برای ارتباط بخشیدن به آنها دارای اهمیت استراتژیکی بسیار است. این کشور که 625،225 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد؛ اساساً یک کشور کوهستانی است که همواره بخشهای وسیعی از آن پوشیده از برف و یخچالهای طبیعی است. رودهای متعددی که از آن کوهها سرچشمه میگیرند؛ سبب غنای درههای بیشمار آن شدهاند. آب و هوای این کشور در نواحی بلند کوهستانی سرد و در مناطق پست گرم و خشک است. طبق آمار سال 1991 سازمان ملل متحد جمعیت این کشور بیش از32،738،376 نفر است که عدة زیادی از مردم آن به پاکستان، ایران و دیگر مهاجرت کردهاند. نژاد مردم افغانستان آریایی است و از اقوام تاجیک، پشتو، ازبک، ترکمن و ایرانی هستند. عدهای بلوچ و نورستانی نیز در میان آنها وجود دارد. این مردم مسلمان و سنی مذهب هستند. حکومت افغانستان جمهوری و مرکز آن کابل است. زبان رسمی افغانستان فارسی (دری) و پشتو است. شرایط جغرافیایی و دشواریهای ناشی از آن، کمبود باران و بیثباتی سیاسی سبب تأخیر جدی در روند رشد و توسعه اقتصادی افغانستان شده است.
افغانستان از دیرباز تحت نفوذ و تأثیرگسترده سه منطقه جغرافیایی شمال، غرب و جنوب خود بوده است. که به ترتیب عبارتند از: ترکمنستان، ایران و هندوستان؛ این کشور همواره تحت تهاجم و تهدید همسایگان خود بوده و از قرن هجدهم به صحنه فعالیتهای استعمارگران تبدیل شده است؛ رقابت روس و انگلیس، حاکمیت و سرنوشت افغانستان را در قرن 19 تحت تأثیر جدی قرار داد. از آغاز قرن بیستم قدرت متمرکز سیاسی در این کشور موجودیت یافت و از نیمه دهه 1960 حکومت مشروطه استقرار یافت. از سال 1973 این کشور با ریاست جمهوری داودخان وارد مرحله تازهای شد؛ ولی طی سالهای 1978 تا 1988 با کمک اتحاد شوروی رژیم کمونیستی در این کشور استقرار یافت. در پی دگرگونیهای داخلی و خارجی در سیاستهای اتحاد شوروی، نیروهای ارتش سرخ از افغانستان خارج شدند و کمونیستها نیز بدون پشتوانه آنها دوام نیافتند. پس از انهدام رژیم کمونیستی از سال 1988، جنگ داخلی در میان گروههای مختلف سیاسی نظامی این کشور آغاز شد (همان،244).
موسیقی سنتی افغانستان از طریق سبک های موسیقی عامه پسند در کابل، هرات، مزارشریف و قندهار رواج یافت. موسیقی افغانستان که هم چنین ارتباط تنگاتنگی نیز با موسیقی هند و دیگر کشورهای آسیای میانه دارد؛ هرچند نفوذ ایران نیز در موسیقی افغان مشهود است.

5 ـ 2 ـ 3. جمهوری آذربایجان
آذربایجان در منطقه قفقاز و در سرزمینهای جنوب و مرکز اورآسیا قرار گرفته است. این جمهوری در غرب دریای خزر و در شمال ایران واقع شده است. از قرن یازدهم میلادی این سرزمین بخشی از ایران بود. قراردادهای گلستان و ترکمنچای در آغاز قرن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد زبان فارسی، افغانستان، تاجیکستان، فارسی زبان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آسیای مرکزی، قرقیزستان، تاجیکستان، انقلاب اکتبر