دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، نیازهای روانشناختی، میزان شادکامی، بهداشت روانی

دانلود پایان نامه ارشد

گفت تعداد فرزندان می تواند نقش بسزایی در شادکامی و بهزیستی در محیط خانواده ایفا کند. چنگ و فوراهام (2003) نیز معتقدند که تعداد فراوانی از فرزندان تنشزا از میزان شادکامی خانواده میکاهند.

2-2-2-پژوهشهای مربوط به ارتباط نیازهای روانشناختی بنیادی و احساس تنهایی و شادکامی

پژوهشها نشان میدهند افرادی که مشکلات مداومی در ایجاد و حفظ ارتباط با دیگران دارند، و در ارضای نیازهای تعلق پذیریشان (ارتباط با دیگران) مشکل دارند، رشد هیجانی و اجتماعیشان با مشکل مواجه میشود و به آشفتگیهای روانشناختی از قبیل تنهایی و افسردگی منجر میشود. بنابراین بازشناسی و ارزیابی ویژگیهای احساس تنهایی میتواند در کمک به بهداشت روانی دانشجویان مؤثر واقع شود )گوزنز137، 2009). بوین و هیمل138 (1997) دریافتند که تنهایی اثر واسطهای بین شرایط اجتماعی و پیامدهای افسردگی دارد.
به نظر کاسیدی139 و آشر (1992) توانایی نوجوان در تعامل با همسالان از نشانههای روابط و صلاحیت اجتماعی است و از پیش بینی کنندههای مهم احساس تنهایی نوجوان میباشد. کودکانی که در مدرسه از طرف همسالان طرد شدهاند یا محبوب نیستند و نمیتوانند افکار و احساسات خود را با آنان در میان بگذارند، نسبت به کودکان محبوب تر، به طور معناداری احساس تنهایی بیشتری

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضامندی زناشویی، سازگاری زناشویی، مهارتهای ارتباطی، مهارت های ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، زمینه اجتماعی