دانلود پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی عملکرد، بایزید بسطامی، منابع انسانی، دوره صفوی

دانلود پایان نامه ارشد

شاه نشین ها مقرنس کاری شدهاند.
تصویر2-5-ضلع غربی عمارت کلاه فرنگی

بر روی دیوارها و طاقچه های عمارت چند مجلس نقاشی وجود دارد.در وسط عمارت نیز حوض هشت گوش از جنس سنگ مرمر یکپارچه ساخته شده است. دیواره داخلی بنا و اتاقها از سنگهای مرمر خوش رنگ ساخته شده و بدنه و سقف به نقاشیهای بسیار زیبایی مزین و منقوش است60.
تصویر2-6- نقاشیهای سقف موزه پارس
این نقاشیها مربوط به دوره زند و قاجار میباشند. کریم خان این عمارت را برای پذیرایی و سلامهای رسمی و جشن ساخته بوده است .پس از مرگ کریم خان، پیکر او را در عمارت کلاه فرنگی-در شاه نشین شرقی- محلی که امروز شمشیر او به نمایش در آمده، دفن کردند؛ تا اینکه آغامحمدخان قاجار پس از فتح شیراز در تاریخ اول ذی الحجه سال 1206، دستور داد تا استخوانهای کریم خان را از قبر بیرون آورده، زیر پله های خلوت کریم خانی در تهران دفن کنند61.
در سال های 1315 و 1316 شمسی کاشی های از بین رفته و نقاشی های عمارت کلاه فرنگی همزمان با تغییر کاربری به موزه، تعمیرات مفصلی شد و توسط استادان زبر دست کاشی ساز و کارشناسان نقاشی که همه شیرازی بودند؛ به سبک و رنگ و نقش اصلی ترمیم و یا تجدید گردید.
این عمارت در سال 1316 به موزه پارس تبدیل شد و اشیاء گوناگونی از دوران قبل و بعد از اسلام در آن به نمایش درآمد. با ارزش ترین آثار این موزه قرآن خطی مشهور به قرآن هفده من، نقاشی های آقا صادق نقاش و لطفعلی خان صورتگر و شمشیر کریم خان زند است62.
در سال 1350 شمسی که جشن های دو هزار پانصد سال بنیان گذاری شاهنشاهی ایران بر پا بود، به دستور وزارت فرهنگ و هنر عمارت کلاه فرنگی را از اشیاء خالی کردند و آن را به شکل آرامگاه کریمخان زند در آوردند.63
 باغ و عمارت موزه پارس با مساحت 7700 متر مربع و زیر بنای 584 مترمربع در تاریخ 15 آذرماه ۱۳۱4 هجري شمسي، به شماره 244 در فهرست آثار ملي ثبت شده و در حال حاضر به عنوان موزه پارس فعال میباشد.
مخزن موزه پارس در طبقه فوقانی عمارت کلاه فرنگی قرار گرفته که محل نگهداری مجموعههای نفیسی از اشیاء میباشد.

2-2-1- معرفی تعدادی از آثار ارزشمند نگهداری شده در موزه پارس
موزه پارس به عنوان قدیمیترین موزه استان فارس آثار ارزشمندی از اشیاء فلزی، سفالی، انواع سکهها و مهرها مربوط به دوران هخامنشی و ساسانی را در خود جای داده است.
تنوع اشیاء دوره اسلامی در انواع سفالهای نقشدار،زرینفام، فلزات و نسخ خطی و… که از قرن سوم ﻫ.ق تا دوره پهلوی را در بر میگیرد، زینت بخش این موزه میباشد. بسیاری از آثار این گنجینه توسط استاد علی اصغر حکمت و دکتر خاوری به این موزه اهدا شده است. که در ادامه به معرفی تعدادی از این اشیاء میپردازیم.
2-2-1-1-قرآن معروف به قرآن هفده من
قرآن هفده من را در اواخر قرن نهم هجری قمری بدست سلطان ابراهیم بن شاهرخ تیموری به خط محقق نوشته شد. این قرآن که در دو جلد نوشته شده است، ابتدا بر سردر دروازه قرآن در تنگ الله اکبر شیراز قرار داده شده بود و کسانی که میخواستند از دروازه شهر خارج شوند از زیر قرآن عبور میکردند سپس در سال 1312 به موزه شاهچراغ و چهار سال بعد یعنی سال 1316 به موزه پارس انتقال داده شد. در میان عوام معروف است که هر برگ آن هفده من و کل قرآن نیز هفده من میباشد64 و آن را از معجزات و کرامات حضرت علی(ع) میدانستند65.

تصویر2- 7- قرآن مشهور به قرآن هفده من

2-2-1-2-شمشیر کریمخان زند
شمشیر کریمخان زند، که طلا کوب با آیاتی از قرآن میباشد. و این بیت شعر روی آن نوشته شده است:
این تیغ که شیر فلکش نخجیر است شمشیر وکیل آن شه کشورگیر است
پیوسته کلید فتح دارد در دست آن دست که بر قبضه این شمشیر است

تصویر2-8- شمشیر کریمخان زند

2-2-2-3- بیست و هشت جزء قرآن به خط یحیی الجمال الصوفی
مجموعه بینظیری از بیست و هشت جلد66 قرآن به خط یحیی الجمال الصوفی که در قرن هشتم هجری قمری در زمان شاه ابواسحق اینجو و به دستور تاشی خاتون نوشته شده است.

تصویر2-9- جزء بیست و چهارم قرآن به خط یحیی الجمال الصوفی(دوران آل اینجو)

تصویر2- 10- جزء هفدهم قرآن به خط یحیی الجمال الصوفی (دوران آل اینجو)

2-2-2-5- تابلوهای رنگ و روغن اثر آقا صادق
آقا صادق نقاش و قلمدان نگار ایرانی، فعال در اواخر سدهی هجدهم م./ دوازدهم ﻫ..ق و اوایل سدهی نوزدهم م./سیزدهم ﻫ.ق میباشد67. که در زمینههای مختلف، آثاری قابل ملاحظه از خود بر جای گذاشت.
بهترین پردههای رنگ روغنیاش را به سفارش حکام زند در شیراز اجرا کرد68.
تصویر2-11- تابلو نقاشی مکتب خانه، اثر آقا صادق، زندیه تصویر2- 12- تابلو زن رامشگر اثر آقا صادق ، دوران زندیه

2-2-2-6- قاب آیینه لاکی تصویر بایزید بسطامی و شاگردانش
قاب آیینه لاکی دوره صفویه، بایزید بسطامی عارف بزرگ قرن 2ﻫ.ق و شاگردانش را به تصویر کشیده است، شرح این داستان در دفتر چهارم مثنوی معنوی مولوی آورده شده است.

تصویر 2-13- قاب آیینه لاکی، تصویر بایزید بسطامی و شاگردانش، دوره صفویه

فصل سوم،
مدیریت،مدیریت موزه ها،مدیریت خطر

3-1-مدیریت موزها
3-1-1-تعریف مدیریت:
مدیریت عبارت است از کار کردن با و از طریق دیگران برای رسیدن به هدفهای سازمان و هدفهای کارکنان(تعریف انجمن مدیریت آمریکا)
تاکید این تعریف:
در این تعریف بر سه نکته تاکید شده است
• تاکید بر انسانها در سازمان
• توجه به هدف ها و نتیجه ها، نه فعالیتها
• ادغام هدف فردی اعضا با هدفهای سازمان
3-1-2-فعالیتهای مدیریت :
عبارت است از دستیابی به نتیجهها از طریق دیگران و به وسیله فرآیند تفویض اختیار
فرآیند مدیریت :
بدون توجه به رشته فنی یا تخصصی، فرآیند مدیریت مراحل زیر را در بر میگیرد:
1. هدف گذاری
2. مشخص کردن مسئولیت و تفویض اختیار
3. تخصیص منابع
4. طراحی کنترلها و شیوه نظارت بر پیشرفت کار
5. حل مسائلی که پیش میآید
6. ارزیابی عملکرد و پیامد69
3-2- مدیریت منابع انسانی و ارزیابی عملکرد در موزهها
مدیریت منابع انسانی
تعداد کارکنان یک موزه بسته به اندازه و محتوای آن متفاوت است. امور یک موزه تاریخی محلی و کوچک میتواند تنها با یک یا چند کارمند داوطلب به گردش در آید، در حالی که تعداد کارکنان یک موزه بزرگ تاریخ طبیعی ممکن است حتی به چند صد نفر نیز برسد70.
در برخی کشورها، موزهها دارای هیأت مدیره میباشد، این هیأت که شامل شهروندان معتمد، مدیران جامعه، صاحب منصبان و دیگر اعضاء مورد وثوق است مسئولیت نظارت برسرمایههای اصلی موزه یعنی مجموعههای موزهای را بر عهده دارد. وظیفه اصلی هیأت مدیره تعریف مأموریت موزه و هدف از آن، تبین اصول حاکم بر فعالیت موزه و اطمینان از وجود منابع مالی کافی برای تحقق اهداف موزه است. این وظایف در کشور ما بر عهده سازمان میراث فرهنگی میباشد. علاوه بر ریاست سازمان یا هیأت مدیره، موزهها دارای یک مدیر میباشد. مدیر موزه باید دارای تجارب کافی و استعدادهای لازم برای ایفای چنین نقش تخصصی و پیچیدهای باشد و همچنین موزهها دارای کارکنانی هستند که مسئولیتشان با توجه به اندازه و نظام و رویه موزه متفاوت است، که شامل موزهدار، طراحان نمایشی، کارکنان بخش ثبت، کارکنان بخش برنامه ریزی آموزشی و حفاظتگرها که مسئولیت حفاظت فیزیکی آثار موزهای را بر عهده دارند و..
باید بخاطر داشت که فعالیتهای موزهای، حاصل فعالیت جمعی تمامی بخشهای موزه و در واقع کارکنان آن است. اگرچه باید پذیرفت که موزههای مختلف از قابلیت و شرایط متفاوت برخوردارند، اما آنچه حائز اهمیت است، و یک سمت گیری کلی در موزهها به نمایش میگذارد، استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده برای ارائه خدمت است.
علی القاعده تناسبی میان سطح و زمینه تحصیلات کارکنان موزه و وظایف بر عهده آنها وجود دارد.
روشن است که صرف در اختیار داشتن چنین مدارک آموزشی و علمی جهت توفیق در وظایف موزه داری کفایت ننموده و گذراندن دورههای آموزشی مرتبط، خاصه در امور موزه داری و… همواره مورد توجه و در اولویت کاری نظام آموزشی کارکنان موزهها قرار دارد71.
با گذر زمان و تحول رسالت، نقشها و وظایفی که موزهها برای خود قائل هستند، ساختارهای سازمانی موزهها نیز برای پاسخگویی به نیاز اداری در شرایط جدید متحول گردیدند. ساختار جدید سازمانی موزهها شکلی نظیر آنچه در نمودار زیر آمده است به خود گرفته است.

نمودار3-1 – ساختار سازمانی جدید موزهها
(منبع:کتاب موزه،موزه داری و موزه ها ص72)

3-2-1- ارزیابی عملکرد در موزهها
یکی از مهمترین وظایف مدیریتی در موزهها به موضوع ارزیابی عملکرد موزه باز میگردد. مدیران موظف هستند تا با توجه به مأموریت، اهداف و وظایف تبیین شده برای موزهها و ضمن مراقبت مستمر از اقداماتی که در موزه در جریان است نسبت به ارزیابی عملکرد موزه تحت مدیریت خود اقدام نماید. مدیران برای انجام وظیفه خود علیالقاعده از یک سیستم ارزیابی عملکرد بهره میجویند. بدین ترتیب ضمن تعیین معیاری برای هر یک از متغییرهای کلیدی مدنظر موضوع دستیابی به این معیار یا انحراف از آن میتواند اسبابی برای سنجش عملکرد کلی و نیز بهبود عملکردها باشند.
مهمترین محوری که میتواند در جریان یک سیستم ارزیابی عملکرد مد نظر قرار داشته باشد در واقع به نحوه بهره برداری مدیریت موزه به عنوان مدیریت سازمان از منابع در اختیار او باز میگردند. این منابع عناصری همچون مردم (افراد کارکنان و بازدیدکنندگان) مجموعه موزه، تجهیزات، ساختمانها، پول و زمان را در بر میگیرد72.
معیارهای ارزیابی میتواند موزه را به عنوان یک کلیت، نیروهای کاری آن و یا کارایی سازمان در بهره برداری از منابع آن مورد بررسی قرار داد و طبیعتاً میتواند عناصر چنین سیستم ارزیابیای شامل معیارهای کمی یا کیفی باشد. روشن است که ارزیابی معیارهای کیفی دشوارتر از معیارهای کمی بوده و از این رو در خصوص معیارهای کیفی معمولاً کوشیده میشود تا ضمن وضع استانداردهایی به عنوان معیار، میزان نزدیکی یا دوری عملکرد موسسه را نسبت به این معیارها مورد سنجش قرار دهند.چنین معیارهایی ممکن است از سوی خود مدیریت موزه و یا به کمک نهادهای بیرون از آن طراحی شده و بکار برده شوند.
در ارزیابی کیفی با مقایسه حال حاضر موزه با استانداردهای تعریف شده، وضعیت جاری آن مورد توجه قرار میگیرد،حال آنکه در ارزیابی کمی با توجه به امکان بررسی معیارها برای دوره های زمانی مختلف، مثلاً سالیانه ، تحولات کاری موزه از نظر معیارهای کمی تحت مراقبت حتی برای دورهای طولانی مدت فراهم میگردد و بدین سان مدیریت موزه خواهد توانست نسبت به بررسی روند کلی مسیر فعالیت در موزه در طول زمان قضاوتی بدست آورد73.
باید به خاطر داشت که موزههای مختلف برحسب شرایط خاص خود و بر اساس اولویت بندی موجود در اهداف خود معیارهای متفاوتی را برای ارزیابی عملکرد وضع مینمایند. بدیهی است همچون هر وظیفه دیگری انجام ارزیابی عملکرد نیز منافع و البته هزینههایی دارد. بنابراین میباید توازنی میان آنچه میخواهیم اندازه گیری کرده و ارزیابی نماییم و منابعی که باید صرف این اقدام نمود برقرار گردد، زیرا هر اقدامی جهت ارزیابی عملکرد خود در واقع برنامه هزینه بر بوده و باید به گونهای به مورد اجرا گذاشته شود که منافع حاصل از آن، از هزینه های اجرایی آن بیشتر باشد. چنین سیستم ارزیابی در واقع جزیی از یک مجموعه سیستم اطلاعات مدیریتی تلقی میشوند.
معیارهای عملکرد در موزهها باید بر سه حوزه اصلی متمرکز گردند. این حوزهها شامل مدیریت مجموعهها، خدمات عرضه شده به کاربران و مشتریان موزه و مدیریت موزه و عملیات آن میباشند74.
3-3- مدیریت موزهها
فضای عملیات
اکثر موزهها جزء بخش دولتی هستند. در گذشته، بازار یا حداقل نیروهای مشتق از تجارت به شکل اهداف قابل اجرا، مورد استفاده دولت بود. اکنون موزهها در بسیاری کشورها خیلی بیشتر و به طور مستقیم تحت فشار مالی ناشی از تغییر جو اقتصادی است.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کاشی کاری، میراث فرهنگی، سینمای ایران، قرن نوزدهم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، میراث فرهنگی، ایالات متحده، عوامل بیرونی