دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

0 P ، 14/0- /= ) است.
جدول فوق نشان می‌دهد که ابعاد الگوی ارتباطی خانواده می‌توانند تمامی ابعاد احساس تنهایی را پیش بینی کنند. همنوایی و گفت‌وشنود حدود 33 درصد از تغیرات احساس تنهایی خانوادگی را تبیین می‌کنند. این ابعاد هم‌چنین 16 درصد از احساس تنهایی اجتماعی را تبیین می‌کنند. اما این متغیرها فقط نیم درصد از احساس تنهایی رمانتیک را تبیین می‌کنند.
با توجه به جدول فوق، بعد گفت‌وشنود، پیش بینی کننده منفی و معنادار برای احساس تنهایی خانوادگی (0001/0 P ، 43/0- /= ) ، تنهایی اجتماعی( 021/0 P ، 13/0- /= ) و رمانتیک ( 045/0 P ، 12/0- /= ) است.
هم‌چنین جدول 4-3 نشان می‌دهد که بعد همنوایی، پیش‌بینی کننده مثبت و معنادار برای احساس تنهایی خانوادگی ( 0001/0 P ، 20/0/= )، تنهایی اجتماعی ( 0001/0 P ، 31/0/=) و رمانتیک( 018/0 P ، 14/0/= ) است.

4-2-2-مرحله‌ی دوم: پیش بینی نیازهای روان‌شناختی بنیادی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده

در مرحله اول از مراحل تحلیل مسیر، جهت پاسخ‌گویی به این سؤال که آیا بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده می‌توان پیش بینی نیازهای روان‌شناختی بنیادی را پیش‌بینی کرد، از رگرسیون چند متغیره به شیوه‌ي هم‌زمان استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، جمع آوری اطلاعات، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط