دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

ارزش انجام دادن را دارد، حاصل میشود.

2-2- پیشینه تحقیق

در این قسمت، پژوهش های انجام گرفته در مورد متغیرهای اصلی پژوهش و ارتباط آنها با یکدیگر را مد نظر قرار خواهد گرفت.

2-2-1-پژوهشهای مربوط به ارتباط الگوهای ارتباطی خانواده با احساس تنهایی و شادکامی

پژوهشهای انجام گرفته مربوط به احساس تنهایی در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است که دلایل آن را میتوان به گسترش روزافزون این پدیده در همهی جوامع دانست (پپلو و پرلمن، 1982).
تجربهنشان داده است احساس تنهایی با افسردگی رابطه دارد. کرن111 (2005)، یکی از متغیرهای مؤثر بر افسردگی را، تجربهی احساس تنهایی دانست. یافته ها نشان دادهاند که جوانان بیشتر از بزرگسالان تنهایی را تجربه میکنند. تنهایی به ویژه میان دانشجویان یک مشکل عمده برای مشاوران و درمانگران است. نتایج تحقیقات نشان دادهاند که تنهایی همبستگی مثبتی با مشکلات درونی شده دارند (فونتین، یانگ، برکز، دج، پرایز، پتی و بیتز112، 2009).
در پژوهشی که ارتباط بین بعد ارتباطی (گرمی-حمایتگری) خانواده و احساس تنهایی را مورد بررسی قرار میداد، این دو همبستگی منفی داشتند (دیزلند113، 2000). داده ها نشان میدهند نوجوانانی که رابطهی عاطفی گرمی با والدین خود دارند و راجع

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، روان شناختی، مداخلات روان شناختی، احساس تنهایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، نیازهای روانشناختی، میزان شادکامی، بهداشت روانی