دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، زمینه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

گفت این مقیاس احساس تنهایی را در سه زمینه اجتماعی، خانوادگی و رمانتیک می سنجد. این مقیاس شامل 15 گویه می باشد که هر یک از ابعاد رمانتیک، خانوادگی و اجتماعی، 5 گویه را شامل می شوند. این مقیاس به شیوه لیکرت در یک طیف 5 تایی نمره گذاری شده به طوری که به گزینه کاملاً موافقم نمره 5 و به گزینه کاملاً مخالفم نمره 1 تعلق می گیرد. گویه های 2، 3، 5، 6، 7، 10، 11، 12 و 13 به طور معکوس نمره گذاری شده و کسب نمرهی بالا نشانه احساس تنهایی بیشتر می باشد. مؤلفان، ضریب آلفای کرونباخ را بین 87/0 تا 90/0 گزارش کرده اند که نشان دهنده همسانی بالای مقیاس می باشد. در پژوهشی که توسط دی توماسو، برانن، راس179 و برگس180 (2003) انجام شد، ضریب آلفای کرونباخ 81/0 برای احساس تنهایی رمانتیک، 91/0 برای احساس تنهایی خانوادگی گزارش شده است. در پژوهشی که توسط سلیمی و جوکار (1387) صورت گرفت، مقدار ضریبKMO برابر 82/0 و ضریب بارتلت برابر 60/2193 )001/0P ) گزارش شده است. پایایی پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ برای بعدهای تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی و تنهایی رمانتیک به ترتیب 77/0، 78/0 و 66/0 بدست آمد. روایی این مقیاس با روش همبستگی هرگویه با نمره‌ي عامل مربوط به خود استفاده شد که برای خرده مقیاس تنهایی خانوادگی از 63/0 تا 78/0،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، جمع آوری اطلاعات، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط