دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

45

شایستگی
72/23
57/3
13
35

ارتباط داشتن
48/36
91/4
19
73

احساس تنهایی
احساس تنهایی رمانتیک
47/11
79/3
5
22

احساس تنهایی خانوادگی
63/9
83/3
5
25

احساس تنهایی اجتماعی
70/10
88/3
5
21
احساس شادی
احساس شادی
25/1
20/2
67
174

در ادامه به عنوان پیش نیاز انجام تحلیل‌های رگرسیونی، همبستگی میان متغیرهای پژوهش محاسبه گردیده است. جدول 4-2 ماتریس همبستگی متغیرهای مورد پژوهش را نشان می‌دهد.

جدول 4-2: ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد پژوهش در کل نمونه
ابعاد
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1-گفت و شنود
1

2-همنوایی
**54/0-
1

3-خودپیروی
**41/0
**47/0-
1

4-شایستگی
**33/0
**30/0-
**63/0
1

5-وابستگی
**43/0
**34/0-
**56/0
**47/0
1

6-احساس شادی
**42/0
**36/0-
**57/0
**65/0
**62/0
1

7-تنهایی خانوادگی
**54/0-
**45/0
**38/0-
**31/0-
**37/0-
**45/0-
1

8-تنهایی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، جمع آوری اطلاعات، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط