دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

مي گردد و يا توسط مددجو به داخل خوابگاه منتقل مي شود . البته يافته ها نشان مي دهد که سيگار و قرص ترامادول ورودي به داخل کانون بيشتر براي مصرف شخصي مددجويان است و کمتر خريد و فروش مي شود .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” زنها و بچه ها راحت تر مي تونن قرص بيارن اونا رو خوب نمي گردن . يه بار خواهرم با خواهر زادم اومدن ملاقاتم . تو لباس خودش و بچه اش قرص ترا گذاشته بود آورده بود تو . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” قرص و بيشتر ملاقاتي ها ميارن بچه هام انباري ميزنن113 ميارن خوابگاه البته بيشتر براي مصرف خودشونه کمتر مي فروشن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” يکي از بچه ها ، باباش قرص مياره اونم مي فروشه . باباش قرص ها رو با بادکنک و چسب آب بندي مي کنه . پسره هم قورت ميده بعد مياد توگروه ( خوابگاه ) مايع دستشويي مي خوره قرص ها رو بالا مياره مي فروشه . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” ملاقاتي ها کاغذ سيگارميارن . ان قدره ( مددجو با دست اندازه کاغذ را نشان داد) روش هم مارک سيگار داره بعد بچه ها چايي خشک گير ميارن ميريزن توش سيگار مي سازن ميکشن . “
مراقب :” تعداد مراقب تو سالن ملاقات کمه ، نميشه که بالا سر هر ميزي يه مراقب بذارن. خونواده ها وقتي ميبينن بچه شون معتاده حالش بده درد داره براش قرص ميارن تو همون سالن ملاقات ميدن به مددجو تا بخوره. يه جوري هم جاسازي مي کنن که نميشه پيدا کرد. “
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” چن بار تو ملاقات واسم سيگار آوردن . ”
3 : بافتار ملاقات
محيط ملاقات براي هر دو گروه مددجويان دختر و پسر يکسان است . و نوع برخورد کارکنان با خانواده هاي مددجويان و محتواي مکالمات ( موضوع گفتگوها ميان کارکنان و خانواده هاي مددجويان بيشتر پيرامون دادگاه و پرونده قضايي است ) مانند توضيحات گروه دختران است . با توجه به مشاهدات برخي اوقات خانواده ها از روان شناس و يا مددکار حاضر در سالن ملاقات درخواست مشاوره با فرزند خود ، به جهت دعوت وي به آرامش و تحمل راحت تر مدت اقامت در کانون را دارند .
مسوول سالن ملاقات : ” خونواده ها که ميان ملاقات در مورد حکم و آزادي و فک قرار و اين که تو دادگاه چي بگن و اين حرفا …. با مددکارا صحبت مي کنن ، بعضي وقت هام سفارش بچه هاشون به روان شناس مي کنن که با بچشون حرف بزنه تا آروم شه کمتر بي تابي کنه . “
4 – 5 – 3 – 2 : مددجوياني که فاقد ملاقات هستند
1 : برقراري تماس تلفني
در محيط نگهداري پسران تلفن هاي عمومي در خوابگاه پسران قرار گرفته است و محدوديت زماني از سوي کارکنان براي تماس آن ها وجود ندارد و مي توانند با خانواده و اشخاص ديگر گفتگوي تلفني داشته باشند . اکثر مددجويان با خانواده ، دوستان و آشنايان خود تماس تلفني برقرار مي کنند . محتواي تماس هاي تلفني نيز مانند ملاقات هاي حضوري مي باشد . اين مددجويان هم مانند گروه دختران يا به دليل دوري مکان کانون از محل زندگي و مشکلات رفت و آمد خانواده ، محبوس بودن اعضاي خانواده در زندان ، تنبيه از جانب خانواده و يا به دليل نداشتن خانواده ( به ويژه در مورد برخي مددجويان افغان و مددجويان بي خانمان ) فاقد ملاقات حضوري بوده و يا به ندرت ملاقات حضوري دارند .
2 : فاقد هر گونه ارتباط با خانواده
در گروه پسران نيز مانند گروه دختران عده اي از مددجويان به علل گوناگون مانند طرد کامل از جانب خانواده يا نداشتن خانواده ، هيچ گونه ارتباطي با اعضاي خانواده خود ندارند .
مراقب : “خيلي از بچه هاي اينجا رو خونواده هاشون نميخوان ، علاقه اي هم به آزادي بچه شون ندارن . “
3 : تبعات نداشتن ملاقاتي حضوري
الف : تضعيف روحيه
مددجويان پسر تمايل بيشتري داشتند در اين زمينه با پژوهشگر صحبت کنند . طبق گفته ها ، مددجويان بابت نداشتن ملاقات حضوري به شدت ناراحت مي شوند ، اين احساس ناراحت کننده در روز ملاقات با مشاهده مددجويان داراي ملاقات حضوري به اوج خود مي رسد . که باعث گوشه گيري واحساس خشم در مددجويان مي شود . يکي از شرکت کنندگان از بيان نداشتن ملاقات حضوري احساس شرم داشت و به دروغ در مصاحبه عنوان کرد که هر هفته تمام خانواده به ملاقات او مي آيند که پژوهشگر پس از مصاحبه با کارکنان متوجه شد شرکت کننده مورد نظر فاقد ملاقات حضوري است .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “من وقتي ملاقاتي ندارم عصباني ميشم نمي تونم خودم و نگه دارم با Relaxation هم آروم نميشم با بچه ها دعوام ميشه . “
مددجو با اقامت طولاني مدت : “روز ملاقات وقتي آدم ملاقاتي نداره آتيش ميگيره . وقتي ميبينه رفيقش رفته ملاقات ، خودش ملاقاتي نداره خيلي مي سوزه ،کاري هم نمي تونه بکنه . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” بعضي وقت ها روز ملاقات زنگ ميزنم به مامانم کلي فحش بهش ميدم ، اون من و معتاد کرد تقصير اونه که من الان اينجام . آرزو به دلم موند يه بار بهم بگه پسر گلم چرا دير اومدي خونه . هر بار زنگ ميزنم فقط بهش فحش ميدم . “
2 مددجو با اقامت کوتاه مدت و بلند مدت : ” بچه هايي که ملاقاتي ندارن اون روز بيشتر ميرن تو لاک خودشون ، کار ديگه اي نمي تونن بکنن . “
ب : عدم حمايت مالي
برخي شرکت کنندگان فاقد ملاقات حضوري ، حمايت مالي از جانب خانواده دريافت مي کنند . تعدادي از اين گروه نيز هيچ گونه حمايتي نمي شوند .
ج : حمايت مالي از جانب دوستان
همان طور که در طبقه تعامل مددجويان با يکديگر توضيح داده شد ، مددجويان بخشي از نياز مالي خود را در تعامل با يکديگر تامين مي کنند . اما حمايت مالي از جانب دوستان فقط به اين جا ختم نمي شود نياز مالي برخي از مددجويان پسر فاقد ملاقات ، توسط دوستان خارج از کانون آن ها تامين مي شود که معمولا اين دوستان از همدستان يکديگر در بزهکاري هستند . همچنين بخشي از نياز مالي مددجويان نيز از طريق عضويت در گروه هاي دوستي و هم خرج شدن با دوستانشان تامين مي شود .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” رفيقام برام پول ميريزن ، اون موقعي که اونا گير بودن من واسشون پول مي ريختم . “
مددجو با اقامت طولاني مدت : “اينجا بچه هاي بدون ملاقاتي رفيقاشون براشون پول ميريزن که اگه خودشون گير افتادن ، اون وقت اينا هواي اونا رو داشته باشن . “

4 – 5 – 4: مقايسه دو گروه{ پ/ الف / ط }و گروه { پ/ الف / ک}
نتايج اين مقايسه مانند مقايسه اين دو گروه از مددجويان ، در گروه دختران مي باشد .
4 – 5 – 5 : مقايسه دو گروه دختران و پسران
شباهت ها :
1 : در هر دو گروه بيشتر مددجويان فاقد ملاقات حضوري مي باشند يا به ندرت ملاقات حضوري دارند .
2 : محتواي ملاقات و زيرگروه هاي مربوطه در هر دو گروه تقريبا مشابه است .
3 : کارکرد ملاقات در دو زير گروه بهبود روحيه و حمايت مالي مشابه است .
4 : بافتار ملاقات و زيرگروه هاي مربوطه در هر دو گروه مشابه است .
5 : يافته ها در مورد مددجويان فاقد ملاقات از هر دو گروه مشابه يکديگر است .
6 : در هر دو گروه تقريبا تعامل عميقي ميان کارکنان متخصص ( روان شناس و مددکار ) و خانواده هاي مددجويان برقرار نمي شود .
تفاوت ها :
1 : طبق يافته ها در زير گروه کارکرد ملاقات ، در گروه پسران ورود وسايل ممنوع نيز وجود دارد که در يافته هاي مربوط به گروه دختران مطرح نگرديد .
2 : مددجويان پسر نسبت به مددجويان دختر در صورت داشتن ملاقات ناخوشايند و نداشتن ملاقات حضوري واکنش هاي خشن تري از خود بروز مي دهند .
4 : مددجويان پسر فاقد ملاقات جهت تامين نيازهاي مالي خود از راه هاي ديگري اقدام مي کنند . (بخشي از نياز مالي که در تعامل با مددجويان مستقر در کانون تامين مي شود در قسمت مربوطه توضيح داده شده است .) بخشي ديگر نيز از طريق شبکه ارتباطي خارج از کانون تامين مي شود . اين موضوع در مصاحبه هاي مددجويان دختر مطرح نگرديد.
5 : مددجويان دختر فاقد ملاقات در قياس به مددجويان پسر تمايلي براي صحبت در مورد احساسات و حالات روحي خود نداشتند .
6 : مددجويان پسر در مقايسه با مددجويان دختر ، محدوديتي براي برقراري تماس تلفني با خانواده و افراد غير خانواده خود ندارند . اين امکان در گروه دختران به دليل ضوابط مورد نظر مراقبين وجود ندارد.

نمودار 4 – 6
جدول 4 – 9
طبقه (Category) : تجارب شخصي مددجويان از اقامت در کانون گروه دختران و پسران
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
تاخير در صدور حکم نهايي
ادامه آثار دادگاه
دلايل
مشغوليت ذهني
بي اطلاعي از مدت دقيق محکوميت
ادامه آثار دادگاه
دلايل
مشغوليت ذهني
بي اطلاعي از زمان اعزام به دادگاه
ادامه آثار دادگاه
دلايل
مشغوليت ذهني
انتظار و بلاتکليفي مددجويان مرتکب قتل
ادامه آثار دادگاه
دلايل
مشغوليت ذهني
نگراني بابت تاثير سابقه کيفري بر شغل و ادامه تحصيل پس از آزادي
آينده
دلايل
مشغوليت ذهني
نگراني بابت اعتماد خانواده و برخورد نزديکان و اقوام
خانواده
دلايل
مشغوليت ذهني
عذاب وجدان بابت ناراحتي و اذيت خانواده از حبس مددجو
خانواده
دلايل
مشغوليت ذهني
جدول 4 – 9
طبقه (Category) : تجارب شخصي مددجويان از اقامت در کانون گروه دختران و پسران
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
نگراني بابت وضعيت زندگي و معاش خانواده ( مددجويان پسر )
خانواده
دلايل
مشغوليت ذهني
عدم تمرکز کافي براي مطالعه دروس و يادگيري فعاليت هاي فني حرفه اي
ضعف در يادگيري
پيامدها
مشغوليت ذهني
ايجاد تنش و درگيري در مدت اقامت در کانون
کاهش کيفيت تعاملات
پيامدها
مشغوليت ذهني

جدول 4 – 9
طبقه (Category) : تجارب شخصي مددجويان از اقامت در کانون گروه دختران و پسران
کد
Code
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
زندگي در اين محيط باعث تغيير انسان به موجودي گرگ صفت مي شود
خود باور
باورها
زندگي در اين محيط دختران را به انسان هايي هرزه مبدل مي کند
خود باور
باورها
زندگي در اين محيط باعث کاهش اعتماد به نفس و ايجاد عقده در انسان مي شود
خود باور
باورها
من انساني هستم که هيچ خصوصيت مثبتي ندارد
خود باور
باورها
هيچ کس به ما اهميت نمي دهد ، و به مشکلات ما توجه نمي کند .
خود باور
باورها
کانون جاي افراد فقير و بي کس است
خود باور
باورها
زندگي در اينجا باعث شده من کارهاي مثبتي بياموزم و رفتارم تغيير کند
خود باور
باورها
اقامت در کانون چيزي را براي ما تغيير نمي دهد پس از آزادي مجددا کارهاي گذشته را تکرار خواهيم کرد
خود باور
باورها
ناگزير به استفاده از رفتار هاي ضد اجتماعي خود پسندانه در تعامل با يکديگر
خود باور
باورها

جدول 4 – 9

طبقه (Category) : تجارب شخصي مددجويان از اقامت در کانون گروه دختران و پسران
کد
Code
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
تعامل با کارکنان
علل شکل گيري باورها
باورها
تعامل با خانواده
علل شکل گيري باورها
باورها
تعامل مددجويان با يکديگر
علل شکل گيري باورها
باورها

4 – 6 شناخت تجربه شخصي مددجويان از اقامت در کانون اصلاح و تربيت
استان تهران
بخشي از يافته هاي اين طبقه از طريق مشاهدات پژوهشگر و مصاحبه با مددجويان حصول يافته و بخش ديگر از تحليل يافته هاي طبقات ، تعامل مددجويان با يکديگر ، تعامل مددجويان با کارکنان و تعامل مددجويان با خانواده هايشان ، بدست آمده است . در واقع پژوهشگر با توجه دقيق به گفته هاي مددجويان به دنبال کشف باورها و عقايد آنان از استقرار در کانون بود و زماني که مددجويان به باوري اشاره مي کردند ، پژوهشگر با پرسش سوالات عميق تر ، علت اين باور را کشف کرده و متوجه مي شد که منشا اين باور به يکي از سه طبقه اصلي فوق ذکر ختم مي گردد .
4 – 6 – 1 : گروه دختران
4 – 6 – 1 – 1 : مشغوليت ذهني
مددجويان دغدغه هاي خاطر بسياري دارند که به پاره اي از آن ها اشاره کردند .
1 : دلايل
الف : ادامه آثار دادگاه
با توجه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، مواد مخدر، افغانستان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد عدم تمرکز