دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، ساخت اجتماعی، علوم انسانی، روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

میگیرند.

1-1- مقدمه

از موضوعات مورد علاقهی محققین علوم انسانی در سالهای معاصر، احساس تنهایی و شادکامی1 افراد است. شناخت عوامل مؤثر در این پدیدههای روانی از چالشهای جدی دانشمندان است که پژوهش حاضر نیز بدان میپردازد. خانواده به عنوان مهمترین ساخت اجتماعی که میتواند در شکلدهی ساختار روان فرزندان و تأمین نیازهای آنان نقش مهمی داشته باشد، باید مورد توجه قرار گیرد.
هر انسانی در طول زندگیش، فارغ از تمام ارتباط ها، گاه نیاز به تنهایی دارد و گاه در میان اجتماع است و دلش در جای دیگر سیر می کند. این احساس تنهایی2در دوره های مختلف زندگی به شکل های مختلف ظهور و بروز می یابد و با اوج و فرود هایی، کمابیش در وجود انسان خودنمایی می کند. تنهایی، احساسی دردناک و اضطراب آور است که عمری به طول تاریخ بشری دارد و هر انسانی، بدون شک در لحظاتی از زندگی تنهایی را احساس می کند؛ اما باید توجّه کرد که شدّت و ضعف آن برای افراد مختلف در دوره های مختلف متفاوت است. مطالعهی این احساس، در روانشناسی عمری نسبتا کوتاه دارد، امّا در فلسفه، ادبیات و مذهب می توان نشانه هایی را با توجّه به این موضوع یافت (هانکوک3، 1986، به نقل از کرواس- پارلو4، 2008). پژوهش حاضر به بررسی برخی از عوامل تعیین کننده احساس تنهایی ب

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، الگوهای ارتباطی، عوامل دموگرافیک، نیازهای روانشناختی