دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی
**29/0-
**38/0
**46/0-
**32/0-
**61/0-
**52/0-
**51/0
1

9-تنهایی رمانتیک
**19/0-
**21/0
**34/0-
**28/0-
**45/0-
**36/0-
**43/0
**73/0
1

0001/0 **p
از جدول 4-2 این‌گونه بر‌می‌آید که، بین بعد گفت‌وشنود از متغیر الگوهای ارتباطی خانواده، با تمام ابعاد اساس تنهایی رابطه‌ی منفی و معنادار و با تمام ابعاد نیازهای روان‌شاختی بنیادی، رابطه‌ی مثبت و معنادار وجود دارد. بین بعد همنوایی از متغیر الگوهای ارتباطی خانواده، با تمام ابعاد احساس تنهایی رابطه‌ی مثبت و معنادار و با تمام ابعاد نیازهای روان‌شاختی بنیادی، رابطه‌ی منفی و معنادار وجود دارد. بعد احساس تنهایی خانوادگی از متغیر احساس تنهایی با تمام ابعاد نیازهای روان‌شاختی بنیادی، رابطه‌ی منفی و معنادار دارد. بین بعد احساس تنهایی اجتماعی و تمامی ابعاد نیازهای روان‌شاختی بنیادی نیز رابطه‌ی منفی و معنادار وجود دارد. و در نهایت، بعد احساس تنهایی رمانتیک نیز با تمامی ابعاد نیازهای روان‌شاختی بنیادی رابطه‌ی منفی و معنادار دارد.

4-2- تحلیل آماری مربوط به سوالات پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌گری نیازهای روان‌شناختی بنیادی در رابطه‌ی بین الگوهای ارتباط خانواده، احساس شادی و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، جمع آوری اطلاعات، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط