دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، ارزش اجتماعی، دانشجویان

دانلود پایان نامه ارشد

دارند.
همچنین تحقیقات نشان داده، دانشجویاني كه به لحاظ اجتماعي خوب سازگار نميشوند، در فعاليتهاي اجتماعي دانشگاه كمتر مشاركت ميكنند به احساس تنهايي بيشتر منجر ميشود؛ در نتيجه اين افراد، حمايت اجتماعي و فرصت درگيري فعاليتهاي اجتماعي كمتري دريافت ميكنند (لیندزی140، 2006).
کوبورن و تریگر141 (2003)، تجربهی دانشگاه را یک دورهی خاص و منحصر به فرد میدانند که هرگز در فرد به طرز یکسانی تکرار نمیشود. بنابراین در ابتدای ورود به دانشگاه، فرد ممکن است با از دست دادن پیوند اجتماعی با دیگران، وابستگی عاطفی خود را از دست بدهد. فقدان این رابطهی صمیمی میتواند به احساس هیجانی و اجتماعی منفی در آنها منجر شود.
اشر و کویی142 (1990)، دریافتهاند بی اعتباری نزد همسالان منجر به احساس تنهایی میشود، زیرا عدم پذیرش همسالان و نداشتن روابط با آنها ممکن است از حس ارزش اجتماعی بکاهد و به احساس تنهایی منجر شود. دی جانگ-گیرو143لد (1978) هم طی پژوهشهایی به این نتیجه رسیدهاند که اگر نیاز به تعلق افراد ارضا نشود و فاصلهی اجتماعی آنها زیاد شود، احساسات منفی مثل احساس تنهایی ایجاد میشود.
هنگاميكه دانشجويان به ويژه دختران با محيط‌هاي تازه مواجه ميشوند ممكن است واكنشهاي عاطفي مختلفي نشان دهند، از جمله تغيير فعاليتهاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضامندی زناشویی، سازگاری زناشویی، مهارتهای ارتباطی، مهارت های ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، زمینه اجتماعی