دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، حقوق کودک

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه بيان نمي شود . در مطالعات کيفي در پي کشف معاني پديده هاي مورد مطالعه هستيم (24) . در مطالعه حاضر تعاريف نظري و عملياتي واژه هاي تجربه ، تعامل ، مددجو ، به عنوان موضو ع مطالعه مطرح شده است .
تجربه5
آگاهي کسب شده از يک رويداد ( 25 ) .
تعامل6
به طور کلي منظور موقعيتي است که در آن هرچيز ، چيز ديگري را به طور متقابل تحت تاثير قرار مي دهد و به اين ترتيب يک مبادله7 روي مي دهد . ( 26 ) .
مددجو8
تعريف نظري : عبارت است از فرد، خانواده،گروه،جامعه که به دلايلي نيازمند خدمات حرفه اي مددکار اجتماعي است. مددجو به مددکاري اجتماعي معني مي بخشد وزمينه ي فعاليت هاي حرفه اي مددکاررا مهيا مي سازد. (27) .
تعريف عملياتي : مددجويان موضوع اين مطالعه عبارتند از کليه کودکان و نوجواناني که بر اساس تصميم مراجع ذي صلاح قانوني ، درکانون اصلاح و تربيت استان تهران نگهداري مي شوند .
1 – 5 ) مباني نظري پژوهش
در هر پژوهشي از جمله پژوهش هاي کيفي ، پژوهشگر از قبل بايد بداند در جستجوي چه چيزي است . استفاده از تئوري در اين پژوهش ، نقش راهنماي پژوهشگر در جهت تعيين چارچوب اصلي ، اهداف و سوالات پژوهش را بازي مي کند ( 28) . از تئوري زير به همين جهت استفاده شده است .
پژوهشگران مکتب گشتالت بيش از ديگر مکاتب به شرايط محيط ( به معني جامع آن ) توجه داشتند . کافکا 9 ، (1935 ) يکي از صاحب نظران اين مکتب ، محيط را به 2 نوع جغرافيايي و رفتاري تفکيک مي کند . از نظر او محيط جغرافيايي به معني محيطي است که به طور عيني وجود دارد و محيط رفتاري بدان گونه که توسط فرد تجربه مي شود ، به کار مي رود . زماني که فردي در محيطي قرار مي گيرد چند نوع تعاملات از قبيل تعامل با محيط فيزيکي ، تعاملات رواني و تعامل انساني دارد . لوين10 که از ديگر محققان مکتب گشتالت به شمار مي رود ، عقيده دارد رفتار تابع تاثير متقابل عواملي است که از فرد و محيط سرچشمه مي گيرد ( 29 ) .
1 – 6 ) اهداف پژوهش:
1 – 6 – 1 ) هدف كلي:
جستجوي تجربه مددجويان از اقامت در کانون اصلاح و تربيت استان تهران
1 – 6 – 2 ) اهداف اختصاصي:
1 . شناخت نوع تعاملات ميان مددجويان با يکديگر در کانون اصلاح و تربيت استان تهران
2 . شناخت نوع تعاملات ميان مددجويان و کارکنان حرفه اي کانون اصلاح و تربيت استان تهران
3 . شناخت ارتباط مددجويان و محيط کانون اصلاح و تربيت استان تهران
4 . شناخت نوع تعاملات ميان مددجويان و خانواده هايشان در کانون اصلاح و تربيت استان تهران
5 . شناخت تجربه فردي مددجويان مستقر در کانون اصلاح و تربيت استان تهران
1 – 6 – 3 ) اهداف كاربردي:
1 . تلاش در جهت ارتقاي سطح کيفيت فعاليت هاي کانون اصلاح و تربيت به عنوان مداخله اي جهت کاهش بزهکاري نوجوانان
2 . تلاش در جهت کاهش پيامدهاي حبس و وجوه غير انساني احتمالي ناشي از استقرار در اين گونه اماکن براي نوجوانان
1 – 7 ) سوال ها
1 . نوع تعاملات ميان مددجويان با يگديگر چگونه است ؟
2 . نوع تعاملات ميان مددجويان و کارکنان حرفه اي کانون اصلاح و تربيت استان تهران چگونه است؟
3 . ارتباط مددجويان با محيط کانون اصلاح و تربيت استان تهران چگونه است ؟
4 . نوع تعاملات ميان مددجويان و خانواده هايشان چگونه است ؟
5 . تجربه فردي مددجويان ساکن در کانون اصلاح و تربيت استان تهران چيست ؟

2 – 1 مقدمه
در اين فصل از تحقيق به ارايه خلاصه اي از نتايج بررسي ها و مطالعاتي که در زمينه نوجواني و بزهکاري نوجوانان صورت گرفته است ، پرداخته شده و با معرفي کانون هاي اصلاح و تربيت ، تاريخچه شکل گيري اين مراکز ، و آيين نامه ها و قوانين مربوط به نگهداري کودکان بزهکار خاتمه مي يابد .
با توجه به اين که کانون اصلاح و تربيت براي نگهداري کودکان و نوجوانان معارض قانون در نظر گرفته شده است ، در بخش اول تعاريف کودک از منظر قانون ايران و پيمان نامه حقوق کودک ، تعاريف نوجوان و ويژگي هاي شاخص دوران نوجواني مد نظر قرار مي گيرد .
در بخش دوم پس از ارايه تعاريف بزهکاري ، به ذکر پاره اي از علل عمده بزهکاري ، انواع بزهکاري کودکان و نوجوانان ، توضيح رابطه ي نوجواني و بزهکاري و در آخر به پاسخ سيستم قضايي با نوجوانان بزهکار پرداخته مي شود .
در بخش سوم در خصوص معرفي کانونهاي اصلاح و تربيت11 ، اهداف ، ضرورت و تاريخچه شکل گيري اين گونه مراکز ، مطالعات پيشين در باب محيط هاي بسته ( کانون هاي اصلاح و تربيت و زندان ها ) و مطالب اين قسمت با معرفي کامل محيط پژوهش ( کانون اصلاح و تربيت استان تهران ) تکميل مي گردد .
در بخش چهارم و پاياني کليه آيين نامه ها ، پيمان نامه ها و اسناد حقوقي مربوط به حقوق کودکان و نوجوانان معارض قانون و شرايط نگهداري آن ها درج شده است .

2 – 2 کودک
2 – 2 – 1 تعريف کودک
به منظور دست يابي به تعريف کودک ، ابتدا بايد آن را از حيث واژه شناسي معنا کرد : در زبان پارسي ، کودک در معناي کوچک ، به دختر و پسري گفته مي شود که به حد بلوغ نرسيده باشند . Infant يا Child رايج ترين واژه هايي هستند که در زبان انگليسي درباره کودک استفاده مي شود و منظور از آن کسي است که هنوز به سن بلوغ نرسيده است . در زبان عربي هم به کودک ، صبي ، صغير و طفل گفته مي شود . در اصطلاح حقوقي ، کودک يا صغير به کسي اطلاق مي شود که از لحاظ سن به نمو جسمي و روحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد. در تعيين مفهوم طفل، تبصره يک ماده 49، قانون سن مشخصي را براي تشخيص طفل در نظر نگرفته و بلوغ شرعي را مرز ميان کودکي و کبر دانسته است ( 30 ) .
2 – 2 – 2 دوران کودکي
وجه اشتراک هر سه تعريف بالا در پايان دوران کودکي است که همان بلوغ طبيعي مي باشد . رسيدن کودک به اين مرحله از حيات خود ، در نقاط مختلف جهان يکسان نيست ؛ عوامل متعددي چون وراثت و عوامل ژنتيکي ، چگونگي زيست و تغذيه و فاکتورهاي محيطي تاثير مستقيم در زندگي کودک داشته و مي تواند منجر به بلوغ زودرس يا دير هنگام کودک شود . چون کودکان در سن يکساني به مرحله بلوغ نمي رسند ، لذا حقوق دانان در تعيين سن معيني ، به عنوان سن بلوغ کودکان با مشکل مواجه شده اند ، لذا براي رفع اين مشکل در اغلب کشورهاي جهان ، سن معيني را براي کودکان به عنوان زمان بلوغ مفروض مي دارند ( 30 ) . در قانون مدني ايران لحظه تولد ، شروع دوران کودکي و در دختران با رسيدن به سن 9 سال تمام قمري و در پسران در سن 15 سال تمام قمري به پايان مي رسد . بنابراين از نظر قانون مدني ، دختري که 9 سال تمام قمري و پسري که 15 سال تمام قمري دارد بالغ محسوب مي گردد و مي تواند همچون فردي بزرگسال کليه معاملات و و اعمال حقوقي را انجام داده و از اين سن مسووليت کيفري آن ها شروع مي شود (31) . ولي سن مذکور در کليه امور حقوقي و سياسي ( سن ازدواج ، تملک مالي و … ) يکسان نبوده و در واقع قانون گذار با توجه به قوه درک و تميز کودک واهميت اقدام و عملي که بايد انجام دهد سن معيني را مشخص نموده که در واقع پايان کودکي در آن مسايل خاص مي باشد . اين مغايرت هاي قانوني نشان مي دهد که در قوانين ايران هنوز سن واحدي براي تشخيص (( کودک)) وجود ندارد (30) . پس از تصويب کنوانسيون حقوق کودک ، حداکثرسن براي کودکان به 18 سال افزايش يافته است. طبق ماده 1 پيمان نامه حاضر ، منظور از کودک هر انسان داراي کمتر از 18 سال است ، مگر اين که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک ، سن قانوني کمتر تعيين شده باشد (32) .
2 – 3 نوجواني
نوجواني مقوله اي بسيار پيچيده و جنجال برانگيز است که مباحث متعدد و گسترده اي درباره آن مطرح شده است . در اين بخش به توضيح کوتاهي از نوجواني و خصوصيات ويژه آن پرداخته مي شود.
دوره نوجواني ، دوره اي حد فاصل ميان کودکي و بزرگسالي است و طول مدت آن در جوامع گوناگون يکسان نيست . بنابراين دوره نوجواني از 12 تا 18 سالگي و از 18 تا 21 سالگي به درازا مي کشد ( 8 ) . برخي ديگر از انديشمندان در خصوص تعريف نوجواني آن را دوره اي مي دانند که حدود سني آن 18 – 12 سالگي مي باشد و مرحله انتقال از دوره طفوليت به دوره نوجواني است ( 33) . همچنين نوابي نژاد ، به ويژگي رشد از جنبه هاي متفاوت در دوره جواني توجه نموده و بيان مي دارد :
” نوجواني به معناي رشد کردن و يا رشد تا رسيدگي است منظور از رشد و رسيدگي نه تنها رشد جسماني بلکه رشد رواني و اجتماعي را نيز شامل مي شود” ( 34 ) . لارنس اشتينبرگ معتقد است که برخي از پژوهشگران مرز نوجواني را 13 تا 19 سالگي مي دانند . اما او نوجواني را دوره اي مي داند که از حدود 10 سالگي آغاز و در اوان 20 سالگي خاتمه مي يابد ( 35) . شفرز دوره جواني را به سه دوره تقسيم کرده است که اولين آن دوره 13 تا 18 سالگي ( دوره بلوغ جنسي ) که دوره جواني به معناي محدود مي باشد ( 36 ) .
2 – 3 – 1 : تئوري هاي نوجواني
استانلي هال ، پدر روان شناسي بلوغ ، نوجواني را توام با رنج، عشق و شورش عليه ارزش هاي بزرگسالان مي داند . برجسته ترين نظريه او ، ” طوفان و فشار12 ” است . به اعتقاد او ، افراد در دوران نوجواني دستخوش دگرگوني هاي چشمگيري مي شوند که معمولا نوسان هاي پرشور عاطفي به دنبال دارد و دوره اي همراه با طوفان و تنش است ( 37) . البرت بندورا ابراز مي دارد که نوجواني لزوما دوره اي از طوفان و فشار نيست زيرا تجربه هاي نوجوان صرفا به عواملي زيستي متکي نيست ، بلکه به محيط زندگيش هم بستگي دارد ( 38 ) . همچنين کرت لوين در تئوري خود بيان مي کند که نوجوان خود را گاهي به کودکي و گاهي به بزرگسالي متعلق مي داند ، در صورتي که به طور کامل نه به اين گروه و نه به آن گروه متعلق است . والدين ، آموزگاران و جامعه هم از وضع نامفهوم اين گروه و تعريف واضحي براي آن در ابهام به سر مي برند و هنگامي اين احساس ابهام مشخص مي گردد که با نوجوان گاهي به صورت کودک و گاهي به گونه بزرگسالان ، رفتار مي کنند . در نتيجه مشکلات زماني بروز مي کند که رفتار کودکانه آنان ديگر قابل قبول نيست و در همين حال گاهي اوقات رفتار بزرگسالي آنان هم جايز نمي باشد ( 39 ) .

2 – 3 – 2 : دو دوره در تحولات نوجواني
ويس معتقد به 2 دوره در تحولات نوجواني است :
الف : دوره اول با طغيان و عصيان عليه محيط خانوادگي و به طور کلي قدرت بزرگسالان آشکار مي شود. در طي اين دوره نوجوانان با توسل به نفي به طرد ارزش ها و با نشان دادن تعارض و پرخاشجويي و با يک خودنمايي چشم گير موجوديت خود را به ثبوت مي رسانند ؛ و بندهاي کودکي را رها مي کنند .
ب : در دوره دوم ، اين تحولات و طغيان ها شکل مي گيرند ، يعني به همان گونه در يک انقلاب ، يک نظم و ترتيب ، جانشين برهم خوردگي اوليه شده ، خود مقدمه نظم و ترتيب بعدي مي شود ، به همين طريق نيز از حدود 16 سالگي به بعد زمان تعمق و تفکر و پروراندن وجود دروني ، فرا مي رسد ( 8 ) .
2 – 3 – 3 برخي از ويژگي هاي عمومي رفتار نوجوانان
پاره اي از ويژگي هاي عمومي رفتار نوجوانان را مي توان بدين ترتيب برشمرد :
– نوجوانان و جوانان از جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي ، تابع شرايط محيط هستند .
– نوجوانان همه چيز مي خواهند اما دقيقا نمي دانند چه چيزهايي بايد بخواهند . فکر مي کنند توانايي انجام هر کاري را دارا مي باشند اما واقعيت اين است که ناتوانند . فکر مي کنند همه چيز مي دانند اما در واقع چيزي نمي دانند چون اندوخته تجربي به قدر کفايت ندارند .
– براي پذيرش ارزش هاي مطلوب اخلاقي و معنوي آمادگي دارند ودر صورت ارايه ي الگوهاي مناسب و راهنمايي صميمانه از جانب خانواده ،معلمين و مسوولين مربوطه مسير کمال و پيشرفت را سپري مي کنند .
– نوجوانان به تقويت روحي و محيط مناسب براي فعاليت و ارتباطات اجتماعي محتاج هستند .
– نوجواني ، مرحله مهمي از زندگي انسان است که در آن فشارهاي خاصي از جمله فشارهاي ناشي از تغييرات بيولوژيکي ، اجتماعي ، تغييرات شناختي و احساسي – عاطفي تجربه مي شود .
– تنبيه و مجازات به تنهايي عامل پيشگيري از بزهکاري

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، صاحب نظران، ارتکاب جرم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، اوقات فراغت، اختلال سلوک، جبران خسارت