دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

“.
مددجو با اقامت کوتاه مدت : يه بار … از کمد لباسا يه بليز دزديد ، پوشيد . خانم … چند تا چک زد تو گوشش.
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” وقتي بچه ها با هم دعواشون ميشه اگه خود مراقبا نتونن جمعش کنن يا از افسر نگهبان مرد باتوم ميگيرن يا افسر نگهبان مرد مياد مي بردشون تو حياط با باتوم ميزنه و کلاغ پر ميده و از اين کارها بعد هم يا با دستبند دستشون به درخت يا در ميبندن يا مي برنشون تو قرنطينه” .
2 . تنبيه غير بدني
طبق گفته هاي شرکت کنندگان ، بيشتر از تنبيه غير فيزيکي استفاده مي شود ، که معمولا شامل ممنوعيت تماس تلفني و ملاقات حضوري ، انجام نظافت ، تذکر لفظي و توهين کلامي است .
4 – 3 – 3: تعامل مددجويان با مراجع قدرت ( کارکنان )
در اين قسمت نوع تعاملي که مددجويان با کارکنان برقرار مي کنند ، توضيح داده مي شود .
4 – 3 – 3 – 1 : سعي در برقراري تعامل نزديک با کارکنان
طبق گفته ها برخي از مددجويان دختر با انتقال اخبار داخل خوابگاه به مراقبين و يا انجام امور خدماتي آن ها سعي در برقراري ارتباط نزديک با کارکنان دارند .
الف : برونداد برقراري تعامل نزديک با کارکنان
در مقابل جلب توجه و حمايت کارکنان را دريافت مي کنند .
مددجو با اقامت طولاني مدت : “کتي براي خانم ها خبربوري مي کرد اونا هم هر وقت ميخواست بهش چايي ميدادن . “
4 – 3 – 3 – 2 : روش هاي برقراري تعامل با کارکنان خوش رفتار
در اين قسمت نيز مانند گروه پسران ، مددجويان با اقامت بلند مدت اصلاح رفتار خود را مديون خوش رفتاري برخي کارکنان مي دانند .
مددجو با اقامت طولاني مدت: “خانم … خيلي دوست دارم حتي اگه بهم بگه با دستت دستشويي ها رو تميز کن حاضرم براش اين کار رو بکنم . “
4 – 3 – 3 – 3 : روش هاي برقراري تعامل با کارکنان بدرفتار
اغلب مددجويان روش سکوت و برقراري حداقل رابطه با کارکنان را انتخاب مي کنند و مجبور به اطاعت هستند . برخي مددجويان ( بيشتر مددجويان با اقامت کوتاه مدت ) به بحث با کارکنان مي پردازند . و بيشتر مددجويان قديمي با احترام نمايشي با اين قبيل از کارکنان رفتار مي کنند . ساير موارد مانند گروه پسران مي باشد .
مددجو با اقامت طولاني مدت: “من اول با کارکنان زياد بحث مي کردم اوناهم با من زياد دعوا مي کردن ، اذيت مي کردن ، حالا جلو روشون باهاشون خوب حرف ميزنم اما پشت سر از همشون بدم مياد . “

4 – 3 – 3 – 4 : روش هاي برقراري تعامل با کارکنان خنثي
مددجويان دختر تقريبا هيچ تعاملي با روان شناس ندارند . ( در آخرين ماه اقامت پژوهشگر در محيط پژوهش ، روان شناس کانون دختران به کانون پسران منتقل شد و در کانون دختران فقط مددکار مستقر بود.) و در مورد مددکار نيز مددجويان با اقامت کوتاه مدت ارتباط اندکي بيشتر در زمينه ي پرسش در مورد زمان اعزام ، نوع حکم و زمان آزادي برقرار مي کنند .
4 – 3 – 3 – 5 : تطابق با اعمال قانون
يکي از تجارب ناراحت کننده ي مددجويان از اقامت در کانون ، قوانين اجباري آن است و همه مددجويان از نداشتن هيچ گونه آزادي و حق انتخاب ابراز ناراحتي مي کنند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت ” اينجا اينش خيلي بده که آدم هيچي آزادي نداره همه چي زوريه از غذاخوردن و خوابيدن تا نماز خوندن و کارگاه رفتن . “
4 – 3 – 4: مقايسه يافته ها در دو گروه دختران و پسران
شباهت ها :
1 : بررسي يافته ها حکايت از تشابه داده ها در نوع تعاملات کارکنان خوش رفتار با مددجويان در دو گروه دختران و پسران دارد .
2 : بررسي يافته ها نشان داد که روش برقراري تعامل مددجويان با مراجع قدرت ( خوش رفتار ، بدرفتار و خنثي ) و تطابق با اعمال قانون در هر دو گروه دختران و پسران مشابه است .
3 : در صورت ورود افسر نگهبان مرد به کانون دختران ، برخي از اشکال و ابزار تنبيه بين دو گروه دختران و پسران مشابه خواهد بود .
تفاوت ها :
1 : با بررسي يافته ها مشخص گرديد دو گروه از نظر موارد مشول تنبيه ، ابزار تنبيه ، مکان تنبيه و اشکال تنبيه با يکديگر متفاوت هستند .
2 : بررسي يافته ها در زير گروه کارکنان بدرفتار حکايت از اعمال تنبيه بدني بيشتر در کانون پسران به نسبت کانون دختران توسط مراقبين دارد .
3 : بررسي يافته ها در زير گروه کارکنان خنثي حکايت از تعامل بيشتر ميان مددجويان پسر و مددکاران به نسبت مددجويان دختر دارد . مددکاران معتقد هستند که به مددجويان پسر بيش از مددجويان دختر ( به دليل پيچيده بودن مشکلات خاص دختران ) مي توان کمک کرد . فعاليت هاي مددکاري در گروه پسران ( علي رغم آن که تعداد پسران بيشتر از دختران بود ) بيش از گروه دختران و در مورد مددجويان با اقامت کوتاه بيش از مددجويان با اقامت طولاني بود . علت ارتباط بيشتر مددکاران با مددجويان پسر در مقايسه با مددجويان دختر ، تفاوت در بزه ارتکابي در دو جنس بود. زيرا بيشترين جرايم پسران مربوط به سرقت و نزاع بود و با پرداخت خسارت و ديه مشکلات حبس آن ها برطرف مي گرديد و پذيرش پسران از جانب خانواده ها بيشتر و راحت تر بود ، اما بيشترين جرايم ارتکابي دختران به روابط نامشروع و اعمال منافي عفت مربوط مي گرديد و اکثر مددجويان دختر دچار مشکلات شديد خانوادگي بودند و معمولا ازجانب خانواده مطرود مي گشتند و يا خود مددجو علاقه اي به بازگشت نزد خانواده را نداشت . مددکاران کمتر مي توانستند ميان مددجويان دختر و خانواده او پيوند برقرار کنند و به همين دليل مشکلات مددجويان دختر را دشوار و پيچيده تلقي مي کردند .
4 : در گروه دختران يافته اي در رابطه با زير گروه کمک به نقض قانون از جانب کارکنان ديده نشد .
5 : شکل تنبيه غير فيزيکي در دو گروه دختران و پسران با يکديگر متفاوت است .
6 : در زير گروه برقراري تعامل نزديک مددجويان با کارکنان ، در دو گروه دختران و پسران از نظر دلايل برقراري رابطه نزديک با کارکنان و نيز نوع برونداد براي مددجو ، تفاوت وجود دارد .

نمودار 4-4
جدول 4 – 7
طبقه (Category) : ارتباط مددجويان با محيط و امکانات گروه : دختران و پسران
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
نوسازي و پاکيزه بودن محيط
ساختار
مزاياي محيط و امکانات
مادي
جلوگيري از شيوع بيماري در کانون با رسيدگي به مددجويان بيمار در محيط قرنطينه
ساختار
مزاياي محيط و امکانات
مادي
کتابخانه
ساختار
مزاياي محيط و امکانات
مادي
مجهز بودن کارگاه ها به وسايل آموزشي
تجهيزات
مزاياي محيط و امکانات
مادي
مجهز بودن خوابگاه ها به امکانات مناسب
تجهيزات
مزاياي محيط و امکانات
مادي
مجهز بودن کانون به امکانات تفريحي مانند سينما و باشگاه ورزشي
تجهيزات
مزاياي محيط و امکانات
مادي
وجود دوربين هاي مداربسته
تجهيزات
مزاياي محيط و امکانات
مادي

جدول 4 – 7
طبقه (Category) : ارتباط مددجويان با محيط و امکانات گروه : دختران و پسران
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
برگزاري جشن و مراسم شاد به مناسبت اعياد گوناگون
امکانات
مزاياي محيط و امکانات
مادي
وجود خشکشويي
امکانات
مزاياي محيط و امکانات
مادي
تامين لوازم مصرفي مورد نياز مددجويان
تجهيزات
مزاياي محيط و امکانات
مادي
وجود مدرسه براي مددجويان پسر
ساختار
مزاياي محيط و امکانات
مادي
تعبيه قرنطينه شماره 2 براي مددجويان پسر
ساختار
مزاياي محيط و امکانات
مادي
تعبيه خوابگاه مجزا براي گروه کودک
( مددجويان پسر )
ساختار
مزاياي محيط و امکانات
مادي
ارايه ميان وعده
امکانات
مزاياي محيط و امکانات
مادي

جدول 4 – 7
طبقه (Category) : ارتباط مددجويان با محيط و امکانات گروه : دختران و پسران
کد
Code
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
عدم تامين لباس مددجويان بدون ملاقاتي
کمبود امکانات
مادي
نداشتن مدرسه
( مددجويان دختر )
کمبود ساختاري
مادي
ازدحام در خوابگاه هاي عمومي ( مددجويان پسر )
کمبود ساختاري
مادي
نبود محيط مناسب براي مطالعه
کمبود ساختاري
مادي
وجود نقاط کور دوربين
کمبود تجهيزات
مادي
کمبود تجهيزات ورزشي به نسبت مددجويان پسر
کمبود تجهيزات
مادي
کمبود نسبي تجهيزات آموزشي در کارگاه هاي فني حرفه اي ( مددجويان پسر )
کمبود تجهيزات
مادي
کيفيت پايين مواد غذايي
کمبود
مادي
کمبود برنامه هاي سرگرم کننده براي ساعات بعد از ظهر
( مددجويان پسر )
نبود برنامه ريزي مناسب
مادي

جدول 4 – 7
طبقه (Category) : ارتباط مددجويان با محيط و امکانات گروه : دختران و پسران
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
قياس محيط ، امکانات و کارکنان کانون با زندان و کلانتري
………………..
چارچوب ارجاع زندان و کلانتري
معناهاي نسبت داده به محيط
کمبود برنامه هاي سرگرم کننده در زمان بعد ازظهر
دلايل
کسالت بار
معناهاي نسبت داده به محيط
زياد بودن اوقات بيکاري
دلايل
کسالت بار
معناهاي نسبت داده به محيط
تکراري بودن همه امور
دلايل
کسالت بار
معناهاي نسبت داده به محيط
اجباري بودن تمام امور و نداشتن حق انتخاب
دلايل
کسالت بار
معناهاي نسبت داده به محيط
مصرف قرص ترامادول
( مددجويان پسر )

روش هاي مقابله با کسالت
کسالت بار
معناهاي نسبت داده به محيط

جدول 4- 7
طبقه (Category) : ارتباط مددجويان با محيط و امکانات گروه : دختران و پسران
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
اقدام به خودزني
( مددجويان پسر)
روش هاي مقابله با کسالت
کسالت بار
معناهاي نسبت داده به محيط
اقدام به دعوا و درگيري

روش هاي مقابله با کسالت
کسالت بار
معناهاي نسبت داده به محيط
برقراري تماس تلفني با خانواده يا دوستان
( مددجويان پسر )
روش هاي مقابله با کسالت
کسالت بار
معناهاي نسبت داده به محيط
عادت به شرايط
روش هاي مقابله با کسالت
کسالت بار
معناهاي نسبت داده به محيط
اقدام به خالکوبي
( مددجويان پسر )
روش هاي مقابله با کسالت
کسالت بار
معناهاي نسبت داده به محيط

4 – 4 شناخت نوع رابطه مددجويان با محيط و امکانات کانون اصلاح و تربيت استان تهران
بخشي از يافته هاي اين طبقه از گفته هاي مددجويان راجع به مزايا و کمبود هاي امکانات و تجهيزات محيط است که مشاهدات پژوهشگر نيز اين اطلاعات را تکميل کرده است . و بخش ديگر يافته ها که قابل مشاهده نيست ، ناشي از درک و احساس افراد مقيم ، از محيط ( مددجويان ) مي باشد که در مصاحبه ها به آن اشاره کردند و تحت عنوان معناهاي نسبت داده شده به محيط ، در اين قسمت به آن پرداخته مي شود .
4 – 4 – 1: گروه دختران
4 – 4 – 1- 1 : مادي
ا : مزاياي محيط و امکانات
الف : ساختار
با توجه به مطالعات ، کانون اصلاح و تربيت استان تهران تنها کانون کشور است که داراي قسمت نگهداري دختران مي باشد . ساير کانون هاي کشور فاقد محيط نگهداري براي دختران هستند و دختران زير 18 سال معارض با قانون در ساير استان ها در بند جوانان زندان همان استان نگهداري مي شوند . يافته ها حکايت از رضايت کلي مددجويان از محيط کانون دارد . طبق گفته هاي شرکت کنندگان در پژوهش و مشاهدات پژوهشگر محيط کانون به جهت ترميم و نوسازي ، پاکيزگي ، تجهيز به وسايل و امکانات رفاهي ، از مطلوبيت نسبي برخوردار است . در کانون قبل از ورود مددجويان به داخل خوابگاه ، محيطي به نام قرنطينه تعبيه شده است .طبق يافته هاي حاصل از مصاحبه و مشاهده ، مددجويان جديدورود طي چند روز اقامت پس از بازرسي بدني ، تکميل پرونده شخصيتي ، حمام و معاينه از جانب پزشک براي اطمينان از نبود بيماري ، اجازه ورود به داخل خوابگاه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نماز جماعت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران