دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، جمع آوری اطلاعات، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه‌ی آماری پژوهش، 457 دانشجو ی کارشناسی بود (262 دانشجوی دختر و 195 دانشجوی پسر)، که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شد، بدین ترتیب که از بین دانشکدههای دانشگاه شیراز، چهار دانشکده، و از هر دانشکده چهار کلاس به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس کليه دانشجويان حاضر در کلاس مورد ارزيابي قرار گرفتند.

3-3- ابزار پژوهش

برای جمع آوری اطلاعات متغیرهای مختلف این پژوهش، از چهار ابزار، شامل مقیاس های تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (ریچی و فیتزپاترک، 1994)، پرسشنامهی شادکامی آکسفورد ( آرگیل، مارتین و گرسلند، 1989)، مقیاس عمومی ارضای نیازهای پایه ( گانیه، 2003) و فرم کوتاه شدهی مقیاس احساس تنهایی رمانتیک و اجتماعی ( دی توماسو175، برانن 176و بست177، 2004) استفاده شد.

3-3-1- فرم کوتاه شدهی مقیاس احساس تنهایی رمانتیک و اجتماعی

در این پژوهش از فرم کوتاه شدهی مقیاس احساس تنهایی رمانتیک و اجتماعی (دی توماسو، برانن و بست، 2004) استفاده شد (پیوست 1). این مقیاس بر اساس نظریهی ویس178 (1973) طراحی شده است و احساس تنهایی رمانتیک و اجتماعی را می سنجد. احساس تنهایی رمانتیک شامل احساس تنهایی رمانتیک و خانوادگی می شود، به عبارتی می توان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضامندی زناشویی، سازگاری زناشویی، مهارتهای ارتباطی، مهارت های ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، زمینه اجتماعی