دانلود پایان نامه ارشد درمورد ارزش واقعی

دانلود پایان نامه ارشد

داشته است، شامل موارد زیر میشود:
الف) انتقاد از شاعران ب) انتقاد از فراموشی آرمانگرایی

”4-3-1. انتقاد از شاعران:
شاعری هدفی مقدّس است و میتوان یکی از اهداف شعر را انعکاس درد درونی جامعه دانست که در نظر قیصر امینپور این هدف والا نباید با اهداف غیر مقدّس چون صرف درآمدزایی و سودگرایی آلوده شود:
*روزی که شاعران/ ناچار نیستند
در حنجرههای تنگ قوافی/ لبخند خویش را بفروشند
(آینههای ناگهان، 235).
وی معتقد است قیمت گذاشتن بر روی احساس از ارزش واقعی شعر میکاهد، زیرا احساس پاک و ارزشمند شاعری قیمتی ندارد و وقتی میبیند که شاعران امروزی این احساس را در راه چیزهای کمارزشی به حراج میگذارند، دست به انتقاد میزند و این مسئله را اینطور بیان میکند:
*روزی که روی قیمت احساس/ مثل لباس/ صحبت نمیکنند …

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد دستور زبان، عدالت اجتماعی، اجتماعی و سیاسی Next Entries تحقیق با موضوع مفهوم آزادی، طرح پژوهش، دفاع مقدس