دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

اقامت کمتري هستند ، احساس قدرت مي کنند . از ميان مددجويان جديدورود ، نوجوانان داراي سو سابقه به دليل آشنايي با مسايل داخلي محيط کانون و مددجويان مرتکب جرايم سنگين مانند قتل ( از نظر مددجويان افراد مرتکب بزه سنگين قابل احترام هستند ) تا حدي از آزار مددجويان قديمي مصونيت دارند . طبق گفته هاي شرکت کنندگان ، رفتارهاي جامعه پسندانه مددجويان با اقامت طولاني مدت ( چند سال اقامت ) در مقابل مددجويان با اقامت کوتاه مدت ، همان کمک مددجويان عضو شورا به ساير مددجويان براي رفع مشکلات زندگي در کانون است . غير از اين ، موارد ديگري در مصاحبه ها و بحث گروهي با مددجويان مطرح نشد. در زمينه ي رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه هم بايد گفت يافته ها حکايت از آن دارد که معمولا تعدادي از مددجويان اين گروه ( بيشتر مددجويان مرتکب قتل ) کمتر از رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه در تعامل با ساير مددجويان استفاده مي کنند ، البته رفتارهاي جامعه پسندانه ي قابل توجهي هم ندارند ، معمولا يک تعامل معمولي ، بدون آزار و اذيت ( يا بهتر است بگوييم با آزار کمتر ) بين اين افراد و سايرين برقرار مي شود . با رجوع به يافته ها مي توان اظهار کرد ، بيشتر مددجويان پسر با اقامت بلند مدت ، معمولا از قدرت خود در مقابل مددجويان با اقامت کوتاه مدت ، از رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه استفاده مي کنند . مواردي که در همه مصاحبه ها و بحث متمرکز گروهي به آن اشاره شد شامل رفتارهايي چون امر کردن و زورگفتن به مددجويان جديد ورود ، محدود کردن اختيارات آن ها ، خطاب کردن مددجويان جديد با القاب و عناوين ناپسند ، خشونت کلامي و تمسخر مددجويان جديد و پيشنهاد برقراري رابطه جنسي با مددجوي جديد بود . همچنين در اکثر مصاحبه ها به اين موضوع اشاره شد که پيشنهاد برقراري رابطه جنسي به مددجوياني که ظاهر زيبا و پوست سفيد رنگ دارند ، زياد است و مددجويان فاعل ، اکثرا ، مددجوياني با اين خصوصيات ظاهري را به عنوان مفعول برمي گزينند . از ديگر رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه که از گروه طولاني مدت در مقابل گروه کوتاه مدت سر مي زند يعني هر کس که اقامت بيشتري در کانون دارد نسبت به افرادي که مدت اقامت کمتري دارند ، در استفاده از امکانات عمومي کانون حق بيشتري براي خود قائل است . در اکثر مصاحبه ها مطرح شد که رابطه جنسي ، علاوه بر مورد فوق ذکر ، ميان مددجويان بزرگتر از نظر سني ( در نقش فاعل ) و مددجويان کوچکتر ( در نقش مفعول ) نيز گاهي وجود دارد. همچنين برخي از مددجويان ابراز داشتند که رابطه ي هم جنس گرايانه با مفعول شدن مددجويان افغان و فاعل بودن مددجويان ايراني نيز برقرار شده است . مددجويان در مصاحبه ها علت برقراري رابطه هم جنس گرايانه را محروميت از داشتن رابطه ي دگر جنسي در مدت حبس و احساس لذت ناشي از آن براي فاعل و در مقابل تامين نيازهاي فرد مفعول ( مواردي چون پول ، کارت تلفن ، لباس و قرص ترامادول ) بيان کردند که البته علل ديگري هم مي تواند داشته باشد. در هيچ يک از مصاحبه ها به اعمال زور در برقراري رابطه و به بيان بهتر تجاوز جنسي در تعامل مددجويان با يکديگر مطرح نشد . شرکت کنندگان در پژوهش ، در مورد مکان برقراري رابطه ي هم جنس گرايانه به سرويس هاي بهداشتي خوابگاه ها ، باشگاه و کارگاه ها اشاره کردند . همچنين تعدادي از مددجويان در مصاحبه ها ابراز کردند که در ساعت خاموشي شب از تخت هاي واقع در يکي از 4 کنج خوابگاه ها که ديد کمتري در دوربين دارد و ميان مددجويان به زاغه100 معروف است ، گاهي اوقات جهت برقراري رابطه هم جنس گرايانه استفاده مي شود ، به خصوص اين که طبق گفته هاي مددجويان و مراقبين ، به دليل کمبود مراقب در برخي از شيفت هاي شب ، سرکشي هر مراقب از 5 خوابگاه و بازگشت مجدد او ، حدودا 45 دقيقه طول مي کشد و فرصت کافي براي برقراري رابطه جنسي وجود دارد. تعامل بر مبناي قدرت ، باعث ايجاد تنش و درگيري در ميان مددجويان مي شود . در تمام مصاحبه ها ، مددجويان به کيفيت پايين تعاملات با يکديگر اذعان داشتند و بيان کردند که بيشتر اوقات آن ها با يکديگر ، با دعوا و درگيري سپري مي شود و در دو شکل کلامي و فيزيکي اتفاق مي افتد ، البته طبق يافته ها ، سهم دعواهاي کلامي بيشتر از درگيري هاي فيزيکي است و بيشتر هنگام استقرار در خوابگاه ها رخ مي دهد . نکته ي قابل تامل اين است که تمام مددجويان علت اين همه دعوا و درگيري با يکديگر را مسايلي پوچ و بي اهميت مي دانستند . مددجويان در پاسخ به سوال علت دعواها ، بيشتر زورگويي و آزار مددجويان قديمي و جديد و برتر دانستن خود در استفاده از امکانات عمومي کانون نسبت به ساير مددجويان ابراز کردند که موجبات نارضايتي ساير مددجويان را فراهم مي آورد ، و از جمله عوامل زمينه ساز درگيري ها ميان مددجويان است ( مانند نوبت تلفن ) . چشم تو چشم شدن101 ، شوخي با يکديگر که با فحاشي در ادامه شوخي ، کار به درگيري مي کشد . در يکي از مصاحبه ها مطرح شد از آنجايي که يکي از تنبيه هاي غير بدني در کانون ، انجام نظافت است ، مددجوياني که نوبت نظافت شب دارند با حربه ي طرح نقشه ي دعوا و تحريک يکديگر ، اين نوبت نظافت را به گردن مددجويي که تحت تاثير تحريک آن ها وارد دعوا شده است ، مي اندازند . فاش کردن رازهاي يکديگر ، انتقال صحبت ها و سخن چيني باعث شده که مددجويان بسيار به يکديگر بي اعتماد شده و به بحث و جدل بپردازند . طبق مشاهدات رفتارهاي تخريب گرايانه ي مددجويان نسبت به يکديگر مانند توهين به يکديگر بر مبناي نوع بزه همديگر ، توهين به وضعيت اقتصادي – اجتماعي و تعداد سوابق يکديگر ، از ديگر عوامل مهم در ايجاد دعوا و درگيري ميان مددجويان است .
همه ي مددجويان با اقامت کوتاه مدت : ” قديمي ها خيلي زور ميگن ، ميگن برو آب بيار ، نوبت نظافت گردن آدم ميندازن ، نميذارن آدم از رو تختش بياد پايين ، تا دو ، سه ماه جواب سلام آدم و نمي دن . همون روز اول ايستگاه102 آدم و ميگيرن . مثلا ميگن برو از کليد داري سشوار بگير بيار ، مددجو هم ميره کليد داري ميگه ، سشوار رو بده ، مراقب هم يدونه پسي ( پس گردني ) ميزنه به مددجو که بره . “
همه مددجويان با اقامت بلند مدت : “وقتي مددجوي جديد ورود مياد ايستگاشو ميگيرن ، باهاش هم تا چند ماه حرف نمي زنن که شاخ نشه . “
مددجو با اقامت بلند مدت : “وقتي يه مددجو جديد ميارن ، بچه ها بهش ميگن پلشت ، خدنگ ، چلکس ، اسکل ، اگه کارتون خواب باشه بهش ميگن سگ بغل کن ، گربه نازکن ، بعد يه مدت که بگذره ببينن ، بچه ي پرويي نيست ، شاخ بازي در نمياره . کم کم باهاش خوب ميشن . “
مددجو يا اقامت طولاني مدت : “جديدورود که مياد ، بچه ها ميگن … جديد اومده ( يک واژه بسيار رکيک به معناي برقراري رابطه جنسي که قابل ذکر در پژوهش نمي باشد .) بعد دوره اش مي کنن ، ببينن ، چي ميخواد ، قرصي ، لباسي ، کارت تلفن ، اون چيزي رو که ميخواد بهش ميدن ، بعد باهاش رابطه برقرار مي کنن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “وقتي جديدورود مياد ، با قديمي ها فنچ مي شه ، يعني با هم دوست دختر ، دوست پسر ميشن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “جديدورود که مياد دستش به شلوارشه وقتي ميخواد بخوابه ، تا چند شب هم با چشم باز ميخوابه . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “يه بار يکي از رفيقام ( مددجو با اقامت طولاني مدت ) با يکي از گروه پاييني ها ( مددجوي کم سن تر ) رفتن تو دستشويي براي …. ، چند تا از اين بچه دستمال کش ها فهميدن رفتن لوشون دادن . “
3 نفر از مددجويان با اقامت طولاني مدت : “اينجا به بچه هاي سفيد و بر رو دار زياد گير ميدن که …. ، اگه جديد ورود ، سفيد باشه دوره اش مي کنن ، دست از سرش بر نمي دارن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “من چند بار با اين بچه افغاني ها که چشم بادومي دارن مثل دخترا مي مونن ، رابطه داشتم ، بهشون کارت تلفن مي دادم . اول اون مي رفت تو دستشويي ، 5 دقيقه بعد من ميرفتم تو دستشويي . قبلنا ميذاشتن از اين چيزاي بافتني مثل جاسويچي درست کنيم . من از اينا هم ميدادم به طرفم . “
مددجو با اقامت طولاني مدت : “الان دو نفر از اين گروه پاييني ها هستن که بچه ها رو شاد مي کنن . مثلا يکي از جاهايي که ميرن دستشويي هاي کارگاه هاست ، صبح ها، ساعت 10، دستشويي هاي کارگاه رو باز مي کنن ، يکي ميره دستشويي ، اون يکي هم چند دقيقه بعدش اجازه ميگيره ، ميره همون دستشويي . “
مراقب : “متاسفانه چند مورد است که از مسايل لاينفک زندانه ، مثل روابط جنسي ميان بچه ها ، مثل مصرف قرص ، مثل خالکوبي ، که ما هرکاري هم بکنيم باز نمي تونيم جلوشون بگيريم . بعضي از بچه ها ، بيشتر قديمي ها يه پارچه مي اندازن روي تخت شون ، سوله103 درست مي کنن ، چون قديمي هم هستن ، حرف مراقب را گوش نمي کنن که بردارن ، بعد ممکنه اونجا هرکاري بکنن . متاسفنه تعداد مراقب ها تو شيفت شب کمه ، تا مراقب بخواد 5 تا خوابگاه رو سرکشي کنه و برگرده ، حداقل 45 دقيقه طول ميکشه تو اين مدت هرکاري بخوان مي تونن بکنن . “
مراقب : ” معمولا همکاران ، روابط جنسي مددجوها رو گزارش نمي دن چون اون وقت براي خودشون بد ميشه . مسوول بالادستي توبيخش مي کنه که چرا حواسش نبوده . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “رفتار بچه ها نسبت بهم خيلي وحشيانه است . همش سر چيزاي الکي دعواست ، سر نوبت تلفن ، سر فحش مادر ، سر همه چي دعوا ميشه . “
مددجو با اقامت طولاني مدت : “سر هر چيزي دعواست . سر تلفن ، سر چيزاي الکي. سر شوخي . شوخي مي کنن. بعد شوخي شوخي بهم فحش ميدن بعد دعوا ميشه . مثلا ميشينن رو تخت هاشون ، بهم گير ميدن . يکي از اون ور به يکي از اين ور گير ميده . مثلا به بغليش ميگه هي اين فلاني رو مي بيني همين که بليز آبي تنشه اين نمي دونم فلانه … . مثلا ميگه خواهرشو روز ملاقات ديدم روسري قرمز سرش بود اسمش اين بود ، بعد همين جوري بلند بلند ميگه تا اون يکي بالاخره جوابشو بده . اگه طرف محل نده داد ميزنه هي آنتن بده ، بهت بربخوره ، هي بليز آبي ، به خودت بگير ، تا اين که دعوا بشه . به خاطر همين حرفهاست که من خوشحالم خواهر ندارم .”
4 – 2 – 4 – 3 : راه هاي تقويت قدرت
طبق مصاحبه ها ، مددجويان گروه { پ / الف / ط } بيشتر در تعاملات برون گروهي خود ، با مددجويان با اقامت کوتاه مدت به تقويت رابطه قدرت خود مي پردازند و در اين راستا از روش هايي چون : جداسازي خود از مددجويان گروه مقابل و نيز ترجيح به برقراري رابطه ، بيشتر با کارکنان به نسبت برقراري رابطه با مددجويان گروه مقابل ، استفاده مي کنند . برخي از مددجويان اين گروه با ارتباط غير کلامي ( چشم غره ، چپ چپ نگاه کردن و …) به ساير مددجويان با اقامت کوتاه مدت ، قدرت خود را به آن ها خاطر نشان مي کنند. مددجويان با اقامت طولاني در صورت مواجهه با نافرماني مددجويان کوتاه مدت از قوانين خوابگاه ، ابتدا با برخورد کلامي تذکر مي دهند، طبق گفته هاي شرکت کنندگان اين برخورد کلامي تند و تهديد آميز است وگاهي با برخورد فيزيکي جزيي ( مانند پس گردني ، شبسي104 ) همراه مي شود و در نهايت موضوع به دخالت مراقبين مي انجامد . ( البته با توجه به صحبت هاي شرکت کنندگان ، مددجويان به آزار فيزيکي يکديگر علاقه مندند اما به دليل برخورد مراقبين و وجود دوربين هاي مداربسته و رصد دايم رفتارهاي مددجويان ، از اين گونه رفتارها در کانون اصلاح و تربيت استان تهران کاسته شده است ، به ويژه اين که همان طور که در طبقه ي تعامل کارکنان و مددجويان در زير گروه موارد مشمول تنبيه ذکر شد ، درگيري فيزيکي جز موارد تخطي از قوانين اصلي کانون محسوب مي گردد و منجر به انتقال مددجوي خاطي به اندرزگاه و تنبيه او مي شود .) همچنين در ادامه بايد متذکر شد که طبق مشاهدات ، مددجويان به شدت نسبت به يکديگر رفتارهاي تخريب گرايانه دارند و يکديگر را برمبناي نوع بزه ، تعداد سو سابقه ، وضعيت خانوادگي ( مددجويان بي خانمان ) و ابتلا به اعتياد ، مورد توهين و تمسخر قرار مي دهند که مي توان اين رفتار ها را نوعي روش براي تقويت قدرت تلقي کرد . يکي ديگر از راه هاي تقويت قدرت ،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدت استفاده، سلسله مراتب، استان تهران Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اوقات فراغت