دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، نوجوانان بزهکار، رفتار انسان، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

برابر بيشتر احتمال دارد از بيماري رواني رنج ببرند . همچنين تشخيص داده شده که دختران نسبت به پسران اغلب بيشتر به افسردگي حاد دچار مي شوند که اين خلاف يافته هايي است که از پيمايش هاي جمعيت عادي حاصل شده است ( 79) .
گلوئک و گلوئک56 ( 1990 ) طي پژوهشي 500 پسر بچه را که در موسسات تاديبي به سر مي بردند با 500پسر بچه عادي در سنين 14 تا 15 سالگي ، از نظر چهار معيار : 1 – معيار اجتماعي فرهنگي ، 2 – معيار جسماني 3 – معيار عقلي 4 – معيار انفعالي و مزاج مورد مقايسه قرار داد . تحليل برخي شواهد تفاوتي ميان دو گروه نشان نداد ، اما مدارک ديگر حاکي از تفاوت هاي بسياري بود . بدين ترتيب که نوجوانان بزهکار در مقابل نوجوانان غير بزهکار شرکت کننده در پژوهش از جهات زير متمايز بودند :
1. به لحاظ بدني از نوع مزومورفي هستند ، يعني اندام عضلاني و سخت دارند .
2. از لحاظ مزاجي ، فعال و پر جنب و جوش و از خود بي خود يا بي قرار ، درون گرا ، ستيزه جو و مخربند .
3. به لحاظ رواني ، بي پروا و بي پرده از هر آنچه در دل دارند ، سخن مي گويند . کمتر به صورت منظم در مسايل تعمق و تفکر مي کنند .
4. از نظر رفتاري ، نامهربان ، بدگمان ، انتقام جو ، سرسخت و حادثه جو هستند . معمولا از جامعه طلبکارند و از هنجارها و قدرت قانوني سرپيچي مي کنند .
5. از لحاظ اجتماعي و فرهنگي اغلب بيشاز گروه شاهد در خانواده هايي رشد يافته اند که فاقد تفاهم ، محبت و ثبات احساسات اخلاقي بوده است ( 45 ) .
مطالعه اي پيمايشي با همکاري بخش خدمات خانواده و جوانان ايالت کلارک امريکا ( CCDFYS ) به منظور درک برداشت هاي جوانان راجع به تجربه شان از زندان و نيز کمک به توسعه برنامه ريزي امور زندگي آنان پس از بازگشت به جامعه صورت پذيرفت . مقياس ها و موارد به کار رفته مبتني بر گروه هاي بحث با مديران CCDFYS و جوانان زنداني بود . گزينه هاي برنامه ريزي شده ي پيمايش مستقيما از گروه هاي بحث با جوانان زنداني ، منتج شد . اين پژوهش با تشويق جوانان به دنبال اين بود تا راهبرد ها و برنامه هايي عرضه کند تا به آنان يا همسالانشان کمک کند زماني که به جامعه برگشتند ، افرادي موفق باشند . اين مباحث منجر به ارايه ليستي 10 گزينه اي براي برنامه ريزي داخل زندان و 8 گزينه اي براي برنامه ريزي خارج از زندان شد . ميزان حبس 90 % از شرکت کنندگان اين پژوهش کمتر از 6 ماه بود . يافته هاي اين پژوهش چندين گزينه ي برنامه ريزي راکه قويا از جانب پاسخگويان رتبه بندي شده بود ، بدين شکل آشکار ساخت که رتبه آموزش شغلي ، هم درون و هم در بيرون از زندان به ميزان بالايي رتبه بندي شده بود . 85 % جوانان مورد پيمايش ، آموزش هاي شغلي درون زندان را بسيار مفيد و مفيد ، 92 % آنان آموزش هاي خارج از زندان را بسيارمفيد و مفيد رتبه بندي کردند . علاوه براين آموزش يارانه ، هنر و صنايع دستي و تفريح نيز در مورد برنامه ريزي درون زندان امتياز بالايي را به خود اختصاص داده بود . 84.4 % از پاسخگويان در جواب به گويه زندگي پس از رهايي از زندان ، داشتن يک محيط امن و به دور از خانواده را انتخاب کردند . همچنين يکي از گزينه هاي برنامه ريزي که بيشترين امتياز را درون و بيرون از زندان به خود اختصاص داده بود ، داشتن يک محيط امن براي مواقعي بود که نياز داشتند ( 21) .
طبق مطالعه‌اي در مقياس کلان که از شرايط حبس در مراکز اصلاحي نوجوانان در سال 1994 در امريکا منتشر شد، شواهدي دال بر ممانعت استفاده از “وقت استراحت” در بسياري از اين مراکز وجود داشت. در همين مطالعه معلوم شد که تقريباً سه‌ چهارم (72%) از بازداشتگاه‌ها استفاده از موانع فيزيکي، معمولاً دست‌بند و پابند، را گزارش کردند. ساير مشکلاتي که در برخي از اين مراکز يافت مي‌شوند عبارتند از تعداد زيادي نوجوان مجروح (که معمولاً ناشي از حمله توسط ساير ساکنان بوده است)، فرارهاي گاه و بي‌گاه و تلاش براي فرار، رفتارهاي خودکشي گاه و بي‌گاه در ميان بچه‌ها. مضاف بر اين شواهدي دال بر استفاده از جداسازي محدوديت‌هاي مکانيکي (مانند دست‌بند، کت مهارکننده، پابند و غيره) و محدوديت‌هاي فيزيکي (گرفتن و نگهداشتن بدن) در برخي بازداشتگاه‌ها وجود مطرح گرديد ( 15 ) .

مرور منابع ياد شده نشان داد ، تا کنون مطالعه اي با هدف شناخت تجربيات مددجويان از اقامت در موسسه اصلاحي – تربيتي با بررسي تمام ابعاد ( ارتباط با محيط فيزيکي و تعاملات انساني و رواني ) با روش کيفي ، انجام نپذيرفته است . اما مقالات متنوعي با موضوعات نزديک به آن موجود است. بنابراين مطالعه ي حاضر باهدف شناخت زواياي گوناگون اين تجربه صورت گرفت .

مقدمه
در اين فصل موارد مربوط به نوع مطالعه ، جامعه مورد بررسي ، نمونه و روش نمونه گيري ، ابزار و روش هاي جمع آوري اطلاعات و روايي و اعتبار هريک از آن ها ، روش اجراي پژوهش و روش تحليل داده ها توضيح داده شده است .
3 – 1 ) نوع مطالعه :
روش پژوهش صرفا ابزاري است که انتخاب آن به ماهيت مساله پژوهش بستگي دارد ، اگر در مورد مساله مورد بررسي تا کنون مطالعات مفصلي انجام نشده باشد ، به دليل آن که دانش کافي در آن زمينه وجود ندارد ، محقق مستلزم آن است که براي شناخت آن از رويکرد کيفي استفاده کند ( 80 ) . از آنجايي که مطالعات اوليه پژوهشگر نشان مي دهد پژوهشي در رابطه با اين موضوع انجام نگرفته و يا اگر هم مطالعاتي صورت پذيرفته ، در معرض عموم قرار داده نشده ، لذا در اين مطالعه از رويکرد کيفي57 استفاده شده است . تحقيقي کيفي عموما به هر نوع تحقيقي اطلاق مي شود که يافته هاي آن از طريق فرآيندهاي آماري و با مقاصد کمي سازي58 به دست نيامده باشد . رويکرد محقق در پژوهش کيفي کل نگر است و به جاي شمردن و کمي کردن مفاهيم در جستجوي کشف معناي آن است . نتايج پژوهش کيفي الزاما تعميم پذير نيست ( 81 ) . داده هاي اين نوع تحقيق از طريق مشاهده ، مصاحبه يا تعامل هاي شفاهي گرد آوري شده و متمرکز برمعاني و تفسيرهاي مشارکت کنندگان در آن است . در اين نوع تحقيق اطلاعات با ارجاع به عقايد ، ارزش ها و رفتارها در بستر اجتماعي دست نخورده به دست مي آيد ( 82 ) . برخلاف تحقيقات کمي که به دنبال يافتن علل و روابط مورد ادعاي تئوري ها هستند ، در تحقيقات کيفي به دنبال اين موضوع هستيم که اعضاي جامعه مورد نظر ، چگونه کنش خود را درک مي کنند . پژوهش کيفي به دنبال درک عميق معاني و مفاهيم است و هدف اين روش توصيف بيان تجربيات و تفسير پديده ها است به همان صورتي که واقعا وجود دارند (83) . بنابراين در روش شناسي کيفي ، محقق وارد دنياي نمادين افراد مي شود و با فهم و درک نظام معاني و تفسيرهاي آن ها از کنش هايي که انجام داده اند ، پديده مورد نظر را درک مي نمايد ( 84 ) . معمولا تمام مفاهيم مورد بررسي در مطالعات کيفي در زمينه طبيعي خود مطالعه مي شوند و پژوهشگران در مطالعات کيفي هيچ آزمايشي انجام نمي دهند . بلکه صرفا به مشاهده و توصيف رخدادهاي واقعي مي پردازند . پژوهش کيفي اغلب استقرايي و اکتشافي است و در محيط واقعي و بر اساس داده هاي واقعي انجام مي گيرد . مطالعات کيفي ماهيتي غير خطي ، دوراني و پويا دارند . استخراج معناي تعامل هاي اجتماعي از وظايف اصلي پژوهش کيفي است (85) . اين روش تنوع ديدگاه ها ( ديدگاه مددجويان و کارکنان ) به موضوع را نشان مي دهد و کار خود را از معني ذهني و اجتماعي پديده مورد بررسي آغاز مي کند . محققاني که با روش کيفي کار مي کنند ، افکار و اعمال شرکت کنندگان در تحقيق را مطالعه مي کنند ( 86 ) . در تحقيقات کيفي ، روش کيفي مناسب و تکنيک هاي جمع آوري داده ها براي هر پژوهش اجتماعي با توجه به هدف و پرسش اساسي تحقيق انتخاب مي شود . مارشال59 و روزمن60 ارتباط ميان هدف مطالعه و سوال اساسي تحقيق با روش تحقيق و تکنيک هاي جمع آوري داده ها را خاطر نشان کرده اند ( 84) . روش هاي تحقيق کيفي متعدد بوده و بسته به پديده مورد تحقيق و سوال هاي مربوطه روش هاي متفاوتي براي مطالعه کيفي به کار مي رود ( 87 ) . رويکردي که در اين مطالعه به کارگرفته شده ، از نوع تحليل محتوايي کيفي61 است. علت انتخاب آن ، انعطاف پذيري بالاي اين رويکرد در طراحي ساختار پژوهش است ( 88 ) . تحليل محتوايي يک نوع روش تحقيق است که اطلاعات معتبر و تکرار شونده را از بافتار متن استخراج مي کند و هدفش اين است که دانش و بينشي جديد وآشکار ساختن واقعيات را براي اهداف مورد نظر تحقيق ارايه دهد . اطلاعات متني در تحليل محتواي کيفي مي تواند کلامي ، تايپي ، متن هاي الکترونيکي ، راهنماي پرسش گري با سوال هاي باز پاسخ ، مصاحبه ها ، گروه هاي متمرکز ، مشاهدات ، مقالات و کتب باشد ( 87 ) . در تحليل محتوايي کيفي مي توان متن را به تعداد زيادي از طبقات تقسيم و طبقه بندي کرد که مي توانند هر سطحي از ارتباط ظاهري تا ارتباطات پنهاني مطالب را در متن نشان دهد . هدف تحليل محتوايي کيفي ” فراهم آوردن دانش و درکي از پديده در حال مطالعه است ” (89) . با استفاده از اين شيوه مي توان به توصيفي خلاصه و در عين حال جامع از پديده مورد نظر دست يابيم و درنهايت يک مدل ، يا سيستم مفهومي و يا طبقه بندي ها و يا نمودارهاي مفهومي را تحت عنوان گزارش ارايه دهيم ( 90) .
3 – 2 ) جامعه مورد بررسي :
در تحقيق حاضر تنها کانون اصلاح و تربيت استان تهران ( در هر استان تنها يک کانون اصلاح و تربيت وجود دارد ) جهت انجام پژوهش مد نظر قرار گرفت که اطفال و نوجوانان کمتر از 23سال تمام ، اعم از دختر و پسر در آن اسکان داده شده اند و به سه گروه دختران ، گروه ويژه ( پسران کمتر از 15 سال ) و گروه ساير ( پسران 15 تا 23 سال ) طبقه بندي شده اند ( 60 ) .
جامعه مورد پژوهش در اين مطالعه کليه مددجويان مستقر و کارکنان حرفه اي در کانون اصلاح و تربيت استان تهران مي باشد .
3 – 3 ) محيط پژوهش :
محيط مورد مطالعه در تحقيقات کيفي شرايط طبيعي يا در اصطلاح عرصه است . پژوهشگران کيفي به منظور جمع آوري داده هاي حقيقي مستقيما به شرايط مورد علاقه خود مي روند و هنگام وقوع پديده مورد مطالعه ، سعي مي کنند داده هاي مورد نظر خود را با روش هاي گوناگون گرد آوري کنند ( 91) . به نظر انديشمندان روان شناسي اجتماعي ، رفتار انسان بيشتر تحت تاثير محيط و موقعيتي است که شخص در آن قرار مي گيرد ( 92 ) . پژوهش حاضر در کانون اصلاح و تربيت استان تهران انجام گرفت .
3 – 4 ) معيارهاي انتخاب افراد مورد مطالعه :
1 ) مددجويان دختر و پسر مقيم کانون اصلاح و تربيت استان تهران با حداقل سه ماه مدت اقامت .
2 ) کارکنان حرفه اي کانون اصلاح و تربيت استان تهران ( مراقب ، مددکار ، روان شناس ، مربي ) که در ارتباط با مددجويان فعاليت مي کنند ، با حداقل يک سال سابقه خدمت در کانون اصلاح و تربيت استان تهران .
3 ) فقدان بيماري ( جسماني و رواني ) شرکت کنندگان در زمان انجام پژوهش .
4 ) ابراز رضايت مددجويان و کارکنان از شرکت در پژوهش .
3 – 5 ) معيارهاي خروج از مطالعه :
1 : عدم تمايل به شرکت در ادامه پژوهش .
3 – 6 ) نمونه و روش نمونه گيري :
در مطالعات کيفي ، شرکت کنندگان به علت ويژگي هاي آن ها نسبت به پديده مورد مطالعه ، انتخاب مي شوند (91 ). در اين پژوهش از نمونه گيري تصادفي استفاده نگرديد ، زيرا نمونه بايستي داراي ويژگي هاي معين مربوط به پژوهش باشد . به همين دليل ، روش نمونه گيري به شيوه ي هدفمند62 و با حداکثر تنوع63 ، براي انتخاب مشارکت کنندگان به کار رفت . قدرت نمونه گيري مبتني بر هدف ، در انتخاب افراد غني از اطلاعات ، به منظور مطالعه عميق آن ها نهفته است ( 93 ) . بدين معني که براي مطالعه آن دسته از افرادي انتخاب شدند که غني از اطلاعات باشند و بتوان از طريق آن ها اطلاعات فراواني درباره موضوع اساسي مربوط به مساله مورد پژوهش به دست آورد ؛ و همچنين افرادي انتخاب شدند که داراي ديدگاه هاي متفاوتي درباره موضوع پژوهش باشند و نيز زمينه و سوابق مختلفي داشته باشند ( 93 ) . در اين پژوهش شرکت کنندگان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد پرسش نامه، سلامت روان، مواد مخدر، رفتار پرخاشگرانه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار کارکنان، پرسش نامه، مواد مخدر