دانلود پایان نامه ارشد درمورد اطلاعات حسابداری، جامعه آماری، سود حسابداری، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

ضروری باشد.
نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی تحقیق
انتظار می رود نتایجی که از این تحقیق در رابطه با محافظه کاری و اثرات ان بدست میآید مورد استفاده نهاد های تدوین کننده استانداردهای حسابداری به منظور هر گونه اصلاح احتمالی در استانداردهای موجود و یا ایجاد استاندارد جدید قرارگیرد. علاوه بر این، یافته های این تحقیق میتواند تدوین کنندگان قوانین مالیاتی را از تاثیری که قوانین مزبور بر محتوای صورت های مالی دارد، آگاه سازد. همچنین سازمان بورس اوراق بهادار در تدوین قوانین مربوطه و سرمایهگذاران و اعتباردهندگان در اتخاذ تصمیمات خود می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند.
این تحقیق دو هدف عمده را دنبال می کند که عبارتند از
1- بررسی وجود یا عدم وجود محافظه کاری در میان شرکت های مورد آزمون و اندازهگیری میزان آن.
2- بررسی و شناسایی اثر محافظه کاری بر رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری
فرضیههای تحقیق
فرضیه عبارتست از حدس و گمان اندیشمندانه دربارهی ماهیت و چگونگی روابط بین پدیدهها، اشیا و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتملترین راه برای کشف مجهول کمک میکند(حافظنیا، 1387، ص 110)

فرضیه اول:
محافظهکاری که بر مبنای مدل باسو(1997) اندازهگیری می شود، در شرکتهای مورد بررسی وجود دارد.
فرضیه دوم:
محافظهکاری کمک می کند تا سود حسابداری رابطهی ارزشی بالاتری در تبیین بازده سهام داشته باشد.
روش انجام تحقیق
روش مورد نظر برای انجام این تحقیق شبه تجربی و از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) است. مراحل کلی این تحقیق به این صورت می باشد که ابتدا جامعه آماری تحقیق که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1387 در بورس فعال بوده اند مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه تغییرات سود هر سهم، این دوره تا سال 1378 گسترش یافت. شرکتهایی را که ویژگی مورد نظر برای انجام این تحقیق را نداشتند حذف شده و در نهایت شرکتهای باقی مانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. دادههای مورد نظر از پایگاه اطلاعاتی نظیر تدبیر پرداز و همچنین صورتهای مالی شرکتها استخراج شده و در نهایت فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.
1-6-1- جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارتست از کلیهی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1387، ص 119). جامعهی آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از سال 79 لغایت 87 در بورس فعال بودهاند. برای محاسبات تغییرات سود هر سهم، این دوره تا سال 78 گسترش یافت.
1-6-2- نمونه آماری تحقیق
نمونه آماری عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد(عادلآذر، 1383، ج1، ص 6)
نمونه تحقیق با توجه به جامعه آماری و در ابتدا با استفاده از روش نمونهگیری حذفی انتخاب شده است. به این صورت که شرکتهایی که دارای ویژگی مورد نظر بودند انتخاب و در صورت زیاد بودن تعداد آنها، با استفاده از نمونهگیری تصادفی تعدادی از آنها انتخاب شد. همچنین شرکتهایی که ویژگیهای زیر را نداشتند از نمونه آماری حذف شدند.
1- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
2- شرکتها تا قبل از اسفند 1378 در بورس پذیرفته شده باشند.
3- شرکتها نبایستی سال مالی خود را طی دوره مورد مطالعه تغییر داده باشند.
4- شرکت مربوط به واسطهگری مالی نباشد.
5- اطلاعات مورد نیاز آنها برای انجام این تحقیق در دسترس باشد.
1-6-3- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
در این تحقیق، میزان استفاده از رویههای حسابداری محافظهکارانه در شرکتها و تاثیر آن بر رابطه ارزشیِ اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار گرفت.
قلمرو زمانی
دوره زمانی تحقیق، 9 ساله و از سال 79 تا 87 می باشد.
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-6-4- روش گردآوری دادهها
اطلاعات و دادههای مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر حسب نوع آنها از منابع مختلفی گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مباحث نظری از منابع کتابخانهای و پایگاههای علمی و مقالات خارجی و داخلی جمع آوری شده است. دادههای مورد نیاز برای انجام این تحقیق عموماً با استفاده از نرم افزار تدبیر پرداز، پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورت های مالی شرکت ها، گزارشهای منتشر شده توسط بورس و روزنامههای اقتصادی بدست آمده است.
1-6-5- متغیرهای تحقیق
1-6-5-1- متغر وابسته مربوط به مدل اول
سود هر سهم(EPSi,t) که برای همگن شدن بر قیمت هر سهم عادی در ابتدای سال مالی تقسیم شده است.

1-6-5-2- متغر وابسته مربوط به مدل دوم
بازده سهام(Reti,t) که برای محاسبه آن از بازده نه ماه آخر سال t و سه ماه اول سال t+1 استفاده شده است.
1-6-5-3- متغیرهای مستقل مربوط به مدل اول
بازده سهام(Reti,t) که برای محاسبه آن از بازده نه ماه آخر سال t و سه ماه اول سال t+1 استفاده شده است،
متغیر مصنوعی(دامی) (DTi;t) که اگر بازده شرکت i در سال t منفی باشد یک و در غیر اینصورت صفر خواهد بود و
متغیر مصنوعی ضربدر بازده سهام(Reti.t×DTi.t).
1-6-5-4- متغیرهای مستقل مربوط به مدل دوم
سود هر سهم(EPSi,t) که برای همگن شدن بر قیمت هر سهم عادی در ابتدای سال مالی تقسیم شده است و
تغییرات سود هر سهم(ΔEPSi,t) که برای همگن شدن بر قیمت هر سهم عادی در ابتدای سال مالی تقسیم شده است.
مدلهای تحقیق
مدل اول: 〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) = β0 + β1DTi.t+ β2Reti.t+ β3Reti.t DTi.t+ εi,t
که در آن:
EPSi,t: سود هر سهم شرکت i درسال t،
Pi,t-1: قیمت بازار هر سهم شرکت iدر ابتدای سالt ،
:Reti;t بازده شرکتi در سالt و
DTi.t: متغیر مصنوعی (دامی) است که اگر بازده شرکت i در سال t منفی باشد یک و در غیر اینصورت صفر خواهد بود.
این مدل برای آزمون فرضیه اول(سنجش میزان محافظهکاری) و همچنین برای طبقهبندی شرکتها بر اساس میزان محافظهکاری که برای آزمون فرضیه دوم نیار است استفاده شده است.
:مدل دوم Reti;t = α0 + α1(〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) )+α2(〖∆EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) )+εi;t
که در آن:
ΔEPSi,t: تفاوت سود هر سهم در دو نقطه زمانی، یعنی در ابتدا و پایان سال t براي شركتi ،
Reti;t: بازده شرکتi در سالt و
Pi,t-1: قیمت بازار هر سهم شرکت iدر ابتدای سالt میباشد.
مدل دوم برای آزمون فرضیه دوم(سنجش رابطه ارزشی) استفاده شده است.
روش آزمون فرضیات
در این تحقیق برای آزمون فرضیهها از مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و برای سنجش محافظهکاری، مدل باسو(مدل اول)(1997) به کار رفته است. برای اندازهگیری رابطه ارزشیِ (محتوای اطلاعاتی ) اطلاعات حسابداری، از مدل برآورد شده استون و هاریز15(مدل دوم)(1991) استفاده شده است.
برای اهداف این تحقیق، شرکتها بر حسب میزان محافظهکاریشان به سه گروهِ شرکتهای دارای محافظهکاری سطح یک، شرکت های دارای محافظهکاری سطح دو و شرکت های دارای محافظهکاری سطح سه تقسیم شدهاند و ربطه ارزشیِ سود هر گروه از شرکتها با استفاده از مدل استون و هاریز مورد آزمون قرار گرفته است.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای Excel وSPSS استفاده شده است.
تعریف واژگان کلیدی
1-9-1- اطلاعات حسابداری
اطلاعات حسابداری، گزارشات مالی تهیه شده توسط شرکتها می باشد که سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد فعال در بازار سرمایه در اتخاذ تصمیمات مالی مانند خرید و فروش اوراق بهادار به آنها اتکا میکنند. این گزارشات شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورتجریان وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع و یادداشت های همراه می باشد(کمیتهی تدوین استانداردهای حسابداری، 1386). در این تحقیق با توجه به تأثیر زیادی که سود حسابداری بر تصمیمگیریهای مالی دارد از آن به عنوان نمادی از اطلاعات حسابداری استفاده شده است.
1-9-2- سود حسابداری
سود حسابداری تفاوت بین درآمدها و هزینههاست که بر مینای فرض تعهدی و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری اندازهگیری می شود. در اینجا، منظور از سود حسابداری همان سود خالص بعد از مالیات می باشد.

1-9-3- محافظهکاری
محافظهکاری عبارتست از انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارائه کمترینِ داراییها و درآمدها بیانجامد و کمترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد.(گیولی و هین16، 2000). کمیته تدوین استانداردهای حسابداری(1386) از واژه احتیاط به جای محافظهکاری استفاده کرده و احتیاط را استفاده از رویههای حسابداری می داند که باعث می شود داراییها و درآمدها بیشتر از واقع و بدهیها و هزینهها کمتر از واقع نشان داده نشوند.
1-9-4- رابطه ارزشی
رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری ، توانایی ایجاد قدرت پیش بینی در سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از اطلاعات حسابداری در اتخاذ تصمیمات آتی و تعدیل تصمیمات قبلی میباشد. سرمایهگذارن، اعتبار دهندگان و سایر فعالان بازار سرمایه، خواستار اطلاعاتی هستند که آنها را در رسیدن به بازده مورد نظر یاری کند. رابطه ارزشی بالاتر اطلاعات حسابداری، این افراد را در رسیدن به هدف خود، کمک خواهد کرد.
1-10- خلاصه فصل
در این فصل به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شد و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. موارد ذکر شده در این فصل شامل مقدمه، بیان موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، فرضیههای تحقیق، روش تحقیق و محدودیتهای موجود بر سر راه انجام تحقیق بودند.
1-11- چارچوب فصول بعد
در فصل دوم به ارائه مبانی نظری، ادبیات موضوع و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزه محافظهکاری و رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری پرداخته خواهد شد. در فصل سوم، روش انجام تحقیق تشریح شده و جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونهگیری استفاده شده ارائه خواهد شد. همچنین در این فصل فرضیههای تحقیق بیان شده و متغییرهای تحقیق و شیوه محاسبه آنها آورده خواهد شد و روش گردآوری اطلاعات و روشهای آماری استفاده شده به طور مبسوط تشریح خواهد شد. در فصل چهارم مدلهای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیههای تحقیق آزمون خواهد شد و سرانجام در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیهها و تجزیه و تحلیلهای انجام شده بیان گردیده و توصیه برای تحقیقات آتی داده خواهد شد.

فصل دوم

مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه
امروزه يكي از عوامل موثر در تصميمگيريهاي اقتصادي براي اشخاص فعال در بازارهاي سرمايه، دسترسي به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است. نبود اطاعات و يا اطلاعات فاقد كيفيتِ لازم باعث مي شود تا فرآيند تصميمگيري مبهم باشد. گزارشهاي مالي كه توسط شركتها تهيه مي شود بخشي از اطلاعات لازم و ضروري براي اتخاذ تصميم مي باشد. در فرآيند اتخاذ تصميمات مالي و اقتصادي توسط سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و ساير افراد استفادهكننده از گزارشات و اطلاعات مالي، نه تنها وجود اطلاعات مهم است، بلكه كيفيت اطلاعات تهيه شده نيز از اهميت ويژهاي برخوردار است(ثقفی و سدیدی،1386).
حسابداري محافظهكارانه كه به عنوان كمتر گزارش نكردن هزينهها و بدهيها و نيز بيشتر گزارش نكردن داراييها و درآمدها تعريف شده است، يكي از عوامل موثر در كيفيت اطلاعات تهيه شده مي باشد. كيفيت اطلاعات تهيه شده به عوامل گوناگوني از قبيل به موقع بودن، بيطرفي، قابل فهم بودن و غیره بستگي دارد. محافظهكاري نيز يكي از اين عوامل مي باشد. تصميمگيرندگان و فعالان بازارهاي سرمايه به اطلاعاتي نياز دارند كه هم قابليت اتكاي كافي داشته باشد و هم به اندازهی كافي مربوط باشد. همواره از گذشتههای دور موازنه بین دو ویژگی مربوطبودن و قابل اتکابودن اطلاعات حسابداری مورد بحث و بررسی بوده است. ولي چه اطلاعاتي مربوط است و چه اطلاعاتي قابل اتكا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد صورتهای مالی، اطلاعات حسابداری، سود حسابداری، گزارشگری مالی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد گزارشگری مالی، محافظه کاری، حافظه کاری، ارزش بازار