دانلود پایان نامه ارشد درمورد اخبار خوب

دانلود پایان نامه ارشد

بد):
متغیر
ضریب
t
t(p-value)
مقدار ثابت
/
/
000/0
Reti.t
/
/
000/0
〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) = β0 + β2Reti.t + εi,t مدل مورد استفاده(برای اخبار خوب):
متغیر
ضریب
t
t(p-value)
مقدار ثابت
/
/
000/0
Reti.t
/
/
000/0

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازده سهام، قیمت بازار، اطلاعات حسابداری، سود حسابداری Next Entries منابع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی، آموزش مهارت، فرایند مدیریت دانش