دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، عوامل فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

بخششان با دیگران احساس تنهایی پایین تری دارند.
هنوود و سولانو122 (1994) نشان دادند که احساس تنهایی کودکان با راهبردهای ارتباطی ضعیف و نگرش منفی به دیگران ارتباط معنا داری دارد. پژوهشگران پیشین (جونز، کارپنتر و کوئینتانا123، 1985) به نقش عوامل فرهنگی و رابطه والدین با کودک (حجت، 1982) در فرهنگ های مختلف به ویژه رابطه مادر با کودک (حجت، 1989) یا جانشین مادر و ارتباط اولیه او با کودک، اشاره کردهاند و آن را بر میزان احساس تنهایی تجربه شده، نحوه واکنش به تنهایی و احساس گزارش شده از تنهایی و رشد و شکلگیری احساس کودکان مؤثر میدانند.
محیط خانواده، نوع ارتباط افراد و نوع تربیت فرزندان توسط والدین، همگی می توانند پیشبینی کنندهی احساس تنهایی فرزندان باشند. نتایج تحقیقات( خیّر و حسینچاری، 1381) نشان میدهد که سبک تربیتی سهل گیرانه با احساس تنهایی نوجوانان رابطهی مثبت دارد، اما میزان آسیب آن به نوجوانان کمتر از سبک تربیتی مستبد است. این موضوع شاید به این دلیل باشد که والدین سهلگیر از تنبیه و سرزنش فرزندان خود اجتناب میکنند و تنها توجه کمتری نسبت به آنها دارند، این بیتوجهی تخریب کمتری در روابط عاطفی آنان با فرزندان آنها دارد و فرزندان آنها احساس بهتری نسبت به والدین دارند و کمتر احساس تنهایی میکنند.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، روان شناختی، مداخلات روان شناختی، احساس تنهایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، نیازهای روانشناختی، میزان شادکامی، بهداشت روانی