دانلود پایان نامه ارشد درمورد اعضای هیأت علمی، هیأت علمی، دانشگاه شیراز، انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

دیدگاه دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟
1-5-8- آیا بین مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، از دیدگاه دانشجویان رشته‌های مختلف، تفاوت معناداری وجود دارد؟
1-5-9- آیا بین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان زن و مرد مهندسی دانشگاه شیراز، تفاوت معناداری وجود دارد؟
1-5-10- آیا بین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی دانشگاه شیراز، تفاوت معناداری وجود دارد؟

1-6- تعریف مفهومی متغیرها

1-6-1- مهارت اعضای هیأت علمی درکاربرد چرخه یادگیری هفت گانه: توانایی و مهارت اعضای هیأت علمی در اجرا و به‌کارگیری چرخه یادگیری هفت گانه و مراحل مختلف آن (ایزن کرفت، 2003)، که به شرح زیر می‌باشد:
1-6-1-1- مرحله استنباط: در این مرحله، استاد به تعیین دانش پیشین دانشجویان در مورد موضوع مورد بحث می‌پردازد (ایزن کرفت، 2003، بنتلی و همکاران، 2007) و به تصورات نادرست دانشجویان در مورد موضوع نیز پی می‌برد (ایزن کرفت، 2003). هنگام یادگیری موضوعات جدید، دانش پیشین، نقش اطلاعات زمینه‌ای را ایفا می‌کند و یادگیرندگان معمولاً باید از تجارب خود به منظور تشخیص اطلاعات جدید استفاده کنند. چنانچه اطلاعات جدید، متناسب با ساختار دانش آن‌ها باشد، قادر به تلفیق و تطابق این اطلاعات هستند، در غیر این صورت باید الگوی خود را تغییر و مجدد سازمان‌دهی کنند. در واقع مرحله استنباط، بر وادارسازی یادگیرندگان به اصلاح تجارب قبلی خود که مرتبط با دانش جدید می‌باشد، تمرکز می‌کند (هانگ و همکاران، 2008).
1-6-1-2- مرحله مشارکت: در این مرحله، استاد از مطالب مرتبط یا فعالیت‌های آزمایشی ساده استفاده می‌کند تا توجه دانشجویان را جلب کرده و سؤالاتی در ذهن آن‌ها بپروراند (ایزن کرفت، 2003). استاد با استفاده از حادثه‌ای مورد اختلاف، گفتن یک داستان، ارائه مثال یا نشان دادن یک شیء، تصویر یا فیلم کوتاهی، علاقه دانشجو را به درس بر می‌انگیزد (بنتلی و همکاران، 2007). هدف مؤلفه مشارکت، جلب توجه دانشجویان، به تفکر واداشتن آنان درباره موضوع، برانگیختن سؤالاتی در ذهن آن‌ها، تحریک تفکر و دسترسی به دانش پیشین می‌باشد. این مرحله هم شامل دسترسی به دانش پیشین و هم ایجاد شور و شوق در رابطه با یادگیری موضوع می‌باشد. در این مرحله، اساتید می‌توانند دانشجویان را تحریک، آنها را به درس علاقه‌مند و برای یادگیری آماده سازند (برنسفورد و همکاران، 2000).
1-6-1-3- مرحله اکتشاف: در طول مرحله اکتشاف، دانشجویان تشویق می‌شوند که با اجسام و مواد کار کنند و به چگونگی کارکرد مواد پی ببرند (ایزن کرفت، 2003). دانشجویان به زمان نیاز دارند تا مفاهیم و ایده‌های علمی را مورد اکتشاف قرار دهند (بای بی، 1997). استاد در این مرحله تنها یک تسهیلگر است که دانشجویان را هدایت و آن‌ها را به اکتشاف تشویق می‌کند (بای بی، تیلور، گاردنر، ون اِسکاتر، پاول، وستبروک و لاندس94، 2006؛ ایزن کرفت، 2003).

1-6-1-4- مرحله توضیح: در این مرحله، دانشجویان با مدل‌ها، قوانین و نظریه‌ها آشنا می‌شوند. استاد دانشجویان را هدایت می‌کند تا اطلاعات را سازماندهی کرده، الگوها را بیابند، مقایسه کنند و مشکلات را شناسایی کنند. بعد از اینکه تمام دانشجویان به درکی از مفهوم موردنظر دست یافتند و آنرا بروز دادند، می‌توانند مفاهیم علمی مرتبط با این مفهوم را نیز مطرح کنند (ایزن کرفت، 2003). دانشجویان یافته‌ها و اکتشافات خود را برای سایر دانشجویان و استاد توضیح می‌دهند. استاد نیز این اجازه را به دانشجویان می‌دهد تا مفاهیم و اصطلاحات را توضیح دهند و نتایج حاصل از اکتشافات خود را به صورت خلاصه ارائه نمایند. (بنتلی و همکاران، 2007). به عبارتی، در فرایند توضیح، دانشجویان و اساتید آماده هستند تا از اصطلاحات مرتبط با تکلیف یادگیری استفاده کنند. استاد، شرایط و محیط لازم را فراهم می‌آورد تا دانشجویان تجارب خود را توضیح داده و دیگران را در آن سهیم سازند. خود استاد نیز به ارائه اطلاعاتی در رابطه با توضیحات علمی یا فنی دانشجویان می‌پردازد (بای بی و همکاران، 2006).
1-6-1-5- مرحله بسط یادگیری: در اینجا دانشجویان این فرصت را در اختیار دارند تا دانش خود را در زمینه‌ها و حیطه‌های جدید به کار بگیرند (بنتلی و همکاران، 2006؛ ایزن کرفت، 2003). در حقیقت، بعد از دریافت توضیحات در مورد ایده‌ها و اصطلاحات علمی مربوط به موضوع یادگیری، ضروری است تا دانشجویان را در تجارب دیگر نیز مشارکت دهیم تا بدین وسیله زمینه برای بسط مفاهیم، فرایندها یا مهارت‌های دانشجویان فراهم شود (بای بی و همکاران، 2006).
1-6-1-6- مرحله ارزیابی: چرخه یادگیری فرصت‌هایی را نیز در اختیار اساتید قرار می‌دهد تا میزان تکامل در سطوح تفکر دانشجویان و نیز میزان تکامل در یادگیری آن‌ها را مشخص کنند (برنسفورد و همکاران، 2000). این مرحله، برای دانشجویان فرصت خوبی است تا مهارت‌های کسب شده خود را به کار گرفته و ادراک خود را مورد ارزیابی قرار دهند. در واقع مرحله ارزیابی، مرحله‌ای است که در آن اساتید با استفاده از ارزیابی‌، به تعیین “سطح ادراک” هر دانشجو می‌پردازند (بای بی و همکاران، 2006). ابزارهای ارزیابی باید دربرگیرنده سؤالاتی از تحقیقات آزمایشگاهی باشد که آن‌ها انجام می‌دهند. به منظور ارزیابی دانشجویان باید از آن‌ها خواست تا داده‌های به دست آمده از آزمایش‌ها را مثل کاری که خود انجام داده‌اند، تفسیر کنند یا اینکه از آن‌ها خواست تا آزمایش‌هایی را طراحی نمایند (کلبِرن و کلاف، 1997).
1-6-1-7- مرحله توسعه یادگیری: در این مرحله دانشجویان هدایت می‌شوند تا مفهوم جدید را به زمینه‌های مختلف مرتبط و در این زمینه‌ها به کار بگیرند (بنتلی و همکاران، 2007). این مرحله بر اهمیت کاربردهای مختلف انتقال اطلاعات تأکید می‌کند (برنسفورد و همکاران، 2000). به عبارت دیگر، اساتید باید مطمئن شوند که دانش در زمینه‌های جدید به کار گرفته می‌شود و به یک زمینه ساده، محدود نمی‌شود (ایزن کرفت، 2003).
با توجه به تعریف فوق از مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد چرخه یادگیری هفت گانه، می‌توان این متغیر را چنین تعریف نمود:
1-6-2- مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد چرخه یادگیری هفت گانه: منظور میزان توانایی اعضای هیأت علمی در اجرا و پیاده سازی روش آموزشی فعال چرخه یادگیری هفت گانه است که این روش خود شامل هفت مرحله مجزا به صورت زیر می‌باشد:
1-6-2-1- مرحله استنباط: با توجه به نقش و اهمیت دانش و تجارب پیشین در یادگیری موضوعات و مهارت‌های جدید، هدف این مرحله، پی بردن به دانش پیشین دانشجویان در مورد موضوع جدید می‌باشد، زیرا با این کار امکان یادگیری بیشتر و بهتر دانشجو فراهم می‌شود و از اتلاف وقت به منظور تأکید بر مطالب و مفاهیم تکراری اجتناب می‌شود.
1-6-2-2- مرحله مشارکت: از آن جائی که مشارکت فعال دانشجو در کلاس، امر یادگیری را محقق می‌سازد، در این مرحله، استاد تلاش می‌کند بسته به ماهیت موضوع مورد نظر با شیوه‌های مختلف، توجه دانشجویان را به درس جلب نماید تا از این طریق یادگیری آن‌ها را بهبود بخشد.
1-6-2-3- مرحله اکتشاف: هدف این مرحله این است که دانشجویان با راهنمایی و هدایت استاد و با استفاده از زمان و امکاناتی که در اختیار آن‌ها قرار داده ‌می‌شود، در انجام آزمایش‌ها و فعالیت‌های مختلف، شرکت نموده و خود به اکتشافاتی در مورد موضوع جدید دست یابند.
1-6-2-4- مرحله توضیح: هدف این مرحله این است که بعد از این‌که دانشجویان در مرحله اکتشاف به اطلاعات و یافته‌های جدیدی در رابطه با درس دست یافتند، در این مرحله طلاعات و ادراکات خود از مبحث جدید را سازمان‌دهی کرده و به زبان علمی و با استفاده از واژه‌های علمی برای کل کلاس، بیان نمایند.
1-6-2-5- مرحله بسط یادگیری: برای این که اطلاعات و یادگیری‎‌های دانشجویان فقط به کلاس و مبحث مورد نظر محدود نشود، در این مرحله استاد با ارائه مسائل و تکالیفی گسترده‌تر، دانشجویان را تشویق می‌کند تا اطلاعات خود را بسط داده و با درک ارتباط آن با زمینه‌ها و مسائل دیگر، بتوانند از این یادگیری‌ها در حیطه‌های دیگر نیز استفاده کنند.
1-6-2-6- مرحله ارزیابی: به منظور تعیین میزان ادراک و یادگیری دانشجویان از مبحث مورد نظر و نیز رفع نقایص و کاستی‌ها، استاد بنا به ماهیت موضوع، با استفاده از ارزیابی‌های کتبی، شفاهی، کاربردی یا آزمایشگاهی ادراک دانشجویان خود را مورد آزمون قرار می‌دهد.
1-6-2-7- مرحله توسعه یادگیری: هدف این مرحله این است که دانشجویان ارتباط مفاهیم آموخته شده با مسائل، مشکلات، زمینه‌ها و حیطه‌های مختلف زندگی واقعی را دریابند و بتوانند به بهترین نحو از این اطلاعات برای حل مسائل زندگی واقعی استفاده کنند.
1-6-3- مهارت‌های فکری و عملی: مهارت‌های فکری همان کارکردهای ذهنی هستند که به ما کمک می‌کنند دانش جدید را فرا بگیریم، آن را در موقعیت‌های آشنا و خاص به کار ببریم، و بر فرایندهای ذهنی که هنگام فراگیری و استفاده از دانش به کار گرفته می‌شود، کنترل داشته باشیم (جانسون، 1997). مهارت فکری نوعی توانایی رفتاری است که وقتی فعال می شود، کارکردها منجر به تسهیل عملکرد یک تکلیف یا وظیفه می‌شوند (برگان، 1971). منظور از مهارت‌های عملی، مهارت‌هایی هستند که به وسیله دست یا با مداخله موجود انسانی از طریق تجهیزات، ابزارها یا فناوری‌هایی که نیازمند راهنمایی، نیرو و یا حرکت هستند، صورت می‌گیرد (هامپتون، 2002). این مهارت‌ها، فعالیت‌های تدریس و یادگیری هستند که دانشجویان را در کارهایی مثل مشاهده یا دستکاری و کاربرد مواد و اشیای واقعی درگیر می‌کند (میلار، 2004). این مهارت‌ها شامل شش حیطه می‌باشد (انجمن دانشکده‌ها و دانشگاه‌های آمریکایی، 2007):
1-6-3-1- مهارت تحقیق و تجزیه و تحلیل: تحقیق یک نوع فرایند تدریس و یادگیری است که در آن دانشجویان به انجام فعالیت‌هایی مانند سؤال پرسی، مسأله یابی، بررسی، همکاری، تعیین راه حل مسائل و مذاکره در مورد نتایج می‌پردازند تا دانش خود را شکل داده و مهارت‌های تحقیقی خود را توسعه دهند (بی یر، 1979؛ کرجکیک، بلامنفلد، مارکس، باس و فردریکس، 1998؛ کان، بلک، کسلمن و کاپلن، 2000؛ لواِستیک و بارتون، 2005؛ سندوال، 2005). تحقیق به فعالیت‌های دانشجویان اشاره دارد که به واسطه آن، دانشجویان دانش و ادراک خود از ایده‌های علمی را توسعه می‌دهند (انجمن ملی تحقیق95، 1996). تجزیه و تحلیل، ابزار قدرتمند فکری و به معنای توانایی بررسی دقیق و تجزیه حقایق و افکار (بارتلت، 2001؛ آمر، 2005)، و نگریستن به مسائل از زوایای مختلف و تشخیص ارزش راه‌های مختلف تفکر می‌باشد (سارجنفری و باکستون، 2006).
1-6-3-2- مهارت تفکر انتقادی و خلاق: تفکر انتقادی به معنای تشکیل و تدوین استنتاج منطقی (سایمون و کاپلن، 1989)، تدوین استدلال منطقی و دقیق (استال و استاهل، 1991) و تعیین هدفدار این‌که چه چیزی پذیرفته یا رد شود (مور و پارکر، 1994) می‌باشد. منظور از خلاقیت، توانایی نزدیک شدن به ایده‌های جدید قابل فهم و ارزشمند می‌باشد (بادن، 2001). خلاقیت فرایند حساسیت نسبت به یک مسأله یا مشکل، کمبودها و نقایص، اختلاف در دانش، ناهماهنگی‌ها، شناسایی و تعیین مسأله، جستجوی راه حل‌ها، ارائه حدسیات یا فرضیات در مورد این نقایص و کمبودها، آزمون مکرر فرضیات و اصلاح آن‌ها و در نهایت گفتگو در مورد نتایج می‌باشد (تورنس96، 1996). خلاقیت توانایی استثنایی انسان برای تفکر و خلق است.(ریامر و برولین، 2006)
1-6-3-3- مهارت ارتباط مکتوب و شفاهی: نوشتن و ارتباط کتبی مهارت معمول مورد نیاز افراد متخصص و حرفه‌ای است که شغل آن‌ها ایجاب می‌کند بتوانند به واسطه اسناد کاری به نحو مؤثر ارتباط برقرار کنند (استینر، 2011). منظور از ارتباط شفاهی، توانایی بیان، تجزیه و تحلیل انتقادی و ارائه و انتقال اطلاعات از طریق عکس العمل‌های کلامی می‌باشد (برنامه مطالعات دانشگاه ویومینگ،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد دانشگاه شیراز، هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، رشته تحصیلی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، رفتارگرایی، تفکر انتقادی، رویکردهای یادگیری