دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، دانشجویان دختر، سبک های دلبستگی، حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

به مسائل خود با والدین به راحتی گفت و گو میکنند، به رشد عاطفی، اجتماعی و رفتارهای بهنجار آنها کمک می شود و احساس تنهایی کمتری خواهند کرد (خوئینژاد، رجایی و محبراد، 1386).
نتایج پژوهش های متفاوت نشان داده بعد گفت و شنود با عزت نفس و حمایت اجتماعی رابطه مثبت ( کوئرنر و ماکی114، 2004) و با اضطراب و افسردگی رابطه منفی دارد ( گودیکانست115 و نیشیدا116، 2001).
لوبدل117 و پرلمن (1986)، در یک پژوهش بر روی دانشجویان دختر و والدین آنها، به بررسی موضوع ذکر شده پرداختند: آیا احساس تنهایی والدین و شیوه فرزندپروری آنها، با احساس تنهایی فرزندشان ارتباط دارد؟ یافته ها نشان داد که دخترانی که از مهرورزی والدین و رفتارهای مثبت آنها بی بهره بودند، نمرات احساس تنهایی بالاتری داشتند. شِیوِر118 و پپلو (1979؛ نقل از بولاک119، 1993) گفتند که کسانی که در کودکی والدینشان را دور از خود حس می کردند، در بزرگسالی احساس تنهایی بیشتری داشتند.
در بررسی بین ارتباط بین سبک های دلبستگی در خانواده و احساس تنهایی، پژوهش برلین120 و همکاران (1995) نشان داد که احساس تنهایی در کودکان ناایمن اجتنابی پایین و در کودکان ایمن متوسط است. اما نتایج پوهش میکولینسر و ناچشون121 (1991) نشان داده که افراد دلبسته ایمن به دلیل روابط رضایت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، روان شناختی، مداخلات روان شناختی، احساس تنهایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، نیازهای روانشناختی، میزان شادکامی، بهداشت روانی