دانلود پایان نامه ارشد درمورد ارزشهای فرهنگی، رضایتمندی، گردشگری ورزشی، گونه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

– رنجبریان و همکاران (1392) در مقالهای را با عنوان شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزههای گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان انجام داده اند که به این نتیجه رسیدند که انگیزههای سفر برای گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان عبارتند از: انگیزه فرهنگی، انگیزه ناشی از اجبار، انگیزه خرید، انگیزه ماجراجویی، انگیزه بهداشتی، انگیزه استراحت و همچنین در رابطه بین متغیرهای جمعیت (جنس، تحصیلات، وضعیت تاهل) و انگیزههای سفرآنان دریافتند که که زنان دارای انگیزه قوی تری نسبت به مردان هستند. از نظر انگیزه سلامتی و ماجراجویی نیز مردان نسبت به زنان از انگیزه قویتری برخوردارند.
– بنسبردی و همکاران(1392) در تحقیقی با عنوان ارتباط بین انگیزهها با رضایتمندی گردشگران پیست اسکی استان تهران دریافتند که که بین انگیزهها با رضایتمندی گردشگران پیست اسکی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از بین ابعاد انگیزه گردشگران، بعد مهارت حرفهای پیش بینی قوی تری برای رضایتمندی گردشگران بود.
– کسائی (1392) در پایاننامه کارشناسی ارشد به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با انگیزههای سفر گردشگران خروجی ایران پرداخته است. این پژوهش در بین گردشگران سه مقصد دبی، مالزی و ترکیه انجام شده است. در این پژوهش با مرور ادبیات، 5 عامل دافعه (آزادیهای فردی و اجتماعی، هزینه/خرید، جشنوارههای مقصد، جاذبه طبیعی/تاریخی، دسترسی، امکانات تفریحی) مشخص شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهند که باتوجه به تفاوت در ویژگی فردی، اجتماعی و اقتصادی (سن، جنس، وضعیت تاهل، درآمد، …) تفاوت قابل توجهی در انگیزه سفر افراد وجود دارد.
– رنجبریان و محمد غفاری(1391) در مقالهای با عنوان گونهشناسی گردشگری بر اساس انگیزهای سفر به عنوان مبنایی برای بخش بندی بازارگردشگری به این نتیجه رسیدند که 14 گونه گردشگری در سراسر جهان وجود دارد که عبارتند از گردشگری فرهنگی-تاریخی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری ورزشی، گردشگری درمانی، گردشگری انبوه یا تفریحی، گردشگری نوستالژیک، گردشگری روستایی، گردشگری قومی، گردشگری شهری، گردشگری مبتنی بر کسب و کار، گردشگری مذهبی، گردشگری مبتنی بر رویدادها، گردشگری بر مبنای محیط طبیعی( طبیعتگردی)، گردشگری با هدف دیدار بستگان.
– جاروندی نازفر فرقانی (1388) در مقالهای با عنوان مقایسه انگیزههای سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال مطالعه موردی مسافران شهر شیراز در سفر به دبی تلاش کردند تا دریابند که آیا میتوان انگیزههای مسافران مورد نظر را تحت عوامل گوناگون به چند دسته تقسیم کرد و در مرحله بعد تاثیر عامل سن بر انگیزههای سفر به دبی بررسی شود و دو گروه جوانان وبزرگسال ازلحاظ دلایلی که خود برای سفرشان به دبی بر میشمارند مقایسه گردند. آنها در یافتههای خود به این نتیجه رسیدند که در اغلب عوامل و انگیزههای مورد بررسی، جز در یک عامل، تفاوتی معنیدار میان گروههای سنی متفاوت وجود ندارد.
– کاظمی (1387) در تحقیقی با عنوان تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار به این نتیجه رسیدند که برنامه ریزی و بازاریابی صحیح متناسب با انتظارات خریداران، چابهار میتواند به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهروندان زاهدانی به خوبی خواستههای آنان را تامین نماید.
– نوری کرمانی و همکاران( 1385) در تحقیقی با عنوان گونه شناسی انواع گردشگری تخصصی دریافتند که بر اساس معیار ماهیت و هدف گردشگری، تعداد 10 گونه اصلی و بالغ بر 40 زیر زیر گونهی گردشگری موجود است که با شناسایی هر کدام از آنها، امکان و بسترهای جذب گردشگران را بر اساس برنامهریزی اندیشیده شده و نیز تخصصی کردن خدمات گردشگری را فراهم میکند.
– بهاالدین9، پیرانی10 و پوروث11 (2012) در پژوهشی با عنوان ارزشهای فرهنگی و انگیزه سفر در گردشگران به بررسی ارتباط بین ارزشهای فرهنگی و ویژگی دمو گرافیک با انگیزه سفر پرداختهاند. هدف مطالعه آنها شناخت چگونگی تاثیر ارزشهای فرهنگی گردشگران بر انگیزه سفرشان بود. این مطالعه در بین گردشگران شیانگمای تایلند انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگیهای دمو گرافیک یک منبع برای ارزش های فرهنگی است و ارزشهای فرهنگی بر انگیزه سفر گردشگران تاثیر میگذارد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین ویژگیهای دمو گرافیک و انگیزههای سفر وجود دارد.
– اوسل و مک گی 12(1996) پژوهشی را با عنوان بازار گردشگران تفریحی بینالمللی استرالیا: انگیزه از نگاه جنسیتی انجام دادهاند. در این مقاله اویسل و مک گی بیان کردند که در بین زوجهای غربی و خانوادههابه احتمال بیشتر، زنان برنامه ریز تعطیلات هستند. یادگیری در مورد اینکه زنان به چه انگیزهای سفرهایی خاص را انتخاب میکنند برای مقصدهای گردشگری حیاتی است. پژوهشگران در این تحقیق مسافران تفریحی زن استرالیایی و انگیزه آنها از نگاه جنسیتی مورد بررسی قرار دادند. دادهها از افراد استرالیایی که به مسافرت تفریحی ایالات متحده و کانادا رفته بودند، برای بررسی عوامل جاذبه و دافعه سفر جمعآوری شد. نتایج نشان داد که درجه اهمیت بعضی از عوامل جاذبه و دافعه در بین زنان و مردان گردشگر متفاوت است.
این تحقیقات در دو مقولهی انگیزههای گردشگری و گونهشناسی گردشگری انجام شدهاست که محققانی چون ابراهیمزاده و همکاران، رنجبریان و همکاران، بنسبردی و همکاران، کسائی و جاروندی درتحقیقات خود پیرامون انگیزههای گردشگری، به رابطهی بین گردشگری و انگیزههای گردشگری پرداخته اند وسایر محققان از قبیل نوری کرمانی و همکاران و رنجبریان و همکاران در تحقیقات پیرامون گونهشناسی گردشگری، انواع گردشگری را مورد بررسی قرار دادهاند. این تحقیقات ضمن آنکه این مباحث را درنظر گرفتهاند، به بررسی تأثیر عوامل زمینهای سن، جنس، سواد بر انگیزههای گردشگری نیز توجه داشتهاند. حال در این پژوهش سعی بر آن است که به بررسی انگیزههای گردشگری شهر قصرشیرین پرداخته شود و تأثیر عوامل زمینهای (سن، جنس، سواد) و عوامل اجتماعی (قومیت، چشموهمچشمی، رسانه) بر انگیزههای گردشگری این شهرستان مد نظر قرار گیرد.

2-3- مبانی نظری
2-3-1- طبقهبندی انگیزههای گردشگری
به طور کلی صاحب نظران، انگیزههای گردشگری را به شکل گستردهای مورد توجه قرار دادهاند و تاکنون طبقهبندیهای مختلف و فراوانی به وجود آمدهاست.یک رویکرد کهن به انگیزههای گردشگری به دیدگاه “دامازدیر13” (1975) تعلق دارد وی این انگیزهها را در قالب سه مورد استراحت و آرامش ، سرگرمی و تفریح و پیشرفت فردی بیان میکند.کامیک14(1989) عاملی دیگر با عنوان گریز از وضعیت موجود و غلبه کردن بر یکنواختی را به این مجموع اضافه میکند. مکینتاش15(1978) نیز چهار گروه اصلی و اساسی از انگیزهها را معرفی کردهاست که مدیون تفکرات مازلو16 است:
– انگیزههای فیزیکی: سلامتی و کاهش فشار عصبی؛
– انگیزههای فرهنگی: هنر، مذهب و شیوه زندگی؛
– انگیزههای فردی: ملاقات با دوستان و خویشاوندان؛
– انگیزههای اعتباری و حیثیتی(پرستیژی): احترام و پیشرفت فردی.
نظریه پردازان دیگر فهرست طولانیتری از انگیزههای گردشگری ارائه دادهاند که در جدول زیر آورده شدهاست:

جدول (2-1): دیدگاههای نظریه پردزان در مورد انواع انگیزههای گردشگری
صاحب نظران
انگیزه
هاومن و هاوکینز17
(1989)
سلامتی، اشتیاق و کنجکاوی، ورزش (فعالیت و مشارکت ورزشی)، تماشای مسابقات ورزشی، تفریح، ملاقات با دوستان و خویشاوندان، فعالیتهای تجاری و حرفهای، پیوندها و وابستگیهای خویشاوندی، خودشکوفایی و مذهب
شمول18
(1977)
آموزشی، فرهنگی، استراحت، آرامش، ماجراجویی، تفریح و سرگرمی،سلامتی، تجدید قوا، قومی، خانوادگی، اجتماعی، رقابتی
بروک و هانر19
(1996)
فیزیکی(تفریح و استراحت، استفاده از آب و هوا و شرایط اقلیمی،تندرستی و سلامت جسمانی، فعالیت ورزشی)، فرهنگی (آداب خورد و خوراک، تماشای مناطق دیدنی، شناخت تاریخ آن محل)، اجتماعی(بینظیر و منحصربه فرد بودن)، شخصی(ملاقات با دوستان و خویشاوندان)، پیشرفت فردی ( یادگیری یک زبان جدید یا مهارت تازه
(ابراهیم زاده و همکاران، 1392: 16)

2-3-2- شیوه طبقهبندی گردشگری
به جهت و جود عوامل مختلف، گونه شناسی مختلفی از گردشگری وجود دارد که هریک از این شیوهها با توجه به یکی از مهمترین معیارها، به طبقهبندی میپردازد. گردشگری با توجه به انگیزه، اهداف، حجم، تعداد و قلمرو جغرافیایی به انواع متعددی تقسیم شده است (Williams 2000, p.14). جنینگز20 انواع گردشگری را بر مبنای گردشگران فرهنگی، بومی، داخلی، ماجراجویانه، مستقل و بینالمللی، بازدید کنندههای خاص و تجاری تقسیم بندی کرده است (jennings, 2001, p.20).
از نظر پیرس21، انواع فعالیتهای گردشگری شامل گردشگران عام، مسافران، تاجران، مردم شناسان، هیپیها، ورزشکاران، دوستداران طبیعت، کاشفان، افراد مرفه، مبلغان، دانشجویان و زائران این نوع طبقه بندی بر مبنای نوع گردشگر است. با عنایت به انواع گردشگر، الگوها، سطوح سازماندهی، میزان تاثیرات و توجه به جامعه میزبان، پنج گروه گردشگر متمایز مشتمل بر گردشگران تودهای سازماندهی شده، گروه کوچک مسافران مستقل، گردشگران تجاری و یا آموزشی، کاشفان و گردشگران سرگردان را میتوان تشخیص داد.
واقعیت آن است که تمام انواع گردشگری را نمیتوان در یک طبقهبندی کلی جای داد؛ از این رو، ضروریست تا بر مبنای معیارهای مختلف، انواع مختلف گردشگری را در چندین طبقه به طور جامع دستهبندی کرد. به طور خلاصه مهمترین معیارهای که تا به حال بر پایه آنها طبقهبندیهای مختلفی از گردشگری ارائه شدهاست، عبارتند از:
– مقصد؛
– میزان سرمایه؛
– زمان ماندگاری گردشگر؛
– زمان سفر؛
– مولفههای مکانی و جغرافیایی؛
– ماهیت و هدف
هرکدام از این معیارها، طبقه بندیهای را نیز شکل داده است. اما به نظر میرسد که تا به حال یک اجماع نظر عمومی در ارتباط با تقسیمبندی انواع گردشگری به دست نیامده است (نوریکرمانی و همکاران، 1385: 111).

2-3-3- اشکال عمده گردشگری
هر چند تنوع گردشگری چنان زیاد است که پرداختن به تمامی آنها میسر نیست اما میتوان گروههای گردشگری متداول در جهان را به صورت زیر طبقهبندی کرد:
– گردشگری فرهنگی- تاریخی22
– گردشگری ماجراجویانه23
– گردشگری ورزشی24
– گردشگری درمانی25
– گردشگری انبوه یا تفریحی26
– گردشگری نوستالژیک27
– گردشگری روستایی28
– گردشگری قومی29
– گردشگری شهری30
– گردشگری مبتنی بر کسب و کار31
– گردشگری مذهبی32
– گردشگری مبتنی بر طبیعت( طبیعت گردی)33
– گردشگری برای دیدار بستگان34) نصیریان، 1389: 58).

2-3-4- مروری بر گردشگری و انگیزههای آن
همانطور که در بالا گفتیم که این صنعت در اروپا شروع شد. از دیدگاه انگیزشی میتوان با توجه به تاریخچه مسافرتهای تفرحی چندین روند را شناسایی کرد. در جامعه رومیها مردم برای استراحت، آرامش، فرار از گرما، کنجکاوی و انگیزههای دیگر به مسافرت می رفتند. در قرون وسطی مردمان مذهبی برای زیارت مکانهای مقدس مسافرت میکردند. جوانان اشرافزاده سدههای هفدهم و هیجدهم که گراند تور اروپا را تشکیل دادند، بیشتر در پی حادثهجویی بودند ولی در این سفرها به مسئله تحصیل توجه نمودند که البته طبقه خاصی به این سفرها میرفتند. در سده نوزدهم مردم با انگیزه حفظ سلامت و آبتنی در چشمههای آب معدنی به دامنه کوهها و نقاط دیگر مسافرت میکردند.در این سده مشاهده میشود که کسانی برای تماشای مناظر طبیعی و استراحت به نقاط دور مسافرت میکردند. در آمریکای شمالی و اروپا، در نخستین سالهای سده بیستم، خطوط اقیانوس پیما دایر شد، خودرو به کار گرفته شد و مردم با راهآهن مسافرت میکردند. هتلها و رستورانهای بزرگ دایر گردید، که در نتیجه جهانگردان مختلف ایجاد شدند. ارزش اجتماعی برخی از روزهای تعطیل به عنوان نیرویی، باعث شد که نوعی تفکیک اجتماعی به وجود آید، شیوه مسافرت تغییر کند و مقام اجتماعی و میزان ثروت تعیینکننده نوع سفر شود. در نیمه دوم سده بیستم به سبب پیدایش مقصدهای گوناگون و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، روش تحقیق، جامعه آماری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، روانشناسی، مصرف کنندگان، روابط اجتماعی