دانلود پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان، توانایی ها، ماهیت کار

دانلود پایان نامه ارشد

مشخص نمودن توان منابع انسانی خود، ارزیابی عملکرد را امری اجتناب ناپذیر تلقی می نمایند . هر چند که ارزیابی ظرفیت جهد و توانایی های انجام کار کارکنان و شایستگی های آنان بسیار دشوار است و می توان گفت انجام مطلق آن امری غیر ممکن است زیرا بشر هنوز به چنین ابزار یا و سیله‌ای دست نیافته است که بتواند توانای های بالقوه و بالفعل انسان را دقیقاً اندازه گیری نماید . ‌(همان؛‌267)‌
اما ارزیابی عملکرد نه تنها ابزار مفیدی جهت سنجش کارکنان محسوب می شود بلکه به منظور تحول و توسعه سازمان و ایجاد انگیزه در کارکنان نقش تعیین کننده ای دارد و برای حرکت در شرایط حال و رسیدن به وضعیت مطلوب سازمانی در آینده، ‌ارزیابی عملکرد از اهمیت شایان توجهیی برخوردار است (‌طوسی ؛‌ 1372 :‌47‌)
سازمانهایی که به پیشرفت ، ‌ارتقاء‌ ، افزایش توانایی های پرسنل ،‌افزایش اثر بخشی و کارایی بها می دهند، نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان در نظرشان از اهیمت برخوردار بوده و آنرا در دوره های زمانی کوتاه مدت مورد بررسی قرار می گیرد و اگر نقصی در آن مشاهده شود یا اینکه نسبت به گذشت زمان توان تشخیص خود را از دست داده باشد ،‌ تعدیل لازم لحاظ می گردد . یعنی سازمان همواره به دنبال ارزیابی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان بوده و به روز گزارش نگه داشتن آن در تحولات و تغییرات سازمانی، ‌یکی از وظایف مدیران تلقی شده و از این طریق می توان اهمیت این ابزار مهم را برای سازمان برشمرد ‌(میر سپاسی،‌1388:‌16)‌.

2-2-4-4)عوامل عمده ارزیابی عملکرد کارکنان
صرف نظر از شیوه های ارزیابی، ‌عوامل و مشخصاتی که به طور متداول ملاک میزان شایستگی کارکنان قرار می گیرد، ‌تا حدودی شناخته شده ولی متاسفانه تاکنون تلاش زیادی برای سنجش توانایی های بالقوه انسان در رابطه با کار و وظایف محوله به عمل نیامده است . عوامل متداول نشان دهنده شایستگی را معمولاً به دو دسته تحت عنوان مثبت و کنفی تقسیم می کنند ( میر سپاسی ؛‌1376: 273)‌
الف:‌ عوامل مثبت عبارتند از :
قوه ابتکار و خلاقیت ؛
حسن همکاری ؛
میزان بازدهی و بهره وری ؛
مهارت استفاده از اطلاعات فنی ؛
وی‍ژگی های فنی اخلاقی و شخصیتی ؛
ب) عوامل منفی عبارتند از:
نداشتن ابتکار و خلاقیت ؛
عدم تمایل به پیشرفت ، ‌ترقی و تعالی؛
بی دقتی و بی توجهی در کار ؛
نداشتن حس همکاری ؛
تنبلی و کم کاری ؛
عدم اعتماد به نفس؛
نداشتن انضباط ؛
لازم به توضیح است که عوامل مثبت و منفی در ارزیابی شایستگی تنها موارد فوق نخواهد بود بلکه به تناسب نوع و ماهیت کار می توان و ماهیت کار می توان عوامل دیگری به آن اضافه نمود . ‌(همان:‌273)‌

2-2-4-5)انواع ارزیابی عملکرد
در اکثر سازمان ها وظیفه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و نظارت بر اجرای آن بر عهده اداره امور کارکنان یا معاونت نیروی انسانی است ولی انجام آن باید با حضور و مشارکت مستقیم و فعال مسئولان اجرایی سازمان ( صفی ‌) باشد (‌سعادت ‌،1389:‌243)‌.
به طور کلی ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان از طریق زیر انجام می گیرد ‌ :
1- ارزیابی سرپرست مستقیم :‌ معمولاً ارزیابی فرد به وسیله سرپرست مستقیم او انجام می شود.
2- ارزیابی رئیس بوسیله مرئوس :‌ در اینجا هدف اصلی این است که از نحوه عمل و شیوه مدیریت رئیس اطلاعاتی بدست آید و به صورت باز خورد در اختیار وی قرار می گیرد تا با توجه به آن بتوانند مدیر موفق تری باشد. ‌
3- ارزیابی همکاران از عملکرد یکدیگر: این نوع ارزیابی در صورتی مفید است که همکارانی که عملکرد را ارزیابی می کنند دررقابت مستقیم با یکدیگر برای دریافت همان پاداش یا انتقال به پست بالاتر نباشد .
4- ارزیابی گروهی : ممکن است کارکارمند در سازمانی به شکلی باشد که با دو یا چند واحد مختلف سازمانی در ارتباط قرار گیرد. در این مورد معمولاً کار کارمند به وسیله چند نفر از سرپرستان و مدیران مورد ارزیابی قرار می گیرد .
5- ارزیابی از طریق خودسنجی : به گفته تیلور هیچ کس به اندازه خود فرد ازجزئیات و کم و کیف کار خویش آگاه نیست . هدف اصلی در اینجا خویشتن شناسی بیشتر و وقوف بر توانایی های بسیار واقعی و بالقوه ای است که از آن برخوردار است ( میر سپاسی، ‌1388: ‌16) .
2-2-4-6)اهداف و مقاصد سازمانی ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد به عنوان مبنایی برای تخصیص پاداش و نیز تعیین دریافت اضافه حقوق بر اساس شایستگی کارکنان درانجام وظایف محوله می باشد اما به طور کلی ارزیابی جهت تعیین نوع و میزان نیاز های آموزشی، شناسایی دقیق توانایی ها و مهارت و باز خورد این عوامل به کارکنان بوده و اهمیت هر یک از این عوامل بستگی به نوع نگرش مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان دارد ( میرکمالی ، 1388: 117)
ارزیابی عملکرد کارکنان غالباً با دو هدف سازمانی و فردی صورت می گیرد. به بیان دیگر از این فرآیند اولاً به منظور ایجاد چارچوب مناسبی برای تصمیم های مدیریتی و ثانیاً در جهت دریافت بازخورد لازم برای ارتقا و بهبود امور شخصی کارکنان بهره برداری میشود. بدیهی است که اهداف و مقاصد متعددی از ارزیابی عملکرد کارکنان ممکن است دنبال شود، اما هدف های عمده ارزیابی عملکرد کارکنان را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
الف) اهداف ارزیابی و سنجش
دادن بازخورد به کارکنان که بدانند چه می کنند .
پایه ای برای پرداخت حقوق و دستمزد و ارتقا سایر امور مشابه در مورد پرسنل .
کمک به مدیران در تصمیم گیری ها جهت تصحیح و نگهداری و یا اخراج و انفصال نیروی انسانی.
ب) اهداف هدایت و توسعه
هدایت کارکنان جهت بهبود عملکرد شان
بهبود تعهدات فرد نسبت به سازمان با تصمیم گیری برای فرصتهای شخصی و طرح های شغلی.
انگیزش کارکنان با ارضای نیازهایشان و شناسایی و حمایت از انها .
قدرت بخشیدن به ارتباطات و رابطه سرپرستاران و زیر دستان ( همان: 118 ).
2-2-4-7)کاربرد های ارزیابی عملکرد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد، عملکرد کارکنان، بهبود عملکرد Next Entries تحقیق درمورد رفاه فردی، رگرسیون، مدل مفهومی، روش تحقیق